فهرست دهستان‌های کاسرس

استان کاسرس در بخش خودمختار اکسترمادورای اسپانیا ۲۱۹ دهستان دارد.

دهستان‌های استان کاسرس

فهرست

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبادیا ۲۹۷
آبرتورا ۵۰۹
آسبو ۷۸۴
آسهوچه ۹۲۵
آسیتونا ۶۵۷
آهیگال ۱٬۴۷۹
آلبالا ۸۵۹
آلکانتارا ۱٬۷۶۹
آلکیارین ۳۴۳
آلکوئسکار ۲٬۹۱۹
آلدئا دل کانو ۷۷۲
لا آلدئا دل اوبیسپو ۳۵۳
آلدئاسنتنرا ۸۹۹
آلدئانوئبا د لا برا ۲٬۴۶۳
آلدئانوئبا دل کامینو ۸۳۶
آلدهوئلا د خرته ۳۶۷
آلیا ۱٬۳۲۱
آلیسدا ۲٬۱۰۱
آلماراس ۱٬۴۲۵
آلمهارین ۲٬۱۴۲
آریو د لا لوس ۶٬۵۲۲
آریملینس ۱٬۱۳۵
آریملینس د لا برا ۵۶۴
بانیس د منتمایر ۷۱۸
بارادو ۵۱۳
بلبیس د منری ۶۰۶
بنکرنسیا ۱۱۸
برکالخو ۱۱۸
برسکانا ۵۶۷
بهنال د ایبر ۵۷۴
بتیخا ۱۶۴
برساس ۲٬۳۲۹
کابانیاس دل کاستییو ۵۲۳
کابسابیسا ۴۸۵
کابسوئلا دل بایه ۲٬۳۱۰
کابرو ۴۱۵
کاسرس ۸۴٬۴۳۹
کاچرییا ۱۰۴
کادالسو ۵۸۰
کالسادییا ۵۵۴
کامینمریسکو ۱٬۲۶۵
کامپییو د دلیتسا ۱۲۰
کامپو لوگار ۱٬۱۹۸
کانیامرو ۱٬۸۳۸
کانیابرال ۱٬۳۵۷
کارباخو ۲۷۱
کارکابسو ۱٬۰۸۷
کاراسکالخو ۳۹۴
کاسار د کاسرس ۴٬۷۵۷
کاسار د پالمرو ۱٬۲۸۹
کاسارس د لاس هوردس ۶۴۹
کاساس د دن آنتنیو ۲۱۸
کاساس د دن گمس ۳۳۶
کاساس د مییان ۷۷۳
کاساس د میرابته ۱۹۴
کاساس دل کاستانیار ۶۷۱
کاساس دل منته ۹۲۵
کاساتخادا ۱٬۲۶۴
کاسییاس د کریا ۵۲۵
کاستانیار د ایبر ۱٬۲۶۲
سکلابین ۲٬۱۸۹
سدییو ۵۵۳
سرسو ۲۱۷
سییرس ۲٬۱۰۲
کیادو ۲۲۷
کنکیستا د لا سیرا ۲۱۵
کریا ۱۲٬۷۸۱
کواکس د یوسته ۹۶۱
لا کومبره ۱٬۱۲۱
دلیتسا ۸۸۰
دسکارگاماریا ۲۷۷
الخاس ۱٬۱۹۸
اسکوریال ۹۰۸
فرسندسو د ایبر ۳۴۴
گالیستو ۱٬۹۵۵
گارسیاس ۹۷۹
لا گارگانتا ۵۹۳
گارگانتا لا اویا ۱٬۱۵۷
گارگانتییا ۴۷۸
گارگورا ۱۸۱
گاربییاس د آلکنتار ۲٬۴۵۷
گاربین ۱۱۸
گاتا ۱٬۸۴۶
ال گردو ۲۸۸
لا گرانخا ۳۹۲
گوادالوپه ۲٬۳۲۵
گویخو د کریا ۲۸۶
گویخو د گالیستو ۱٬۸۳۹
گویخو د گرانادییا ۷۲۱
گویخو د سانتا باربارا ۴۶۷
هرگویخوئلا ۴۲۸
هرنان پرس ۵۰۱
هررا د آلکانتارا ۳۲۰
هرروئلا ۳۲۶
هرباس ۳٬۸۸۱
هیگوئرا ۱۱۰
هینخال ۴۲۸
هلگوئرا ۸۲۵
هیس ۱٬۰۱۷
هوئلاگا ۲۰۷
ایباهرناندو ۶۵۸
خارایسخو ۶۷۶
خارایس د لا برا ۶٬۷۵۴
خاراندییا د لا برا ۳٬۰۷۷
خارییا ۱۶۰
خرته ۱٬۳۲۷
لادرییار ۲۹۸
لگرسان ۲٬۳۸۶
لسار د لا برا ۳٬۱۹۸
مادریگال د لا برا ۱٬۷۹۴
مادریگالخو ۲٬۱۲۲
مادرنیرا ۳٬۱۲۷
ماخاداس ۱٬۲۰۹
مالپارتیدا د کاسرس ۴٬۴۱۲
مالپارتیدا د پلاسنسیا ۴٬۳۱۰
مارچاگاس ۳۰۷
ماتا د آلکانتارا ۳۶۶
ممبریو ۸۸۳
مساس د ایبر ۲۱۵
میاخاداس ۹٬۰۶۵
مییانس ۲۱۷
میرابل ۷۹۰
مهداس د گرانادییا ۱٬۱۰۵
منری ۱٬۰۱۴
منتانچس ۲٬۱۵۳
منتهرمسو ۵٬۴۹۳
مرالخا ۸٬۰۹۵
مرسییو ۴۶۲
ناباکنسخو ۲٬۱۲۲
نابالمرال د لا ماتا ۱۵٬۲۳۳
نابالبییار د ایبر ۴۹۴
ناباس دل مادرنیو ۱٬۵۱۱
نابسوئلاس ۷۰۸
نونیمرال ۱٬۶۶۸
اولیبا د پلاسنسیا ۲۷۶
پالمرو ۵۳۰
پاسارن د لا برا ۷۱۱
پدرسو د آسیم ۱۳۴
پرالدا د لا ماتا ۱٬۵۰۶
پرالدا د سان رمان ۳۹۱
پرالس دل پوئرتو ۱٬۰۱۵
پسکوئسا ۱۸۹
لا پسگا ۱٬۱۸۷
پیدراس آلباس ۱۸۶
پینفرانکوئادو ۱٬۵۹۳
پیرنال ۱٬۵۵۴
پلاسنسیا ۳۸٬۴۹۵
پلاسنسوئلا ۵۰۳
پرتاخه ۴۰۱
پرتسوئلو ۲۹۹
پسوئلو د سارسن ۶۰۱
پوئرتو د سانتا کروس ۴۱۵
ربیار ۲۴۰
ریلبس ۱٬۴۷۷
ربلدییو د گاتا ۱۶۴
ربلدییو د لا برا ۳۲۵
ربلدییو د تروخییو ۴۹۰
ربلدیانو ۴۰۹
رمانگردو ۱۹۰
رسالخو ۱٬۷۰۶
روانس ۱۰۲
سالرینو ۷۳۲
سالباتیرا د سانتیاگو ۴۳۴
سان مارتین د تربخو ۹۵۹
سانتا آنا ۳۵۱
سانتا کروس د لا سیرا ۳۴۶
سانتا کروس د پانیاگوا ۴۱۷
سانتا مارتا د ماگاسکا ۲۸۷
سانتیاگو د آلکانتارا ۷۴۱
سانتیاگو دل کامپو ۳۲۶
سانتیبانیس ال آلتو ۵۳۷
سانتیبانیس ال باخو ۹۹۴
ساوسدییا ۶۲۷
سگورا د ترو ۲۰۵
سرادییا ۱٬۸۶۴
سرخن ۴۸۵
سیرا د فوئنتس ۱٬۸۲۱
تالابان ۹۶۷
تالابروئلا د لا برا ۴۲۴
تالایوئلا ۱۰٬۳۲۸
تخدا د تیتار ۱٬۰۱۵
تریل ۲۰۲
ترناباکاس ۱٬۳۳۴
ال ترنو ۹۲۵
تره د دن میگوئل ۶۳۸
تره د سانتا ماریا ۷۱۱
ترسییا د لس آنخلس ۷۶۸
ترسییاس د لا تیسا ۱٬۱۵۴
ترخن ال روبیو ۶۵۴
ترخنسییو ۳٬۴۶۲
ترمنگا ۶۲۶
ترمچا ۱٬۲۲۷
تررگاس ۱٬۶۷۰
ترکمادا ۶۱۳
تروخییو ۹٬۴۵۶
بالداستییاس ۳۵۸
بالدکانیاس د تاخو ۲۳۰
بالدفوئنتس ۱٬۴۹۱
بالدهونکار ۲۲۱
بالدلاکاسا د تاخو ۴۸۴
بالدمرالس ۲۶۸
بالدبیسپو ۸۰۹
بالنسیا د آلکانتارا ۶٬۱۳۶
بالبرده د لا برا ۵۴۰
بالبرده دل فرسنو ۲٬۶۵۴
بیاندار د لا برا ۳۰۶
بییا دل کامپو ۶۲۹
بییا دل ری ۱۷۹
بییامسیاس ۳۴۵
بییامیل ۶۸۲
بییانوئبا د لا سیرا ۶۱۵
بییانوئبا د لا برا ۱٬۹۵۱
بییار د پلاسنسیا ۲۵۶
بییار دل پدرسو ۷۷۹
بییاسبوئناس د گاتا ۵۰۵
سارسا د گرانادییا ۱٬۷۴۹
سارسا د منتانچس ۶۱۷
سارسا لا مایر ۱٬۶۶۶
سریتا ۱٬۹۲۵

جستارهای وابسته

منابع

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون