فهرست دهستان‌های کوئنکا

استان کوئنکا در بخش خودمختار کاستیا-لامانچای اسپانیا ۲۳۸ دهستان دارد.

دهستان‌های استان کوئنکا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبیا د لا اوبیسپالیا ۸۵
ال آسبرن ۲۷۸
آلارکن ۱۸۲
آلبالادخو دل کوئنده ۳۸۵
آلبالاته د لاس نگوئراس ۳۵۶
آلبندئا ۱۶۹
لا آلبرکا د سانکارا ۱٬۷۸۰
آلکالا د لا بگا ۱۷۱
آلکانتود ۱۱۶
آلکاسار دل ری ۲۴۲
آلکهوخاته ۵۵
آلکنچل د لا استریا ۱۹۳
آلگارا ۳۴
آلیاگوییا ۸۲۹
لا آلمارچا ۶۰۲
آلمندرس ۳۱۱
آلمدبار دل پینار ۵۲۵
آلمناسید دل مارکسادو ۵۳۷
آلتارخس ۲۹۰
آراندییا دل آریو ۳۴
آرکاس دل بییار ۷۶۶
آرکس د لا سیرا ۱۱۷
آرگویسوئلاس ۱۹۳
آرانکاسپاس ۳۶
آتالایا دل کانیاباته ۱۳۰
باراخاس د ملو ۷۴۵
بارچین دل هیو ۱۲۳
باسکونیانا د سان پدرو ۴۱
بئامود ۱۰۳
بلینچن ۳۶۰
بلمنته ۲٬۳۲۷
بلمنتخو ۲۵۰
بتتا ۴۴۴
بنیچس ۱۸۱
بوسیگاس ۷۹
بوئناچه د آلارکن ۶۱۶
بوئناچه د لا سیرا ۱۰۵
بوئندیا ۵۰۵
کامپییو د آلتبوئی ۱٬۶۹۱
کامپییس پارابینتس ۱۴۰
کامپییس سیرا ۹۶
کامپس دل پارایسو ۱٬۰۶۹
کانالخاس دل آریو ۳۴۳
کانیادا دل هیو ۳۳۳
کانیادا خونکسا ۳۴۶
کانیامارس ۵۸۲
ال کانیاباته ۲۳۸
کانیابراس ۳۷۷
کانیابروئلاس ۲۲۳
کانیته ۹۱۰
کانییسارس ۶۱۵
کاربنراس د گواداسان ۹۵۸
کاردنته ۷۲۷
کاراسکسا ۱۱۱
کاراسکسا د هارو ۱۴۶
کاساس د بنیتس ۱٬۱۱۸
کاساس د فرناندو آلنسو ۱٬۴۰۵
کاساس د گارسیملینا ۳۹
کاساس د گویخارو ۱۳۵
کاساس د هارو ۹۱۰
کاساس د لس پینس ۵۳۱
کاساسیمارو ۳٬۰۵۰
کاستخن ۲۲۴
کاستییخو د اینیستا ۱۶۶
کاستییخ سیرا ۴۸
کاستییو د گارسیمونیس ۲۰۹
کاستیی ۲۸
سربرا دل یانو ۳۱۵
لا سیربا ۵۲
کوئنکا ۴۶٬۸۵۹
کوئبا دل هیرو ۴۹
چییارن د کوئنکا ۳۸۱
چومییاس ۴۷
انگویدانس ۵۰۰
فرسندا د آلتارخس ۸۵
فرسندا د لا سیرا ۷۲
لا فرنترا ۲۰۳
فوئنته د پدرو ناهارو ۱٬۲۱۱
فوئنتلسپینو د هارو ۳۱۱
فوئنتلسپینو د میا ۱۴۹
فوئنتنابا د خاباگا ۳۹۸
فوئنتس ۵۰۸
فوئرتسکوسا ۱۱۱
گابالدن ۲۰۷
گارابایا ۱۴۹
گاسکوئنیا ۱۵۷
گراخا د کامپالبو ۱۳۴
گراخا د اینیستا ۳۷۱
هنارخس ۲۵۱
ال هرومبلار ۷۷۷
لا هینخسا ۳۱۸
لس هینخسس ۱٬۰۵۰
ال هیتو ۲۲۳
هنروبیا ۱٬۶۱۹
هنتانایا ۴۲۳
هنتسییاس ۸۶
هرکاخو د سانتیاگو ۳٬۵۱۷
هوئلامو ۱۲۴
هوئلبس ۶۴
هوئرگوینا ۱۰۸
هوئرتا د لا اوبیسپالیا ۱۵۲
هوئرتا دل مارکسادو ۲۴۳
هوئته ۲٬۰۹۷
ینیستا ۴٬۲۰۷
لاگونا دل مارکسادو ۷۱
لاگوناسکا ۱۲۴
لاندته ۱٬۴۷۷
لدانیا ۱٬۸۸۲
لگانیل ۲۴۴
لاس ماخاداس ۳۶۵
ماریانا ۳۱۳
ماسگسا ۱۲۲
لاس مساس ۲٬۴۲۰
مینگلانییا ۲٬۲۶۳
میرا ۱٬۱۲۷
منرئال دل یانو ۸۰
منتالبانخو ۱۸۷
منتالبو ۷۳۴
منتئاگودو د لاس سالیناس ۱۳۳
متا د آلتارخس ۵۶
متا دل کوئربو ۵٬۶۹۳
متییا دل پالانکار ۵٬۲۴۴
میا ۲۸۲
ناربنتا ۹۱
اولیبارس د خوکار ۵۴۲
اولمدا د لا کوئستا ۴۳
اولمدا دل ری ۲۳۴
اولمدییا د آلارکن ۱۶۶
اولمدییا د الیس ۲۹
اولیبارس د خوکار ۵۸۴
اوسا د لا بگا ۶۳۹
پاخارن ۱۲۶
پاخارنسییو ۹۲
پالمارس دل کامپو ۹۸۱
پالمرا ۱۸۴
پاراکوئیس ۱۳۶
پاردس ۸۲
لا پارا د لاس بگاس ۵۶
ال پدرنسو ۱٬۲۶۸
لاس پدرنیراس ۶٬۸۶۰
ال پرال ۷۳۲
لا پرالخا ۱۴۹
لا پسکرا ۲۷۳
ال پیکاسو ۷۲۰
پینارخو ۳۸۷
پیندا د خیگولا ۱۳۹
پیکراس دل کاستییو ۷۸
پرتالروبیو د گوادامخود ۸۷
پرتییا ۹۶
پیاتس ۱۰۹
پسامارگو ۳۲۵
پسروبیلس د لا مانچا ۲۶۸
پسروبیو ۴۷۶
ال پسوئلو ۱۰۱
پریگو ۱٬۰۱۹
ال پربنسیو ۲٬۵۹۹
پوئبلا د آلمنارا ۵۲۳
پوئبلا د دن فرانسیسکو ۳۵۱
پوئبلا دل سالبادر ۲۸۳
کینتانار دل ری ۶٬۶۲۵
رادا د هارو ۶۵
رییو ۱۴۶
ریباتاخادا ۱۲۶
رسالن دل منته ۱۱۳
ساسدا تراسیرا ۱۰۷
سالیسس ۶۷۳
سالیناس دل مانسانو ۱۱۱
سالمرنسییس ۱۸۱
سالباکانیته ۳۲۵
سان کلمنته ۶٬۵۹۶
سان لرنسو د لا پارییا ۱٬۳۹۱
سان مارتین د بنیچس ۹۰
سان پدرو پالمیچس ۱۰۱
سانتا کروس د میا ۳۹۹
سانتا ماریا د لس یانس ۸۴۰
سانتا ماریا دل کامپو روس ۷۳۷
سانتا ماریا دل بال ۱۱۳
سیسانته ۱٬۸۰۴
سلرا د گابالدن ۴۵
ستریباس ۹۹۱
تالایوئلاس ۱٬۱۶۵
تارانکن ۱۱٬۹۳۰
تبار ۳۸۱
تخادییس ۱۵۹
تیناخاس ۳۷۲
ترالبا ۱۹۱
ترخنسییو دل ری ۶۶۷
تروبیا دل کامپو ۳۳۴
تروبیا دل کاستییو ۳۶
تراگاسته ۳۳۱
ترسخونکس ۴۷۰
تریبالدس ۱۳۴
اوکلس ۳۱۹
اونیا ۱۳۴
لس بالدکلمناس ۱۱۴
بالدمکا ۱۰۳
بالدمرییو د لا سیرا ۸۴
بالدمر سیرا ۱۷۵
بالدلیباس ۲۷۳
بالدترتلا ۱۳۸
لاس بالراس ۱٬۳۳۷
بالهرمسو د لا فوئنته ۵۶
بالسالبره ۶۶
بالبرده د خوکار ۱٬۳۳۹
بالبردخو ۱۴۲
بارا د ری ۶۴۵
بگا دل کدرنو ۲۲۶
بییسکا ۱۶۶
بییاکنخس د تراباکه ۴۹۰
بییاسکوسا د هارو ۵۹۶
بییاگارسیا دل یانو ۹۵۰
بییالبا د لا سیرا ۵۴۲
بییالبا دل ری ۶۷۵
بییالگردو دل مارکسادو ۱۱۸
بییالپاردو ۱٬۱۲۵
بییامایر د سانتیاگو ۲٬۷۳۴
بییانوئبا د گوادامخود ۱۲۰
بییانوئبا د لا خارا ۲٬۳۵۰
بییار د کانیاس ۴۳۸
بییار د دمینگو گارسیا ۲۷۶
بییار د لا انسینا ۲۱۹
بییار د اولایا ۹۶۵
بییار دل هومو ۳۵۰
بییار دل اینفانتادو ۴۵
بییار ای بلاسکو ۱۲۲
بییارخو د فوئنتس ۷۵۶
بییارخو د لا پنیوئلا ۳۱
بییارخ پریستبان ۵۲۴
بییارس دل ساس ۶۶۶
بییاروبیو ۲۵۱
بییارتا ۸۱۵
بییاس د لا بنتسا ۳۶۲
بییابرده‌ای پاساکنسل ۴۱۸
بییرا ۱۹۶
بیندل ۲۲
یمدا ۲۹
سافرا د سانکارا ۱۹۰
سافرییا ۱۲۰
سارسا د تاخو ۲۵۴
سارسوئلا ۲۷۳

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش