فهرست دهستان‌های هوئسکا

استان هوئسکا در بخش خودمختار آراگون اسپانیا ۲۰۲ دهستان دارد.

دهستان‌های استان هوئسکا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبیگو ۲۷۷
آبیساندا ۱۲۸
آداهوئسکا ۱۶۲
آگورو ۱۶۵
آینسا سبراربه ۱٬۸۲۶
آیسا ۴۱۱
آلبالاته د سینکا ۱٬۱۸۹
آلبالاتییو ۲۶۵
آلبلدا ۸۷۷
آلبرو آلتو ۱۲۲
آلبرو باخو ۹۶
آلبروئلا د توبو ۳۷۰
آلکالا د گورئا ۲۸۲
آلکالا دل اوبیسپو ۳۶۴
آلکامپی ۸۴۶
آلکلئا د سینکا ۱٬۲۵۲
آلکوبیره ۴۳۷
آلره ۲۲۸
آلفانتگا ۱۲۰
آلمودبار ۲٬۳۹۵
آلمونیا د سان خوان ۶۵۰
آلمونینته ۵۷۰
آلکسار ۳۱۲
آلتریکن ۱٬۴۶۲
آنگوس ۴۱۷
آنسو ۵۲۵
آنتیین ۱۶۳
آراگوس دل پوئرتو ۱۵۰
آرن ۳۵۳
آرگابیسو ۱۳۵
آرگویس ۸۰
آیربه ۱٬۰۹۷
آسانوی ۱۸۰
آسارا ۱۹۷
آسلر ۱۵۰
بایس ۱۲۸
بایلو ۲۴۶
بالدیو ۱۳۰
بایبار ۱٬۰۰۸
باناستاس ۲۴۱
بارباسترو ۱۵٬۷۷۸
باربوئس ۱۰۹
باربونیالس ۱۱۲
بارکابو ۱۰۴
بلبر د سینکا ۱٬۳۸۶
بناباره ۱٬۱۱۴
بناسکه ۲٬۰۸۸
بربگال ۴۶۶
بیلسا ۴۹۹
بیرگه ۲۴۴
بیسکاس ۱٬۴۸۵
بیناسد ۱٬۶۲۵
بینفار ۸٬۸۹۰
بیساوری ۲۴۸
بیسکاروئس ۲۱۵
بلکوا ای ترس ۱۹۱
بلتانیا ۹۱۷
بنانسا ۱۰۵
براو ۷۲
برتو ۵۲۸
کالدئارناس ۲۵۲
کامپو ۲۹۱
کامپریس ۲۳۳
کانال د بردون ۴۱۴
کانداسنس ۴۵۹
کانفرانک ۶۱۱
کاپدساسو ۱۵۷
کاپیا ۳۹۹
کاسباس د هوئسکا ۲۹۴
کاستخن د منگرس ۶۵۶
کاستخن د سس ۷۵۵
کاستخن دل پوئنته ۴۲۳
کاستلفلریته ۱۳۱
کاستییو د خاکا ۲۱۹
کاستیگالئو ۱۱۵
کاستییاسوئلو ۲۲۷
کاستیینری ۴۰۶
کلونگو ۱۳۵
چالامرا ۱۴۷
چیا ۱۱۸
چیمییاس ۳۰۴
اسپلوس ۷۵۰
استادا ۲۱۲
استادییا ۸۷۷
استپینیان دل کاستییو ۲۵۰
فاگو ۳۷
فانلو ۱۷۱
فیسکال ۲۷۲
فنس ۱٬۰۸۲
فرادادا دل تسکار ۲۲۰
فراگا ۱۳٬۲۸۴
لا فوئبا ۶۱۴
خیستاین ۱۶۰
ال گرادو ۵۱۷
گرانین ۱٬۹۹۰
گراوس ۳٬۴۲۴
گورئا د گایگو ۱٬۷۶۱
هس د خاکا ۷۴
هس ای کستئان ۲۳۳
هوئرتو ۲۴۹
هوئسکا ۴۸٬۵۳۰
ایبیکا ۱۱۴
ایگریس ۴۱۵
ایلچه ۲۶۳
ایسابنا ۲۸۱
خاکا ۱۲٬۵۵۳
خاسا ۱۲۴
لابوئردا ۱۷۱
لالوئنگا ۲۴۷
لالوئسا ۱٬۱۴۲
لاناخا ۱٬۴۷۸
لاپردیگوئرا ۱۰۵
لاسسیاس پنسانو ۱۶۶
لاسکواره ۱۴۷
لاسپاولس ۲۸۲
لاسپونیا ۲۷۶
لاره ۳۹۳
لپرسانو ۵۲۸
لسکرالس ۱۱۴
لوپینین رتییا ۳۴۳
منسما ای کاخیگار ۱۰۹
منفلریت لاسکاساس ۲۲۹
منتانوی ۳۰۸
منسن ۱۵٬۸۰۶
نابال ۳۰۲
نبالس ۱۹۱
نوئنو ۴۳۳
اولبنا ۶۷
اونتینینا ۶۲۱
اوسسو د سینکا ۷۵۸
پالو ۳۷
پانتیکسا ۷۳۱
پنیالبا ۷۲۷
لاس پنیاس د ریگلس ۲۹۷
پرالتا د آلکفئا ۶۶۷
پرالتا د کالاسانس ۲۶۵
پرالتییا ۱۷۷
پراروا ۱۱۷
پرتوسا ۱۳۱
پیراسس ۱۰۶
پلان ۳۱۹
پلنیینو ۲۴۶
پسان د برو ۲۵۷
لا پوئبلا د کاسترو ۳۷۳
پوئنته د منتانیانا ۹۹
پوئنته لا رینا د خاکا ۲۳۹
پوئرتلاس ۲۳۰
ال پوئیو د آراگواس ۱۶۰
پوئیو د سانتا کروس ۳۳۴
کیسنا ۲۲۸
ربرس ۶۵۹
سابینیانیگو ۹٬۰۲۳
ساهون ۲۳۳
سالاس آلتاس ۳۴۹
سالاس باخاس ۱۵۱
سالییاس ۱۲۰
ساینت د گایگو ۱٬۳۱۶
سان استبان د لیترا ۵۴۱
سان خوان د پلان ۱۴۹
سان میگوئل دل سینکا ۸۷۸
سانگارن ۲۶۳
سانتا سیلیا ۱۸۹
سانتا کروس د لا سرس ۱۵۱
سانتا ماریا د دولسیس ۲۱۴
سانتالیسترا ای سان کیلس ۱۱۴
سارینینا ۴٬۰۲۱
سکاستییا ۱۴۲
سیرا ۱۷۳
سنا ۵۵۲
سنس د آلکوبیره ۵۰
سسا ۲۴۱
سسوئه ۱۲۴
سیتامو ۵۵۱
سپیرا ۹۸
لا ستنرا ۱٬۰۸۵
تاماریته د لیترا ۳٬۶۵۵
تاردینتا ۱٬۰۶۹
تیا سین ۲۷۲
تیرس ۴۰۳
تلبا ۱۸۳
ترلا ۳۱۸
ترالبا د آراگن ۱۲۲
تره لا ریبرا ۱۱۹
ترنته د سینکا ۱٬۰۴۷
ترس د آلکانادره ۱۲۴
ترس د باربوئس ۳۲۱
تراماسد ۱۰۷
بالفارتا ۱۰۰
بایه د بارداخی ۵۴
بایه د هچو ۹۷۳
بایه د لیرپ ۴۹
بلییا د سینکا ۴۵۶
بنسیین ۴۳۵
براکروس ۱۱۲
بیاکامپ ای لیترا ۲۶
بیسین ۱۱۳
بییانبا ۱۲۲
بییانوا ۴۳۵
بییانوئبا د سیخنا ۵۲۶
یبرا د باسا ۱۶۰
یسرو ۸۰
سایدین ۱٬۷۹۵

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون

ویرایش