فهرست دهستان‌های سگبیا

دهستان‌های استان سگوبیا

استان سگوبیا در بخش خودمختار اندلس اسپانیا ۲۰۹ دهستان دارد.

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبادس ۸۵۶
آدرادا د پیرن ۵۶
آدرادس ۱۹۷
آگویلافوئنته ۸۱۷
آلکنادا د مادروئلو ۴۹
آلدئا رئال ۳۹۶
آلدئالکربو ۲۵
آلدئالنگوا د پدراسا ۹۰
آلدئالنگوا د سانتا ماریا ۸۰
آلدئانوئبا د لا سرسوئلا ۴۴
آلدئانوئبا دل کدنال ۲۰۳
آلدئاسنیا ۹۷
آلدهرنو ۷۳
آلدهوئلا دل کدنال ۴۷
آلدنته ۹۳
آنایا ۱۲۹
آنیه ۱۳۱
آراهوئتس ۴۶
آرکنس ۲۵۱
آربالییو د سگا ۴۱
آرمونیا ۲۶۱
آیین ۱٬۲۴۰
باربیا ۲۰۳
باساردییا ۱۰۶
برسیال ۱۳۰
برسیموئل ۹۰
برناردس ۷۰۷
برنوی د پررس ۳۶۲
بسگوییاس ۶۱۴
بریبا ۷۳
کابایار ۹۶
کابانیاس د پلندس ۱۲۲
کابسوئلا ۷۰۶
کالاباساس د فوئنتیدوئنیا ۶۸
کامپو د سان پدرو ۳۷۰
کانتالخو ۳٬۵۴۲
کانتیمپالس ۱٬۲۶۹
کاربنرو ال مایر ۲٬۳۷۰
کاراسکال دل ریو ۲۰۱
کاسلا ۱۵۷
کاستییخو د مسلن ۱۱۶
کاسترو د فوئنتیدوئنیا ۸۵
کاسترخیمنو ۴۶
کاسترسرنا د آباخو ۵۳
کاسترسراسین ۴۵
سدییو د لا تره ۱۲۰
سرسو د آباخو ۱۸۵
سرسو د آریبا ۱۹۶
سییروئلو د سان مامس ۴۷
کبس د فوئنتیدوئنیا ۶۱
ککا ۱٬۹۴۴
کدرنیس ۴۵۸
کیادو هرمسو ۱۵۷
کندادو د کاستیلنبو ۱۱۶
کرال د آیین ۱۰۶
کسوئلس د فوئنتیدوئنیا ۱۷۴
کوبییو ۶۲
کوئیار ۹٬۲۸۸
کوئباس د پربانکو ۱۹۶
چانیه ۷۱۷
دمینگو گارسیا ۵۲
دنهیرو ۱۰۲
دوروئلو ۱۴۷
انسیناس ۷۰
انسینییاس ۷۹
اسکالنا دل پرادو ۵۸۵
اسکاراباخسا د کابساس ۳۷۵
اسکبار د پلندس ۲۵۲
ال اسپینار ۶٬۵۴۳
اسپیردو ۲۹۱
فرسندا د کوئیار ۲۳۲
فرسنو د کانتسپینو ۲۸۲
فرسنو د لا فوئنته ۶۹
فرومالس ۱۹۶
فوئنته د سانتا کروس ۱۸۸
فوئنته ال اولمو د فوئنتیدوئنیا ۱۴۶
فوئنته ال اولمو د ایسکار ۱۰۰
فوئنتپلایو ۹۷۷
فوئنتپینیل ۱۶۶
فوئنتربیو ۴۱۸
فوئنتساوکو د فوئنتیدوئنیا ۳۱۵
فوئنتستو ۱۶۶
فوئنتیدوئنیا ۱۵۳
گایگس ۱۰۲
گارسییان ۳۷۱
گمسسراسین ۷۱۱
گراخرا ۹۲
هنروبیا د لا کوئستا ۶۸
هنتالبییا ۴۰۹
هنتانارس د ارسما ۱۸۱
لس هوئرتس ۱۵۷
ایتوئرو ای لاما ۱۰۰
خوارس د ریمرس ۷۱
خوارس د بلتیا ۲۹۰
لاباخس ۱۴۳
لاگونا د کنتراس ۱۶۸
لانگوییا ۱۲۹
لاستراس د کوئیار ۵۴۰
لاستراس دل پسو ۸۰
لا لاسترییا ۱٬۹۱۶
لا لسا ۳۷۸
مادروئلو ۱۵۱
ماراسلخا ۱۶۰
ماراسوئلا ۷۲
مارتین میگوئل ۱۹۶
مارتین مونیس د لا دهسا ۱۹۶
مارتین مونیس د لاس پساداس ۴۹۴
ماروگان ۳۸۲
ماتا د کوئیار ۳۱۶
ماتابوئنا ۲۲۶
لا ماتییا ۱۱۱
ملکه د سرکس ۱۱۹
ممبیبره د لا هس ۶۹
میگوئلانیس ۱۷۸
منتخو د آربالو ۲۷۶
منتخو د لا بگا د لا سرسوئلا ۱۹۳
منتروبیو ۷۴
مرال د هرنوئس ۱۰۲
مسنسییو ۱٬۰۵۰
مونیپدرو ۳۸۷
مونیبرس ۲۰۸
نابا د لا آسونسین ۲٬۶۳۸
نابافریا ۳۵۳
نابالییا ۱۳۶
نابالمانسانو ۱٬۱۰۰
نابارس د آیوسو ۸۰
نابارس د انمدیو ۱۵۷
نابارس د لاس کوئباس ۲۸
ناباس د اورو ۱٬۴۶۵
ناباس د ریفریو ۲۷۲
ناباس د سان آنتنیو ۲۹۹
نیبا ۳۵۹
اولمبرادا ۷۸۲
اورخانا ۱۰۵
اورتیگسا د پستانیو ۹۶
اورتیگسا دل منته ۳۶۷
اوترو د هررس ۸۷۰
پاخارخس ۴۷
پالاسوئلس د ارسما ۱٬۷۷۶
پدراسا ۴۶۹
پلایس دل آریو ۴۴
پرسییو ۳۱
پینارخس ۱۸۸
پینارنگرییو ۱۷۶
پرادالس ۶۹
پرادنا ۵۳۳
پوئبلا د پدراسا ۹۲
راپاریگس ۲۵۵
ربیو ۱۲۶
رمندو ۳۴۹
ریاگواس د سان بارتلمه ۱۰۲
ریاسا ۱٬۹۳۵
ریبتا ۳۷
ریفریو د ریاسا ۵۹
ردا د ارسما ۱۰۰
ساکرامنیا ۵۳۸
سامبال ۵۸۳
سان کریستبال د کوئیار ۲۰۹
سان کریستبال د لا بگا ۱۵۶
سان کریستبال د سگبیا ۲٬۴۵۵
سان ایلدفنسو ۵٬۱۷۸
سان مارتین ای مودریان ۲۷۶
سان میگوئل د برنوی ۱۸۲
سان پدرو د گاییس ۳۲۰
سانچنونیو ۸۱۰
سانگارسیا ۴۸۰
سانتا ماریا لا رئال د نیبا ۱٬۳۷۷
سانتا مارتا دل سرو ۵۱
سانتیوسته د پدراسا ۱۰۹
سانتیوسته د سان خوان باوتیستا ۷۶۸
سانتو دمینگو د پیرن ۶۴
سانتو تمه دل پوئرتو ۳۳۰
ساوکییو د کابساس ۲۴۶
سبولکر ۲۶۹
سگبیا ۵۴٬۹۴۵
سپولبدا ۱٬۳۲۴
سکرا د فرسنو ۴۶
ستییو ۳۶
ستسالبس ۱۳۱
تابانرا لا لوئنگا ۶۸
تلسیریو ۵۸
تره بال د سان پدرو ۱۷۷
ترئادرادا ۱۱۹
ترکابایرس ۵۹۸
ترسییا دل پینار ۲۹۶
تریگلسیاس ۳۹۷
ترسکاساس ۳۶۷
تورگانو ۱٬۱۳۷
اوروئنیاس ۱۱۲
بالدپرادس ۵۱
بالدباکاس د منتخو ۳۳
بالدباکاس ای گویخار ۱۴۶
بالسکا ۲۷۶
بالتینداس ۱۸۴
بالبرده دل ماخانو ۵۳۱
بایه د تابلادییو ۱۶۰
بایلادو ۸۴۰
بایروئلا د پدراسا ۷۰
بایروئلا د سپولبدا ۷۴
بگانسنس ۲۹۹
بگاس د ماتوته ۲۴۶
بنتسییا ای تخادییا ۲۸
بییاکاستین ۱٬۵۳۵
بییابرده د ایسکار ۷۱۶
بییابرده د منتخو ۶۲
بییگوییو ۱۴۲
یانگواس د ارسما ۱۹۸
سارسوئلا دل منته ۵۴۲
سارسوئلا دل پینار ۵۸۳

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش