فهرست رتبه‌بندی شهرستان‌های استونی

شهرستان‌های استونی

بر پایه جمعیتویرایش

رتبه شهرستان جمعیت % تراکم
1 شهرستان هاریو ۵۲۳٬۲۷۷ ۳۹٫۰٪ ۱۲۰٫۷
۲ شهرستان ایدا-ویرو ۱۷۰٬۷۱۹ ۱۲٫۷٪ ۵۰٫۷
۳ شهرستان تارتو ۱۴۹٬۲۸۳ ۱۱٫۱٪ ۴۹٫۹
۴ شهرستان پارنو ۸۸٬۵۶۳ ۶٫۶٪ ۱۸٫۴
۵ شهرستان لنه-ویرو ۶۷٬۳۷۵ ۵٫۰٪ ۱۸٫۶
۶ شهرستان ویلیاندی ۵۵٬۸۷۷ ۴٫۲٪ ۱۶٫۳
۷ شهرستان وورو ۳۸٬۰۷۲ ۲٫۸٪ ۱۶٫۵
۸ شهرستان یوگوا ۳۶٬۹۲۲ ۲٫۸٪ ۱۴٫۲
۹ شهرستان راپلا ۳۶٬۶۸۴ ۲٫۷٪ ۱۲٫۳
۱۰ شهرستان یروا ۳۶٬۲۰۸ ۲٫۷٪ ۱۴٫۷
۱۱ شهرستان ساره ۳۴٬۸۴۵ ۲٫۶٪ ۱۱٫۹
۱۲ شهرستان والگا ۳۴٬۲۶۵ ۲٫۶٪ ۱۶٫۸
۱۳ شهرستان پولوا ۳۱٬۱۷۵ ۲٫۳٪ ۱۴٫۴
۱۴ شهرستان لنه ۲۷٬۵۵۲ ۲٫۱٪ ۱۱٫۶
۱۵ شهرستان هیو ۱۰٬۱۱۸ ۰٫۸٪ ۹٫۹
استونی ۱٬۳۴۰٬۹۳۵ ۱۰۰٪ ۳۰٫۹

بر پایه مساحتویرایش

رتبه شهرستان مساحت (km&) % تراکم
1 شهرستان پارنو ۴٬۸۰۷ ۱۰٫۹٪ ۱۸٫۴
۲ شهرستان هاریو ۴٬۳۳۳ ۹٫۸٪ ۱۲۰٫۷
۳ شهرستان لنه-ویرو ۳٬۴۶۵ ۷٫۸٪ ۱۸٫۶
۴ شهرستان ویلیاندی ۳٬۴۲۳ ۷٫۶٪ ۱۶٫۳
۵ شهرستان ایدا-ویرو ۳٬۳۶۴ ۷٫۶٪ ۵۰٫۷
۶ شهرستان تارتو ۲٬۹۹۳ ۷٫۰٪ ۴۹٫۹
۷ شهرستان راپلا ۲٬۹۸۰ ۶٫۸٪ ۱۲٫۳
۸ شهرستان ساره ۲٬۹۲۲ ۶٫۶٪ ۱۱٫۹
۹ شهرستان یروا ۲٬۶۲۳ ۵٫۹٪ ۱۴٫۷
۱۰ شهرستان یوگوا ۲٬۶۰۴ ۵٫۹٪ ۱۴٫۲
۱۱ شهرستان لنه ۲٬۳۸۳ ۵٫۴٪ ۱۱٫۶
۱۲ شهرستان وورو ۲٬۳۰۵ ۵٫۲٪ ۱۶٫۵
۱۳ شهرستان پولوا ۲٬۱۶۵ ۵٫۹٪ ۱۴٫۴
۱۴ شهرستان والگا ۲٬۰۴۴ ۴٫۶٪ ۱۶٫۸
۱۵ شهرستان هیو ۱٬۰۲۳ ۲٫۳٪ ۹٫۹
استونی ۴۵٬۲۲۸ ۱۰۰٪ ۳۰٫۹

بر پایه تراکمویرایش

رتبه شهرستان جمعیت مساحت (km&) تراکم
1 شهرستان هاریو ۵۲۳٬۲۷۷ ۴٬۳۳۳ ۱۲۰٫۷
۲ شهرستان ایدا-ویرو ۱۷۰٬۷۱۹ ۳٬۳۶۴ ۵۰٫۷
۳ شهرستان تارتو ۱۴۹٬۲۸۳ ۲٬۹۹۳ ۴۹٫۹
۴ شهرستان لنه-ویرو ۶۷٬۳۷۵ ۳٬۴۶۵ ۱۸٫۶
۵ شهرستان پارنو ۸۸٬۵۶۳ ۴٬۸۰۷ ۱۸٫۴
۶ شهرستان والگا ۳۴٬۲۶۵ ۲٬۰۴۴ ۱۶٫۸
۷ شهرستان وورو ۳۸٬۰۷۲ ۲٬۳۰۵ ۱۶٫۵
۸ شهرستان ویلیاندی ۵۵٬۸۷۷ ۳٬۴۲۳ ۱۶٫۳
۹ شهرستان یروا ۳۶٬۲۰۸ ۲٬۶۲۳ ۱۴٫۷
۱۰ شهرستان پولوا ۳۱٬۱۷۵ ۲٬۱۶۵ ۱۴٫۴
۱۱ شهرستان یوگوا ۳۶٬۹۲۲ ۲٬۶۰۴ ۱۴٫۲
۱۲ شهرستان راپلا ۳۶٬۶۸۴ ۲٬۹۸۰ ۱۲٫۳
۱۳ شهرستان ساره ۳۴٬۸۴۵ ۲٬۹۲۲ ۱۱٫۹
۱۴ شهرستان لنه ۲۷٬۵۵۲ ۲٬۳۸۳ ۱۱٫۶
۱۵ شهرستان هیو ۱۰٬۱۱۸ ۱٬۰۲۳ ۹٫۹
استونی ۱٬۳۴۰٬۹۳۵ ۴۵٬۲۲۸ ۳۰٫۹

منابعویرایش