فهرست دهستان‌های بالنسیا

استان بالنسیا در بخش خودمختار بالنسیای اسپانیا ۲۶۵ دهستان دارد.

دهستان‌های استان بالنسیا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آدموس ۱٬۱۸۳
آدر ۱٬۳۹۸
آگوینت ۲٬۳۳۴
آیلو د مالفریت ۴٬۵۰۲
آیلو د روگات ۲۰۲
آلاکواس ۳۰٬۱۰۴
آلبایدا ۶٬۲۷۳
آلبال ۱۴٬۵۰۵
آلبالات د لا ریبرا ۳٬۳۲۱
آلبالات دلس سریس ۳٬۶۲۴
آلبالات دلس تارنخرس ۸۶۴
آلبریک ۱۰٬۲۳۴
آلبراچه ۱٬۰۰۳
آلبرایا ۲۱٬۲۶۳
آلبویکسچ ۳٬۵۲۹
آلکانترا د کسوکر ۱٬۳۸۴
آلکاسسر ۸٬۵۰۵
آلکوبلاس ۷۹۵
لالکودیا د کرسپینس ۴٬۸۱۸
لالکودیا ۱۱٬۰۰۵
آلدایا ۲۷٬۷۰۴
آلفافار ۲۰٬۳۲۲
آلفارا د آلخیمیا ۵۰۷
آلفارا دل پاتریارکا ۲٬۷۶۴
آلفارپ ۱٬۳۴۴
آلفاراسی ۱٬۳۰۲
آلفاویر ۴۱۳
آلگار د پالانسیا ۵۲۳
آلخمسی ۲۷٬۳۲۶
آلخیمیا د آلفارا ۱٬۰۰۳
آلخینت ۱۲٬۴۹۹
آلماسسرا ۶٬۸۸۳
آلمیسرا ۲۷۳
آلمینس ۱٬۸۷۴
آلموسسافس ۷٬۸۳۶
آلپوئنته ۸۵۲
لالکریا د لا کمتسسا ۱٬۴۹۵
آلسیرا ۴۳٬۲۵۳
آندییا ۳۳۵
آننا ۲٬۶۷۳
آنتیا ۱٬۴۲۷
آراس د لس اولمس ۳۹۹
آتسنتا دالبایدا ۱٬۲۸۰
آیرا ۵٬۴۹۲
بارکس ۱٬۴۰۷
بارکستا ۱٬۶۴۱
بلخیدا ۷۰۸
بیرگوارد ۴٬۲۱۶
بیوس ۳۹۱
بناخبر ۱۶۱
بناگواسیل ۱۰٬۰۳۲
بنابیتس ۶۳۶
بنیکسیدا ۶۵۶
بنتوسسر ۱۳٬۹۴۰
بنیارخو ۱٬۵۵۰
بنیاتخار ۲۴۹
بنیکلت ۵۳۶
بنیکوی د کسوکر ۸۷۳
بنیفایو ۱۲٬۲۰۸
بنیفایرو د لا بایدیگنا ۱٬۶۸۳
بنیفایرو د لس بایس ۱٬۹۷۷
بنیفلا ۳۱۳
بنیگانیم ۵٬۹۴۶
بنیمدو ۲٬۰۹۸
بنیموسلم ۵۹۴
بنیپاری ۱٬۸۱۰
بنیردرا ۱٬۵۸۴
بنیسانو ۲٬۰۰۴
بنیسسدا ۳۴۲
بنیسوئرا ۲۰۷
پترا ۱۸٬۹۲۷
بیکرپ ۶۲۱
بکایرنت ۴٬۳۴۴
بلبایته ۱٬۳۸۳
بنرپوس ای میرامبی ۲٬۸۷۰
بوفالی ۲۰۲
بوگارا ۸۳۷
بونیل ۹٬۵۷۱
بورخاسست ۳۷٬۷۵۶
کایس ۴۰۵
کامپربلس ۱٬۴۰۷
کانالس ۱۳٬۱۵۰
کانت دن برنگوئر ۴٬۶۹۶
کارکایکسنت ۲۱٬۷۵۳
کارسر ۲٬۰۳۰
کارلت ۱۴٬۹۵۲
کاریکلا ۸۸
کاساس آلتاس ۱۶۴
کاساس باخاس ۲۲۷
کاسینس ۲٬۴۹۳
کاستیو د لا ریبرا ۷٬۳۷۹
کاستیو د روگات ۲٬۳۲۲
کاستینت د لا کنکستا ۱۸۱
کاستیلفابیب ۲۵۶
کاتاداو ۲٬۵۷۸
کاتارخا ۲۴٬۹۱۶
کاودته د لاس فوئنتس ۷۸۶
سردا ۳۱۲
چیا ۲٬۷۰۱
چلبا ۱٬۸۷۷
چرا ۵۰۲
چسته ۷٬۴۲۵
چیبا ۱۲٬۳۹۸
چولییا ۷۸۷
کفرنتس ۹۶۵
کربرا ۳٬۱۸۶
کرتس د پایاس ۹۷۸
کتس ۳۶۵
کویرا ۲۳٬۶۱۹
دایموس ۲٬۶۵۲
دمنیو ۶۴۴
دس آگواس ۳۹۷
ییانا ۱۶٬۱۲۱
امپرادر ۳۰۶
انگوئرا ۵٬۶۳۵
لنبا ۹۸۱
استیبیا ۱٬۲۳۵
استوبنی ۱۴۹
فاورا ۳٬۱۲۷
فابارا ۱٬۹۶۵
فیس ۶٬۲۸۷
لا فنت د لا فیگوئرا ۲٬۲۱۳
لا فنت دن کاروس ۳٬۷۲۷
فنتانارس دلس آلفرینس ۹۹۰
فرتالنی ۹۹۷
فوئنتربلس ۷۳۴
گاندیا ۷۴٬۸۲۷
گاتبا ۴۵۹
گاباردا ۱٬۱۷۴
خنبس ۲٬۶۹۷
خستالگار ۷۰۱
خیلت ۲٬۴۱۱
گدیا ۱۲٬۹۱۱
گدیتا ۲٬۹۱۱
لا گرانخا د لا کسترا ۳۳۸
گواداسکیس ۳۹۹
گواداسسوار ۵٬۸۳۰
گواردامار د لا سافر ۳۱۶
هیگوئروئلاس ۵۳۷
خالانس ۱٬۰۱۶
خارافوئل ۸۶۱
یانرا د رانس ۱٬۰۶۴
یاوری ۱٬۲۴۵
ییریا ۲۱٬۰۷۸
یکنو د لا کرنا ۱۰۲
یکنو د سانت خرنی ۵۹۰
یکنو دن فنیت ۸۴۴
یمبای ۲٬۳۸۲
لا یسا د رانس ۳٬۶۲۷
یوتکسنت ۲٬۵۷۴
لریگوییا ۱٬۲۵۹
لسا دل اوبیسپو ۵۱۴
ماکاستره ۱٬۲۰۱
مانیسس ۲۹٬۷۱۷
مانوئل ۲٬۵۳۳
مارینس ۱٬۵۲۶
ماسالابس ۱٬۶۲۹
ماسسالفاسسار ۱٬۶۸۸
ماسساماگری ۱۴٬۳۸۸
ماسساناسسا ۸٬۱۲۷
ملیانا ۹٬۶۲۲
مییارس ۵۳۰
میرامار ۱٬۸۹۵
میسلاتا ۴۳٬۳۶۳
مخنت/میکسنت ۴٬۵۵۹
منکادا ۲۰٬۸۱۵
منتابرنر ۱٬۸۲۵
منتسا ۱٬۴۴۶
منتیچلبو ۶۱۱
منتری ۲٬۱۵۴
منتسرات ۴٬۹۲۱
موسرس ۴٬۷۲۸
ناکرا ۴٬۴۶۸
نابارس ۲٬۹۱۸
نبل ۷۴۲
اولیبا ۲۶٬۸۴۴
یلریا ۷٬۹۸۴
اولکاو ۱٬۲۶۵
اونتینینت ۳۶٬۳۶۸
اوتس ۵۲۶
پایپرتا ۲۱٬۸۴۶
پالما د گاندیا ۱٬۶۸۳
پالمرا ۷۱۰
ال پالمار ۵۲۸
پاترنا ۵۷٬۳۴۳
پدرالبا ۲٬۴۷۶
پترس ۹۲۴
پیکانیا ۱۰٬۲۷۸
پیکاسسنت ۱۷٬۸۴۸
پیلس ۲٬۵۷۳
پینت ۱۸۷
لا پبلا د فارنالس ۶٬۴۷۳
لا پبلا د بایبنا ۱۸٬۰۷۲
لا پبلا دل دوک ۲٬۶۲۱
لا پبلا یارگا ۴٬۳۷۹
پلینیا د کسوکر ۲٬۲۵۷
پتریس ۹۲۰
پوکل ۱۷٬۲۴۹
پوئبلا د سان میگوئل ۶۵
پویگ ۸٬۰۰۶
کوارت د لس بایس ۱٬۰۸۷
کوارت د پبلت ۲۵٬۴۳۰
کوارتی ۱٬۴۱۷
کواترتندا ۲٬۵۲۲
کسا ۷۴۰
رافلبونیل ۶٬۸۷۴
رافلکفر ۱٬۴۴۳
رافلگواراف ۲٬۳۹۰
رافل د سالم ۳۹۲
رئال د گاندیا ۲٬۰۳۰
رئال د منتری ۱٬۹۷۴
رکنا ۲۰٬۲۱۶
ریبا رخا د توریا ۱۸٬۳۲۹
ریلا ۱٬۷۶۲
رکافرت ۶٬۱۴۴
رتگلا ای کربرا ۱٬۰۵۹
رتبا ۱٬۲۸۵
روگات ۱۷۹
سائونتو ۶۲٬۷۰۲
سالم ۴۷۷
سان آنتنیو د بناخبر ۴٬۷۰۲
سان خوان د انبا ۳۹۱
سدابی ۹٬۳۴۴
سگارت ۱۴۰
سینت ۴۴۲
سمپره ۳۵
سنیرا ۱٬۰۸۰
سرا ۲٬۶۵۵
سیته آگواس ۱٬۲۵۶
سییا ۱۸٬۷۵۶
سیمات د لا بایدیگنا ۳٬۰۹۰
سینارکاس ۱٬۲۱۳
سیانا ۴٬۵۶۷
ست د چرا ۳۸۷
سوئکا ۲۷٬۵۹۳
سوماکارسر ۱٬۲۹۴
تابرنس بلانکس ۹٬۲۰۷
تابرنس د لا بایدیگنا ۱۷٬۹۸۸
ترسا د کفرنتس ۶۹۷
تراتیگ ۳۵۲
تیتاگواس ۵۳۵
ترباخا ۴۱۴
تریا ۱۴۹
ترنت ۷۴٬۶۱۶
ترس ترس ۵۲۹
توس ۱٬۱۲۶
توئخار ۱٬۲۰۸
توریس ۵٬۷۸۸
اوتیل ۱۲٬۰۱۲
بالنسیا ۸۰۵٬۳۰۴
بایادا ۳٬۲۸۸
بایانکا ۱۶۸
بایس ۱۲۲
بنتا دل مرو ۱٬۵۰۷
بیلامارکسانت ۷٬۵۰۵
بییالنگا ۳٬۹۸۴
بییار دل آرسبیسپو ۳٬۸۰۱
بییارگردو دل کابریل ۶۷۶
بینالسا ۲٬۶۴۷
کساتیبا ۲۸٬۴۷۴
کسراکو ۵٬۶۷۱
کسرسا ۲٬۰۲۹
کسیریبیا ۳۰٬۱۲۳
یاتبا ۲٬۰۸۳
لا یسا ۲۴۶
سارا ۴۹۲

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش