فهرست دهستان‌های سریا

استان سوریا در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۱۸۳ دهستان دارد.

دهستان‌های استان سوریا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبخار ۳۵۸
آدراداس ۹۱
آگردا ۳٬۲۱۹
آلکونابا ۱۶۹
الکوبیلا دو اولینیدا ۲۰۹
آلکوبیلا دو لاس پناس ۹۷
الدیلافوئنت ۱۴۰
آلدئالیثس، سریا ۲۹
الدیلپازو ۳۲
الدیلسنور ۴۶
الدیهوئلا دو پریانز ۴۴
لاس آلدهوئلاس ۱۱۰
آلنتیسکه ۴۱
الیود ۳۴
المجانو ۲۱۰
آلمالوئس ۲۸۳
آلمارزا ۵۹۵
آلماسان ۵٬۷۵۰
المازول ۱۶۷
المنار دو سوریا ۳۶۰
آلپانسکه ۱۰۰
آرانکون ۱۱۵
آرکس د خالن ۱٬۷۹۷
آرنیلاس ۴۰
آربالو د لا سیرا ۹۲
آوسخو د لا سیرا ۶۰
بارانا ۲۳۰
بارکا ۱۲۸
بارکونس ۴۵
بایوباس د آباخو ۲۷۸
بایوباس د آریبا ۷۲
براتن ۳۴
برلانگا د دوئرو ۱٬۱۳۲
بلاکس ۶۰
بلیکس ۵۳
برخاباد ۶۰
بوروبیا ۳۷۲
بوبروس ۴۷
بویتراگو ۵۶
بورگو د اوسما سیوداد د اوسما ۵٬۰۸۶
کابرخاس دل کامپو ۸۲
کابرخاس دل پینار ۴۸۵
کالاتانیاسر ۶۵
کلتوخار ۱۱۹
کاندیلیچرا ۲۱۸
کانیاماکه ۴۲
کارابانتس ۳۸
کاراسنا ۱۷
کاراسکسا د آباخو ۳۵
کاراسکسا د لا سیرا ۱۳
کاسارخس ۲۵۷
کاستیلفریو د لا سیرا ۲۷
کاستیلرویس ۳۰۷
کاستییخو د ربلدو ۱۸۰
سنتنرا د آندالوس ۲۸
سربون ۴۷
سیدونس ۳۴۱
سیگودسا ۶۶
سیهوئلا ۹۳
سیریا ۱۱۵
سیروخالس دل ریو ۴۰
کسکوریتا ۱۳۵
کاوالدا ۱٬۹۶۱
کوبییا ۶۳
کوبو دلا سولانا ۲۳۵
کوئبا د آگردا ۹۰
دبانس ۱۲۳
دسا ۳۷۰
دوروئلو د لا سیرا ۱٬۴۹۶
اسکبسا د آلماسان ۳۹
اسپخا د سان مارسلینو ۲۵۰
اسپخون ۲۲۵
استپا د سان خوان ۱۶
فرچییا د آلماسان ۴۳
فرسنو د کاراسنا ۵۰
فوئنتئارمخیل ۳۱۳
فوئنتکامبرن ۶۵
فوئنتکانتس ۵۴
فوئنتلمنگه ۱۳۱
فوئنتلساس د سریا ۵۹
فوئنتپینییا ۱۴۴
فوئنتس د ماگانیا ۹۲
فوئنتسترون ۷۱
گارای ۴۸۲
گولمایو ۹۴۲
گمارا ۴۴۴
گرماس ۲۰
هررا د سریا ۲۳
هینخسا دل کامپو ۴۵
لانگا د دوئرو ۸۷۳
لیسراس ۶۳
لا لسییا ۱۸
ماگانیا ۱۱۴
ماخان ۲۱
ماتالبراس ۱۲۱
ماتامالا د آلماسان ۳۹۳
مدیناسلی ۷۳۹
مینیو د مدیناسلی ۱۱۱
مینیو د سان استبان ۹۰
ملینس د دوئرو ۱۸۲
مومبلونا ۳۸
منتئاگودو د لاس بیکاریاس ۲۷۸
منتخو د تیرمس ۲۴۵
منتنگرو د کامرس ۱۰۹
مرن د آلماسان ۲۵۷
موریل د لا فوئنته ۸۲
موریل بیخو ۷۲
نافریا د وسرو ۸۱
نارس ۵۰
نابالن ۹۶۰
نپاس ۸۲
نلای ۹۲
نبیرکاس ۲۲۹
الوگا ۳٬۳۵۰
اونکالا ۱۰۵
پینییا دل کامپو ۲۳
پرتییو د سریا ۲۲
لا پبدا د سریا ۱۱۸
پسالمورو ۱۱۰
کینتانا ردندا ۵۶۶
کینتاناس د گرماس ۱۹۵
کوئینونریا ۱۵
لس رابانس ۴۴۷
ربیار ۵۰
رکوئردا ۱۱۴
ریو ۳۴
رنیبلاس ۱۲۳
رترتییو د سریا ۲۳۸
رسنس ۴۵
لا ریبا د اسکالته ۲۵
ریوسکو د سوریا ۱۴۲
ریامینتا ۴۶
ال ریو ۳۱۹
سالدوئرو ۱۹۳
سان استبان د گرماس ۳٬۳۸۷
سان فلیسس ۸۷
سان لناردو د یاگوه ۲٬۱۵۸
سان پدرو مانریکه ۵۳۸
سانتاکروز د یانگواس ۶۵
سانتا ماریا د هوئرتا ۴۳۲
سانتا ماریا دلاس هویاس ۱۹۵
سرن د ناخیما ۲۲۸
سلیدرا ۳۷
سریا (شهر) ۳۵٬۱۱۲
ستییو دل رینکن ۲۳۲
سوئیاکابراس ۳۶
تاخاهوئرس ۴۱
تاخوئکو ۱۱۷
تالبیلا ۱۹۳
تاردلکوئنده ۶۱۸
تاردا ۸۰
تخادو ۱۹۸
ترلنگوا ۱۰۴
توربلاکوس ۳۳
توروبیا د سوریا ۹۶
ترواگو ۷۰
اوسرو ۹۸
بادییو ۱۳۹
بالدئابیانو د ترا ۲۵۶
بالدخنیا ۵۰
بالدلاگوا دل سرو ۲۰
بالدمالوکه ۲۷۴
والدنبرو ۱۴۵
بالدپرادو ۲۰
بالدردییا ۱۱۵
بالتاخرس ۲۷
ولمزان ۱۳۹
بلییا د لا سیرا ۲۵
ولیلا دو لوس اجس ۴۳
بیانا د دوئرو ۷۶
ویلاسیرووس ۹۴
ویلانوا دو گورماز ۱۸
بییار دل آلا ۶۳
ویلار دل کمپو ۳۷
بییار دل ریو ۱۷۶
لس بییارس د سریا ۱۱۹
بییاسایاس ۱۰۲
ویلاسکا دو آرسیل ۴۲
بینوئسا ۱٬۰۵۷
بیسمانس ۳۷
بسمدیانو ۴۷
یانگواس ۱۳۴
یلو ۵۶

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون

ویرایش