فهرست دهستان‌های لئن

استان لئون در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۲۱۱ دهستان دارد.

دهستان‌های استان لئون

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آسبدو ۲۸۲
آلگادفه ۳۴۴
آلیخا دل اینفانتادو ۹۴۹
آلمانسا ۷۰۱
لا آنتیگوا ۶۰۶
آردن ۷۰۵
آرگانسا ۸۷۸
آسترگا ۱۲٬۳۲۹
بالبا ۴۴۰
لا بانیسا ۱۰٬۲۲۷
بارخاس ۳۷۰
لس باریس د لونا ۳۴۰
بمبیبره ۱۰٬۴۸۶
بنابیدس ۳٬۰۳۲
بنوسا ۷۸۷
برسیانس دل پارامو ۸۲۱
برسیانس دل رئال کامینو ۲۰۸
برلانگا دل بیرسو ۴۱۶
بکا د هوئرگانو ۵۹۳
بنیار ۲٬۵۱۳
برنس ۴۸۴
براسوئلو ۳۴۹
ال بورگو رانرو ۹۱۴
بورن ۳۹۴
بوستییو دل پارامو ۱٬۷۶۰
کابانیاس راراس ۱٬۲۹۳
کابرس دل ریو ۵۵۲
کابرییانس ۱٬۰۹۵
کاکابلس ۴٬۸۱۶
کالسادا دل کتو ۳۰۰
کامپاساس ۱۵۳
کامپو د بییابیدل ۳۱۰
کامپنارایا ۳٬۲۵۶
کاندین ۴۲۳
کارمنس ۴۱۱
کاراسدلو ۳٬۵۶۰
کاریسو ۲٬۶۷۹
کارسرا ۵۹۹
کاروسدو ۶۶۰
کاستیلفاله ۱۰۲
کاسترییو د کابرا ۱۷۷
کاسترییو د لا بالدوئرنا ۲۲۰
کاسترکالبن ۱٬۳۲۲
کاسترکنتریگو ۱٬۱۱۹
کاسترپدامه ۱٬۸۶۶
کاسترتیرا د بالمادریگال ۱۵۱
کئا ۶۹۶
سبانیکو ۲۳۴
سبرنس دل ریو ۶۵۹
سیمانس د لا بگا ۶۵۸
سیمانس دل تخار ۱٬۰۰۷
سیستیرنا ۴٬۲۰۵
کنگستو ۱٬۷۵۳
کربییس د لس اوترس ۲۷۲
کروین ۱٬۱۹۰
کرمنس ۹۱۹
کوادرس ۱٬۷۳۰
کوبییاس د لس اوترس ۲۰۸
کوبییاس د روئدا ۶۲۴
کوبییس دل سیل ۱٬۵۶۳
چساس د آباخو ۲٬۰۷۱
دستریانا ۸۰۴
انسیندو ۱٬۰۰۴
لا ارسینا ۶۹۲
اسکبار د کامپس ۷۷
فابرو ۵٬۶۳۲
فلگسو د لا ریبرا ۱٬۲۹۷
فرسنو د لا بگا ۶۶۴
فوئنتس د کارباخال ۱۲۵
گارافه د تریو ۱٬۱۵۸
گردالیسا دل پینو ۳۴۶
گردنسییو ۵۷۳
گرادفس ۱٬۲۸۸
گراخال د کامپس ۲۹۵
گوسندس د لس اوترس ۱۹۵
هسپیتال د اوربیگو ۱٬۱۱۶
ایگونیا ۱٬۸۵۱
ایساگره ۲۵۴
خارییا د لاس ماتاس ۴۲۵
لاگونا دالگا ۹۱۶
لاگونا د نگرییس ۱٬۴۵۴
لئون ۱۳۵٬۷۹۴
لوسییو ۵۰۰
لویگو ۹۴۳
یاماس د لا ریبرا ۱٬۱۷۹
ماگاس د سپدا ۵۰۶
مانسییا د لاس مولاس ۱٬۷۷۹
مانسییا مایر ۴۲۰
مارانیا ۱۷۲
ماتادن د لس اوترس ۲۸۹
ماتایانا د تریو ۱٬۶۲۴
ماتانسا ۲۹۰
ملیناسکا ۷۶۹
موریاس د پاردس ۶۰۶
نسدا ۸۷۳
اونسیا ۴۶۸
لاس اومانیاس ۴۲۷
اونسنییا ۱٬۵۰۷
اوسخا د ساخامبره ۳۳۱
پاخارس د لس اوترس ۳۳۹
پالاسیس د لا بالدوئرنا ۵۲۴
پالاسیس دل سیل ۱٬۴۴۰
پارامو دل سیل ۱٬۶۹۸
پرانسانس ۳۳۴
پبلادورا د پلایو گارسیا ۵۴۲
لا پلا د گردن ۴٬۸۰۳
پنفرادا ۶۴٬۰۱۰
پسادا د بالدن ۵۰۴
پسوئلو دل پارامو ۶۰۵
پرادو د لا گوسپنیا ۱۶۰
پریارانسا دل بیرسو ۹۲۶
پریرو ۴۴۷
پوئبلا د لییو ۶۹۳
پوئنته د دمینگو فلرس ۱٬۹۴۳
کینتانا دل کاستییو ۱٬۰۹۹
کینتانا دل مارکو ۵۳۱
کینتانا ای کنگستو ۷۶۰
رگوئراس د آریبا ۳۸۴
ریرو ۱۵۷
ریانیو ۵۸۴
ریگو د لا بگا ۱٬۰۸۹
رییو ۹۶۲
ریسکو د تاپیا ۵۴۳
لا ربلا ۴٬۹۳۲
رپروئلس دل پارامو ۷۷۴
سابرو ۱٬۷۲۳
ساهاگون ۳٬۰۳۶
سان آدریان دل بایه ۱۴۳
سان آندرس دل راباندو ۲۵٬۲۸۸
سان کریستبال د لا پلانترا ۱٬۰۳۶
سان امیلیانو ۸۴۸
سان استبان د نگالس ۳۲۰
سان خوستو د لا بگا ۲٬۱۹۶
سان مییان د لس کابایرس ۱۹۶
سان پدرو برسیانس ۳۷۵
سانسدو ۵۶۷
سانتا کلمبا د کوروئنیو ۶۲۷
سانتا کلمبا د سمسا ۴۴۲
سانتا کریستینا د بالمادریگال ۳۵۴
سانتا النا د خاموس ۱٬۳۷۰
سانتا ماریا د لا ایسلا ۶۶۵
سانتا ماریا د اورداس ۳۹۸
سانتا ماریا دل منته د کئا ۳۵۵
سانتا ماریا دل پارامو ۳٬۱۶۳
سانتا مارینا دل ری ۲٬۵۰۷
سانتاس مارتاس ۹۸۰
سانتیاگو مییاس ۳۲۳
سانتبنیا د لا بالدنسینا ۱٬۷۴۰
ساریگس ۳٬۰۸۵
سنا د لونا ۴۸۳
سبرادو ۴۹۹
ستو د لا بگا ۱٬۹۶۱
ستو ای آمیو ۱٬۰۶۴
ترال د لس گوسمانس ۶۷۸
ترنو ۴٬۰۵۳
تره دل بیرسو ۳٬۰۱۱
ترابادلو ۵۲۰
تروچاس ۷۱۴
تورسیا ۱٬۲۶۰
اوردیالس دل پارامو ۶۶۳
بال د سان لرنسو ۷۲۷
بالدفرسنو ۱٬۸۲۴
بالدفوئنتس دل پارامو ۴۱۷
بالدلوگوئرس ۴۳۹
بالدمرا ۱۱۳
بالدپیلاگو ۴۰۲
بالدپلو ۱٬۵۵۳
بالدراس ۲٬۰۶۷
بالدری ۶۲۶
بالدروئدا ۱٬۲۰۵
بالدساماریو ۲۵۸
بالدبیمبره ۱٬۱۵۵
بالنسیا د دن خوان ۴٬۱۴۱
بالبرده د لا بیرخن ۴٬۳۰۹
بالبرد نریکه ۲۰۷
بایسییو ۱۶۲
لا بسییا ۴۳۴
بگا د اسپیناردا ۲٬۸۳۴
بگا د اینفانسنس ۸۶۵
بگا د بالکارس ۸۵۰
بگاسربرا ۳۴۳
بگاکمادا ۵۰۹
بگاس دل کندادو ۱٬۳۴۲
بییابلینو ۱۳٬۳۳۶
بییابراس ۱۳۹
بییادانگس دل پارامو ۹۹۵
بییادکانس ۲٬۲۴۷
بییادمر د لا بگا ۴۴۳
بییافرانکا دل بیرسو ۳٬۶۸۲
بییاگاتن ۸۱۵
بییاماندس ۴۱۲
بییامانین ۱٬۲۴۱
بییامانیان ۱٬۳۳۵
بییامارتین د دن سانچو ۱۷۷
بییامخیل ۹۶۲
بییامل ۲۳۷
بییامنتان د لا بالدوئرنا ۱٬۰۶۸
بییامراتیل د لاس ماتاس ۱۷۴
بییانوئبا د لاس مانساناس ۵۷۶
بییابیسپو د اوترو ۶۸۵
بییارناته‌ای کاسترو ۵۱۳
بییاکخیدا ۱٬۰۶۶
بییاکیلامبره ۱۰٬۰۴۶
بییارخو د اوربیگو ۳٬۳۵۶
بییارس د اوربیگو ۹۰۴
بییاساباریگو ۱٬۲۴۵
بییاسلان ۲۹۷
بییاتوریل ۱٬۷۹۸
بییاسالا ۱٬۰۲۵
بییاسانسو د بالدرادوئی ۶۸۸
ستس دل پارامو ۶۳۷

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش