باز کردن منو اصلی

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آلاخار ۷۷۱
آلخاراکه ۱۴٬۸۴۶
ال آلمندرو ۸۳۱
آلمناستر لا رئال ۱٬۸۰۵
آلمنته ۱۹٬۶۴۱
آلسنو ۴٬۵۱۴
آراسنا ۷٬۱۵۲
آرچه ۳٬۳۱۹
آریملینس د لن ۱٬۰۷۸
آیامنته ۱۸٬۰۰۱
بئاس ۴٬۱۶۲
برکال ۳۷۱
بیویس پار دل کندادو ۱۳٬۳۳۵
بنارس ۵٬۳۱۰
کابساس روبیاس ۸۷۳
کالا ۱٬۳۲۴
کالانیاس ۴٬۴۷۸
ال کامپییو ۲٬۳۱۸
کامپفریو ۸۱۰
کانیابرال د لن ۴۱۹
کارتایا ۱۵٬۴۸۰
کاستانیو دل ربلدو ۲۰۵
ال سرو د آندبالو ۲٬۶۳۶
چوسنا ۲٬۰۴۴
کرتکنسپسین ۶۲۰
کرتگانا ۴٬۹۵۲
کرتلاسر ۲۸۹
کومبرس د انمدیو ۴۷
کومبرس د سان بارتلمه ۵۰۰
کومبرس مایرس ۲٬۰۲۲
انسیناسلا ۱٬۶۸۶
اسکاسنا دل کامپو ۲٬۱۸۲
فوئنتهریدس ۶۳۰
گالارسا ۱٬۶۴۲
خیبرالن ۱۱٬۲۰۲
لا گرانادا د ری ۲۲۸
ال گرانادو ۶۲۴
هیگوئرا د لا سیرا ۱٬۳۴۸
هینخالس ۳۸۱
هینخس ۳٬۷۲۶
هوئلبا ۱۴۵٬۱۵۰
ایسلا کریستینا ۱۹٬۸۷۵
خابوگو ۲٬۴۷۵
له‌په ۲۲٬۷۰۹
لینارس د لا سیرا ۲۹۵
لوسنا دل پوئرتو ۲٬۲۸۳
مانسانییا ۲٬۳۸۴
لس مارینس ۳۲۹
میناس د ریتینتو ۴٬۴۷۸
مگوئر ۱۶٬۹۶۱
لا نابا ۲۷۵
نربا ۵٬۹۳۶
نیبلا ۳٬۹۵۳
لا پالما دل کندادو ۹٬۹۲۵
پالس د لا فرنترا ۸٬۱۸۱
پاترنا دل کامپو ۳٬۷۲۹
پایمگو ۱٬۲۹۰
پوئبلا د گوسمان ۳٬۱۰۹
پوئرتو مرال ۲۶۲
پونتا ومبریا ۱۳٬۷۳۶
رسیانا دل کندادو ۶٬۵۳۳
رسال د لا فرنترا ۱٬۸۱۷
سان بارتلمه د لا تره ۳٬۰۳۰
سان خوان دل پوئرتو ۶٬۸۸۱
سان سیلبستره د گوسمان ۶۲۶
سانلوکار د گوادیانا ۳۷۹
سانتا آنا لا رئال ۵۰۲
سانتا باربارا د کاسا ۱٬۲۰۳
سانتا اولایا دل کالا ۲٬۱۴۳
تریگوئرس ۷٬۲۶۰
بالدلارکو ۲۴۱
بالبرده دل کامینو ۱۲٬۵۵۴
بییابلانکا ۲٬۳۲۴
بییالبا دل آلکر ۳٬۴۲۲
بییانوئبا د لاس کروسس ۴۱۰
بییانوئبا د لس کاستییخس ۲٬۷۲۰
بییاراسا ۲٬۰۹۵
سالامئا لا رئال ۳٬۵۴۷
سوفره ۹۶۸

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش