فهرست دهستان‌های سامرا

دهستان‌های استان سامورا

استان سامورا در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۲۵۰ دهستان دارد.

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبسامس ۹۰
آلکانییسس ۱۰۵۷
آلکوبییا د نگالس ۱۶۴
آلفاراس د سایاگو ۱۹۰
آلگدره ۱۷۳
آلماراس د دوئرو ۴۳۹
آلمیدا د سایاگو ۶۰۲
آندابیاس ۴۷۳
آرسنییاس ۳۱۶
آرکس د لا پلبرسا ۲۷۴
آرگانیین ۸۵
آرگوخییو ۳۴۴
آرکییینس ۱۶۰
آرابالده ۳۲۷
آسپاریگس ۳۱۱
آستوریانس ۲۹۸
آیو د بیدریالس ۴۰۹
بارسیال دل بارکو ۳۰۳
بلبر د لس منتس ۴۱۱
بنابنته ۱۸۶۷۵
بنخیلس ۳۹۰
برمییو د سایاگو ۱۲۵۲
لا ببدا د ترو ۸۷۹
برتو ۲۳۱
برتسینو ۲۹۳
بریمه د سگ ۲۰۸
بریمه د اورس ۱۵۲
بورگانس د بالبرده ۸۳۳
بوستییو دل اورو ۱۲۵
کابانیاس د سایاگو ۱۹۰
کالسادییا د ترا ۴۲۸
کامارسانا د ترا ۱۰۱۲
کانییسال ۵۹۱
کانییسو ۲۹۳
کارباخالس د آلبا ۶۹۳
کاربیینو ۲۴۳
کاساسکا د کامپئان ۱۲۷
کاساسکا د لاس چاناس ۳۵۸
کاسترییو د لا گوارنیا ۱۴۸
کاسترگنسالو ۵۳۲
کاسترنوئبو ۳۲۸
کاستربرده د کامپس ۳۷۵
کاسورا ۹۰
سرسینس د کامپس ۳۸۶
سرسینس دل کاریسال ۱۵۱
سرنادییا ۱۸۰
کبرس ۶۳۶
کمنته ۲۷۵
کرسس ۱۱۳۰
کرالس ۱۰۵۵
کتانس دل منته ۱۳۸
کوبییس ۳۸۹
کوبو د بنابنته ۱۴۲
ال کوبو د تیرا دل بینو ۴۳۵
کوئلگامورس ۱۳۵
انترالا ۱۶۱
اسپادانیدو ۱۷۹
فارامنتانس د تابارا ۴۸۸
فاریسا ۶۷۴
فرمسیه ۱۴۹۹
فرراس د آباخو ۶۱۹
فرراس د آریبا ۵۰۲
فرروئلا ۵۶۶
فیگوئروئلا د آریبا ۴۷۵
فنفریا ۱۰۴۶
فرسنو د لا پلبرسا ۱۹۰
فرسنو د لا ریبرا ۴۰۶
فرسنو د سایاگو ۲۲۶
فریرا د بالبرده ۲۴۳
فوئنته انکالادا ۱۳۲
فوئنتلاپنیا ۹۱۸
فوئنتس د رپل ۵۴۱
فوئنتساوکو ۱۹۱۸
فوئنتسکاس ۸۳
فوئنتسپرئاداس ۳۵۷
گالنده ۱۳۸۱
گایگس دل پان ۱۴۷
گایگس دل ریو ۷۱۷
گامنس ۱۰۰
خما ۲۵۴
گرانخا د مروئلا ۳۲۷
گرانوسییو ۲۰۶
گواراته ۳۷۸
هرمیسنده ۳۶۴
لا هینیستا ۳۵۳
خامبرینا ۲۱۳
خوستل ۱۳۲
لساسینو ۲۸۶
لساسیو ۱۲۰
لوبیان ۳۷۱
لوئلمو ۲۲۶
ال مادرال ۲۶۲
مادریدانس ۵۲۵
ماهیده ۴۶۶
مایره د کاسترپنس ۲۰۴
مالبا ۱۹۱
مانگانسس د لا لامپرئانا ۶۶۵
مانگانسس د لا پلبرسا ۷۷۲
مانسانال د آریبا ۴۴۰
مانسانال د لس اینفانتس ۱۶۱
مانسانال دل بارکو ۱۸۲
ماتییا د آرسن ۲۲۶
ماتییا لا سکا ۵۹
مایالده ۲۴۴
ملگار د ترا ۴۹۲
میسرسس د ترا ۵۸۰
مییس د لا پلبرسا ۲۴۴
ملاسییس ۲۸۹
ملسوئلاس د لا کاربایدا ۸۲
ممبوئی ۴۱۶
منفاراسینس ۷۹۴
منتامارتا ۶۰۶
مرال د سایاگو ۳۲۹
مرالخا د سایاگو ۲۸۹
مرالخا دل بینو ۱۳۷۸
مرالس د ری ۶۹۷
مرالس د ترو ۱۰۷۵
مرالس د بالبرده ۲۶۷
مرالس دل بینو ۲۲۰۴
مرالینا ۳۴۴
مروئلا د لس اینفانسنس ۴۳۱
مروئلا د تابارا ۴۶۲
موئلاس د لس کابایرس ۲۴۳
موئلاس دل پان ۸۱۵
موگا د سایاگو ۴۴۴
نابیانس د بالبرده ۲۳۵
اولمییس د کاسترو ۳۶۵
اوترو د بداس ۲۱۸
پاخارس د لا لامپرئانا ۴۷۱
پالاسیس د سانابریا ۲۲۵
پالاسیس دل پان ۲۹۹
پدرالبا د لا پرادریا ۲۹۶
ال پگو ۳۸۵
پلئاگنسالو ۳۵۴
پلئاس د آباخو ۲۴۵
پنیاوسنده ۴۷۳
پکه ۱۶۶
ال پردیگن ۷۸۵
پروئلا ۶۹۴
پرییا د کاسترو ۲۰۸
پیاس ۱۸۵
پیدراهیتا د کاسترو ۱۳۴
ال پینیرو ۲۶۵
پینییا د ترو ۳۱۶
پینو ۲۰۳
پبلادورا د بالدرادوئی ۳۳۳
پبلادورا دل بایه ۶۷
پرتو ۲۷۳
پسانتیگوو ۲۸۳
پسوئلو د تابارا ۱۹۰
پرادو ۹۲
پوئبلا د سانابریا ۱۵۹۴
پوئبلیکا د بالبرده ۲۷۰
کینتانییا د اورس ۱۵۴
کینتانییا دل منته ۱۲۷
کینتانییا دل اولمو ۴۵
کیروئلاس د بیدریالس ۸۶۶
رابانالس ۷۲۱
رابانو د آلیسته ۴۲۸
رکخو ۱۷۷
ربیینس ۲۹۴
ریفریو د آلیسته ۹۸۱
رینگرو دل پوئنته ۳۵۶
رالس ۵۲۱
ربلدا سربانتس ۴۵۱
رلس د سایاگو ۱۳۸
رسینس د لا رکخادا ۴۵۶
سالس ۱۲۱
سامیر د لس کانیس ۲۱۰
ساندین ۵۵
سان آگوستین دل پسو ۲۱۲
سان سبریان د کاسترو ۳۲۵
سان کریستبال د انتربینیاس ۱۶۳۴
سان استبان دل ملار ۱۶۹
سان خوستو ۳۱۱
سان مارتین د بالدرادوئی ۸۸
سان میگوئل د لا ریبرا ۳۶۸
سان میگوئل دل بایه ۲۰۲
سان پدرو د سکه ۶۳۰
سان پدرو د لا نابه آلمندرا ۴۴۰
سان بیسنته د لا کابسا ۵۲۴
سان پدرو د سامودیا ۱۳۹
سان بیترو ۶۶۹
سانتا کلارا د آبدییو ۲۲۶
سانتا کلمبا د لاس منخاس ۳۰۳
سانتا کریستینا د لا پلبرسا ۱۲۱۸
سانتا کریا د ترا ۴۱۵
سانتا ئوفمیا دل بارکو ۲۷۰
سانتا ماریا د لا بگا ۴۴۰
سانتا ماریا د بالبرده ۹۶
سانتیبانیس د ترا ۵۵۹
سانتیبانیس د بیدریالس ۱۲۰۹
سانتبنیا ۳۳۸
سانسلس ۶۳۶
تابارا ۹۶۵
تاپیلس ۲۱۱
ترو ۹۶۶۷
لا تره دل بایه ۱۸۶
ترگامنس ۳۱۵
ترس دل کاریسال ۴۹۱
تراباسس ۹۷۴
ترفاسیو ۲۱۶
اونیا د کینتانا ۲۰۷
بادییو د لا گوارنیا ۳۴۵
بالکابادو ۳۳۵
بالدفینخاس ۸۰
بالدسکریل ۲۰۱
بایسا د لا گوارنیا ۱۵۳
بگا د ترا ۴۵۶
بگا د بییالبس ۱۴۳
بگالاترابه ۱۴۴
بنیالبو ۴۸۸
بسدماربان ۶۱۲
بیدایانس ۱۰۴
بیدمالا ۱۹۰
بییابراسارو ۳۴۹
بییابوئنا دل پوئنته ۸۷۷
بییادپرا ۲۶۰
بییاسکوسا ۳۵۴
بییافافیلا ۶۰۷
بییافروئنیا ۱۴۸
بییاخریس ۵۳
بییالاسان ۳۶۶
بییالبا د لا لامپرئانا ۲۸۲
بییالکامپو ۶۰۵
بییالبس ۳۱۹
بییالنسو ۱۱۲
بییالپاندو ۱۶۱۶
بییالوبه ۲۲۹
بییامایر د کامپس ۴۷۷
بییامر د لس اسکودرس ۵۳۲
بییاناسار ۳۵۴
بییانوئبا د آساگوئه ۳۱۹
بییانوئبا د کامپئان ۱۵۰
بییانوئبا د لاس پراس ۱۵۴
بییانوئبا دل کامپو ۱۰۳۰
بییار د فایابس ۸۷
بییار دل بوئی ۷۷۳
بییارالبو ۱۷۵۳
بییاردسیربس ۴۸۶
بییاردیگوا د لا ریبرا ۱۶۰
بییاردیگا ۹۷
بییاردندیگو ۱۲۳
بییارین د کامپس ۵۸۷
بییاسکو دل پان ۲۶۲
بییابندیمیو ۱۹۲
بییابسا د بالبرده ۲۴۶
بییابسا دل آگوا ۱۱۶
بینیاس ۲۴۷
سامرا ۶۶۱۳۵

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش