فهرست دهستان‌های وس

استان باداخس در بخش خودمختار اکسترمادورا اسپانیا ۱۶۵ دهستان دارد.

دهستان‌های استان باداخس

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آسدرا ۸۹۷
آسوچال ۵٬۳۴۴
آهیینس ۱٬۱۵۸
آلانگه ۲٬۰۳۸
لا آلبوئرا ۱٬۷۹۹
آلبورکرکه ۵٬۶۲۲
آلکنچل ۲٬۰۴۲
آلکنرا ۷۳۷
آلخوسن ۲۶۰
آلمندرال ۱٬۴۰۴
آلمندرالخو ۳۰٬۷۸۴
آریو د سان سربان ۳٬۹۲۲
آتالایا ۳۵۳
آسواگا ۸٬۵۸۰
باداخس ۱۳۶٬۸۵۱
بارکارتا ۳٬۶۱۶
باترنو ۳۸۹
بنکرنسیا د لا سرنا ۹۸۰
برلانگا ۲٬۶۳۷
بینبنیدا ۲٬۳۵۰
بدنال د لا سیرا ۱٬۲۰۸
بورگوییس دل سرو ۳٬۲۴۳
کابسا دل بوئی ۵٬۹۵۷
کابسا لا باکا ۱٬۶۱۰
کالامنته ۶٬۱۳۶
کالرا د لن ۱٬۰۹۳
کالسادییا د لس بارس ۸۵۵
کامپاناریو ۵٬۷۲۳
کامپییو د یرنا ۱٬۷۳۱
کاپییا ۲۱۲
کارمنیتا ۶۳۹
ال کاراسکالخو ۷۵
کاساس د دن پدرو ۱٬۷۳۷
کاساس د رینا ۲۲۸
کاستیلبلانکو ۱٬۲۹۳
کاستوئرا ۶٬۹۸۹
لا کدسرا ۲٬۳۰۹
کردبییا د لاکارا ۱٬۰۲۶
لا کرنادا ۲٬۴۰۹
کرته د پلئاس ۱٬۲۹۷
کریستینا ۵۴۸
چلس ۱٬۳۳۲
دن آلبارو ۶۶۸
دن بنیتو ۳۲٬۰۲۳
انترین باخو ۶۳۹
اسپاراگالخو ۱٬۵۳۲
اسپاراگسا د لا سرنا ۱٬۱۲۹
اسپاراگسا د لارس ۱٬۱۰۷
فریا ۱٬۴۳۵
فرخنال د لا سیرا ۵٬۲۹۵
فوئنلابرادا د لس منتس ۲٬۰۴۶
فوئنته د کانتس ۵٬۰۵۹
فوئنته دل آرکو ۷۷۶
فوئنته دل ماستره ۶٬۸۱۹
فوئنتس د لن ۲٬۷۱۸
گارگالیگاس ۶۵۰
گاربایوئلا ۵۴۷
گارلیتس ۷۷۴
لا گاربییا ۲٬۵۹۹
گرانخا د ترهرمسا ۲٬۵۳۳
گوارنیا ۷٬۳۸۳
لا هابا ۱٬۴۷۱
هلچسا د لس منتس ۷۶۴
هررا دل دوکه ۳٬۸۳۶
هیگوئرا د لا سرنا ۱٬۲۰۸
هیگوئرا د یرنا ۴۲۲
هیگوئرا د بارگاس ۲٬۱۹۴
هیگوئرا لا رئال ۲٬۵۵۱
هینخسا دل بایه ۵۹۳
هرناچس ۳٬۸۳۲
خرس د لس کابایرس ۹٬۶۱۳
لا لاپا ۳۱۵
لبن ۲٬۶۶۶
یرا ۹۵۵
یرنا ۵٬۵۴۹
ماگاسلا ۶۶۶
ماگوییا ۱٬۱۲۰
مالکسینادو ۵۳۳
مالپارتیدا د لا سرنا ۷۶۵
مانچیتا ۷۵۴
مدیین ۲٬۳۷۸
مدینا د لاس ترس ۱٬۴۹۴
منگابریل ۴۵۰
مریدا ۵۰٬۷۸۰
میراندییا ۱٬۳۵۸
منستریو ۴٬۶۱۰
منتملین ۱٬۶۵۲
منتروبیو د لا سرنا ۲٬۹۲۰
منتیخو ۱۵٬۴۵۳
لا مرا ۷۸۶
لا نابا د سانتیاگو ۱٬۱۴۶
نابالبییار د پلا ۴٬۸۷۰
نگالس ۷۵۶
اولیبا د لا فرنترا ۵٬۸۸۱
اولیبا د مریدا ۱٬۹۶۳
اولیبنسا ۱۰٬۷۶۲
اوریانا د لا سیرا ۳۴۰
اوریانا لا بیخا ۳٬۲۷۸
پالماس ۷۲۶
لا پارا ۱٬۴۱۶
پنیالسردو ۱٬۴۶۳
پرالدا دل ساوسخو ۶۳۴
پوئبلا د آلکسر ۱٬۴۱۴
پوئبلا د لا کالسادا ۵٬۵۲۷
پوئبلا د لا رینا ۹۰۷
پوئبلا د اوباندو ۲٬۰۴۵
پوئبلا د سانچو پرس ۲٬۸۹۱
پوئبلا دل ماستره ۹۰۶
پوئبلا دل پریر ۵۶۵
پوئبلنوئبو دل گوادیانا ۱٬۹۸۷
کینتانا د لا سرنا ۵٬۱۵۰
رینا ۲۱۷
رنا ۶۵۷
رتامال د یرنا ۵۲۸
ریبرا دل فرسنو ۳٬۳۹۸
ریسکو ۲۱۹
لا رکا د لا سیرا ۱٬۵۹۰
سالبالن ۲٬۱۷۷
سالباتیرا د لس بارس ۱٬۹۲۷
سان پدرو د مریدا ۸۲۹
سان بیسنته د آلکانتارا ۵٬۹۰۸
سانکتی سپیریتوس ۲۸۷
سانتا آمالیا ۴٬۳۹۸
سانتا مارتا ۴٬۱۵۷
لس سانتس د مایمنا ۷٬۸۹۹
سگورا د لن ۲٬۲۹۷
سیروئلا ۲٬۳۹۱
سلانا د لس بارس ۲٬۷۵۰
تالاروبیاس ۳٬۶۰۹
تالابرا لا رئال ۵٬۲۵۵
تالیگا ۷۳۸
تامورخو ۲۷۶
تره د میگوئل سسمرو ۱٬۲۷۴
ترمایر ۱٬۰۴۴
ترمخیا ۲٬۰۹۱
تراسیرا ۷۱۸
تروخییانس ۱٬۳۷۹
اوساگره ۲٬۰۷۲
بالدکابایرس ۱٬۳۸۴
بالدلاکالسادا ۲٬۵۹۹
بالدترس ۱٬۳۷۹
بالنسیا د لاس ترس ۸۱۱
بالنسیا دل ممبوئی ۷۹۳
بالنسیا دل بنتسو ۲٬۳۰۷
بالبرده د بورگوییس ۳۷۲
بالبرده د لگانس ۳٬۸۰۴
بالبرده د یرنا ۸۰۳
بالبرده د مریدا ۱٬۱۳۸
بایه د لا سرنا ۱٬۵۳۲
بایه د ماتامرس ۴۹۱
بایه د سانتا آنا ۱٬۲۲۰
بییافرانکا د لس بارس ۱۲٬۵۶۸
بییاگارسیا د لا تره ۱٬۰۲۳
بییاگنسالو ۱٬۴۱۰
بییالبا د لس بارس ۱٬۶۹۶
بییانوئبا د لا سرنا ۲۴٬۱۹۱
بییانوئبا دل فرسنو ۳٬۴۹۷
بییار د رنا ۱٬۶۲۷
بییار دل ری ۲٬۳۲۲
بییارتا د لس منتس ۶۴۵
سافرا ۱۵٬۳۷۳
ساهینس ۳٬۰۲۶
سالامئا د لا سرنا ۴٬۵۵۴
لا سارسا ۳٬۶۱۹
سارسا کاپییا ۴۸۳

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرونویرایش