فهرست دهستان‌های لریدا

استان لریدا در بخش خودمختار کاتالونیای اسپانیا ۲۳۱ دهستان دارد.

دهستان‌های استان لریدا

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبیا د لا کنکا ۱۸۸
آخر ۵۰۷
آگرامونت ۵۰۷۱
آیتنا ۲۱۹۳
الس آلاموس ۶۹۳
آلاس ای سرک ۴۰۵
لالباخس ۵۰۲
آلباتارک ۱۲۳۶
آلبسا ۱۵۱۵
لالبی ۸۰۶
آلکانو ۲۵۶
آلکاراس ۴۸۳۸
آلکلتگه ۱۸۶۲
آلفاراس ۲۹۷۴
آلفس ۳۳۱
آلخری ۵۱۰
آلگوایره ۲۸۴۴
آلینس ۲۷۲
آلماسیس ۵۷۵۳
آلماترت ۴۶۸
آلمنار ۳۴۸۸
آلوس د بالاگوئر ۱۷۴
آلپیکات ۴۴۸۱
آلت آنئو ۴۴۲
آنگلسلا ۱۲۸۴
آربکا ۲۴۳۶
آرس ۵۹
آرسگوئل ۱۰۳
آرتسا د لریدا ۱۳۲۳
آرتسا د سگره ۳۲۸۳
آسپا ۲۷۲
لس آبیانس ای سانتا لینیا ۴۸۲
بایکس پایارس ۳۵۰
بالاگوئر ۱۳۷۱۸
باربنس ۸۰۱
لا بارنیا د ریالب ۲۷۶
باسسیا ۳۰۶
باوسن ۵۵
بلیانس ۵۹۰
بیاگواردا ۳۵۸
بیکایره دورخی ۱۲۵۷
بی یک دورخی ۲۱۲۲
بیمونت دورخی ۲۳۵
بیپویگ ۴۲۰۰
بیبر د سردانیا ۱۶۷۳
بیبیس ۲۱۷۴
بنابنت د سگریا ۱۰۰۳
بیسکا ۲۴۵
اس بوردس ۲۲۲
لس برخس بلانکس ۵۳۱۳
بسسوست ۹۶۶
ببرا ۳۸۵
کابانابنا ۹۸
کابو ۱۱۸
کاماراسا ۸۸۲
کانخان ۱۰۹
کاستی د مور ۱۵۱
کاستیار د لا ریبرا ۱۴۴
کاستیدانس ۹۶۷
کاستینو د سئانا ۷۲۳
کاستیو د فارفانیا ۵۸۲
کاستیسرا ۱۱۱۰
کابا ۵۸
سربرا ۸۱۲۳
سربیا د لس گاریگوئس ۸۷۴
سیوتادییا ۲۰۲
کلاریانا د کاردنر ۱۴۸
ال کگول ۲۳۶
کی د نارگو ۵۹۹
لا کما ای لا پدرا ۲۴۵
کنکا د دالت ۴۲۵
کربینس ۱۱۱۰
کوبیس ۳۷۸
لسپلوگا کالبا ۴۲۹
اسپت ۳۲۰
استاماریو ۱۲۷
استاراس ۱۹۳
استری دانئو ۶۷۷
استری د کاردس ۷۷
فاررا ۹۵
فیگلس ای آلینیا ۲۷۴
لا فلرستا ۱۹۲
فنداریا ۶۹۴
فرادادا ۲۰۱
لا فولیلا ۱۲۵۳
فویدا ۱۱۳
گابت د لا کنکا ۳۱۶
خیمنیس ای ال پلا د لا فنت ۱۰۸۹
گلمس ۱۴۳۱
گسل ۲۳۵
لا گرانادیا ۷۹۹
لا گرانخا دسکارپ ۱۰۹۳
گرانیانیا ۱۳۷
گرانینا د لس گاریگوئس ۱۵۶
گرانینا د سگارا ۱۴۷
گویمرا ۳۸۳
لا گوینگوئتا دانئو ۳۲۸
گویسسنا ۳۷۴۵
گویکسرس ۱۵۳
ایسنا ای کنکا دیا ۱۲۱۴
ایبارس د نگوئرا ۳۲۹
ایبارس دورخی ۱۷۹۹
ایبرا ۱۵۹
خسا ای تویکسن ۱۵۱
خونکسا ۶۱۶
خوندا ۲۹۴۴
لس ۶۸۰
لینیلا ۲۴۳۸
یادره ۲۲۴
یادورس ۲۲۷
یاردکانس ۶۱۴
یابرسی ۲۸۶
لریدا ۱۱۵۰۰۰
یس د سردانیا ۲۷۰
ییمیانا ۱۴۱
یبرا ۲۲۳
مایالس ۹۵۷
مالدا ۲۷۳
ماسسالکریگ ۶۱۹
ماسسترس ۱۹۵
منارگوئنس ۸۳۰
میرالکامپ ۱۲۲۸
میروسسا ۱۰۱۸۴
لا ملسسا ۱۲۵
منتیا ای مارتینت ۵۳۸
منتفرر ای کاستیبو ۷۵۳
منتگای ۷۹۵
منتلیو د لریدا ۴۵۱
منتلیو د سگارا ۱۸۴
منترنس د سگارا ۱۰۲
نالک ۱۰۰
ناوت آران ۱۴۹۳
نابس ۲۷۸
اودن ۲۷۸
اولیانا ۱۸۷۰
اولیلا ۲۲۰
اولیوس ۵۸۲
لس اولوخس ۱۸۰
الس اومینس ۲۵۱
الس اومیس د نا گایا ۱۵۱
اورگانیا ۹۶۶
اوس د بالاگوئر ۷۷۸
اوسسو د سیو ۲۳۹
ال پالاو دانگلسلا ۱۷۲۵
پنیس ۵۲۳
پراملا ۳۸۵
پینی د سلسنس ۲۱۲
پینس ۳۱۱
الس پلانس د سیو ۵۵۹
ال پال ۶۳۹
لا پبلا د سربلس ۲۲۴
لا پبلا د سگور ۲۸۶۶
ال پنت د بار ۱۵۴
ال پنت د سوئرت ۲۱۶۶
پنتس ۲۴۰۵
لا پرتیا ۶۳۶
پراتس ای سانسر ۲۲۵
پریکسانا ۴۳۷
پریکسنس ۵۲۶
پرویانس ۲۲۳
پویگگروس ۲۶۸
پویگبرد داگرامونت ۲۵۳
پویگبرد د لریدا ۱۰۸۹
ریالپ ۵۵۴
ریبرا دندارا ۴۷۵
ریبرا دورخیت ۸۴۴
رینر ۲۷۶
ریو د سردانیا ۸۴
رسسیو ۱۹۷۲
سالاس د پایارس ۳۲۹
ساناوخا ۴۶۳
سانت استبه د لا سارگا ۱۰۴
سانت گویم د فریکسنت ۱۰۷۱
سانت گویم د لا پلانا ۱۸۳
سانت یرنک د مرونیس ۹۰۱
سانت مارتی د ریوکرب ۶۹۸
سانت رامن ۵۶۴
سارکا د بیرا ۱۵۶
سارکا د لریدا ۴۵۶
سنترادا ۱۰۲
لا سنتیو د سیو ۴۷۲
سروس ۱۷۳۱
لا سئو دورخی ۱۱۴۳۴
سیدامن ۵۷۷
ال سلراس ۴۳۸
سلسنا ۷۶۸۹
سریگوئرا ۳۲۵
سرت ۱۸۹۵
سسس ۱۵۳۵
سودانی ۷۰۱
سونیر ۲۹۰
تالارن ۳۵۱
تالابرا ۲۸۸
تارگا ۱۳۲۱۰
تارس ۱۱۹
تارخا د سگارا ۱۷۳
ترمنس ۱۳۸۶
تیربیا ۱۲۰
تیورانا ۳۲
ترا ۱۲۲۰
الس ترمس ۱۹۴
ترنابوس ۸۲۵
لا تره د کابدیا ۶۷۰
تربسسس ۳۱۷
ترفاررا ۲۰۱۲
ترفتا ای فلرخاکس ۶۵۳
ترگرسسا ۲۱۹۵
ترلامئو ۶۰۱
ترس د سگره ۱۸۵۴
تر سرنا ۳۴۷
ترمپ ۵۳۶۷
لا بای د بی ۹۱۰
بای د کاردس ۳۳۶
بایبنا د لس منخس ۲۷۲
بایفگنا د بالاگوئر ۱۵۲۸
لس بایس داگویلار ۳۱۶
لس بایس د بالیرا ۸۰۳
لا بانسا ای فرنلس ۱۸۲
بردو ۱۰۶۷
بیلها ا میخاران ۴۳۵۲
بیلاگراسسا ۴۲۴
بیلایر ۵۷۹
بیلاموس ۱۵۱
بیلانبا د بیپویگ ۱۱۱۲
بیلانبا د لا بارکا ۹۰۵
بیلانبا د لاگودا ۲۶۴
بیلانبا د میا ۴۳۸
بیلانبا د سگریا ۸۰۰
بیلا سانا ۵۵۱
ال بیلسی ۱۹۴
بینایکسا ۶۱۸

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش