فهرست روستاهای شهرستان اردبیل

فهرست
نامروستای الماس. بخش دهستان جمیعت (سرشماری ۱۳۸۵)
ابربکوه مرکزی دهستان غربی ۲۱۱
ارالوی بزرگ هیر دهستان فولادلوی شمالی ۲۲۷۶
ارالوی کوچک هیر دهستان فولادلوی شمالی ۷۱۶
اروانق مرکزی دهستان سردابه ۲۶۹
اسفرنجان مرکزی دهستان سنجبد غربی ۲۰۸
امیدچه مرکزی دهستان سردابه ۱۷۱۰
انزآب‌علیا مرکزی دهستان کلخوران ۱۵۸۱
اینلو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۵۸۲
ایوریق هیر دهستان فولادلوی شمالی ۱۴۶۳
آقاباقر مرکزی دهستان شرقی ۱۲۶۶
آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان مرکزی دهستان شرقی ۱۸۰۲
آق‌بلاغ‌رستم‌خانی مرکزی دهستان شرقی ۱۸۳۷
آق‌چه‌کند مرکزی دهستان کلخوران ۵۶۷
آلوچه‌فولادلو هیر دهستان فولادلوی شمالی ۳۳۶
بنفشه‌درق مرکزی دهستان بالغلو ۳۳۹
بودالالو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۴۵۱
بیله‌درق هیر دهستان هیر ۴۰۳
پیراقوم مرکزی دهستان شرقی ۱۵۶۹
پیرالقیر مرکزی دهستان بالغلو ۸۳۲
تازه‌کندشریف‌آباد مرکزی دهستان کلخوران ۷۳۵
تپراقلو مرکزی دهستان شرقی ۸۸۸
تقی‌دیزج مرکزی دهستان ارشق شرقی ۴۱۵
جبه‌دار مرکزی دهستان غربی ۱۵۲۹
جمادی مرکزی دهستان سردابه ۳۵۷
جمایران مرکزی دهستان ارشق شرقی ۴۲۱
جیاوان هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۲۲۶
چناقرود مرکزی دهستان سردابه ۲۴۸۰
چنذانق مرکزی دهستان شرقی ۷۲۸
حسن‌باروق مرکزی دهستان بالغلو ۶۲۱
حسنعلی‌کندی مرکزی دهستان سردابه ۲۱۳
حفظ‌آباد هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۲۷۱
حکیم‌قشلاقی مرکزی دهستان بالغلو ۱۳۱۲
حمل‌آباد مرکزی دهستان سردابه ۱۰۴۱
خانقاه هیر دهستان هیر ۴۶۹
خشکه‌رود مرکزی دهستان سردابه ۸۴۰
خلیل‌آباد هیر دهستان فولادلوی شمالی ۱۹۵۵
خیارک مرکزی دهستان سردابه ۳۱۸۳
دلیلو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۳۳۵
دمدمه هیر دهستان هیر ۲۴۲
دیجوجین مرکزی دهستان سردابه ۱۱۴۴
دیولق مرکزی دهستان سردابه ۱۱۳۷
رضی‌آباد مرکزی دهستان شرقی ۲۷۲
روشنق مرکزی دهستان بالغلو ۲۴۸
رویندزق مرکزی دهستان غربی ۲۹۷
سامیان مرکزی دهستان کلخوران ۱۰۷۰
ساوجبلاغ مرکزی دهستان ارشق شرقی ۲۶۱
سلطان‌آباد مرکزی دهستان کلخوران ۱۷۵۲
شام‌اسبی مرکزی دهستان بالغلو ۲۱۴۸
شبلو هیر دهستان هیر ۶۱۷
شریف‌بیگلو مرکزی دهستان ارشق شرقی ۴۷۰
شهریور مرکزی دهستان سردابه ۴۷۴
شیخ‌احمد مرکزی دهستان غربی ۷۳۱
شیشه‌گران مرکزی دهستان سردابه ۲۵۰
صومعه مرکزی دهستان کلخوران ۱۳۶۸
طالب‌قشلاقی مرکزی دهستان ارشق شرقی ۲۱۴۰
عباس آباد هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۱۴۵
علی‌قشلاقی مرکزی دهستان غربی ۳۱۴
عموقین مرکزی دهستان سردابه ۱۳۱۸
قره‌تپه‌سبلان مرکزی دهستان سردابه ۸۷۷
قره‌لر مرکزی دهستان کلخوران ۷۹۲
قزل قیه هیر دهستان هیر ۱۰۹۵
قلیچی مرکزی دهستان بالغلو 73
کردعلی هیر دهستان هیر ۲۴۷
کردقشلاقی مرکزی دهستان غربی ۴۰۵
کردکندی مرکزی دهستان سردابه ۲۲۲
کرکرق مرکزی دهستان کلخوران ۱۳۹۳
کرگان هیر دهستان هیر ۹۸۸
کریق هیر دهستان هیر ۱۷۵۶
کلخوران شیخ مرکزی دهستان کلخوران ۳۰۶۹
کلخوران هیر دهستان هیر ۳۹۰
کمی‌آباد مرکزی دهستان شرقی ۵۶۳
کولانکوه مرکزی دهستان غربی ۴۱۸
کوهساره هیر دهستان هیر ۶۱۲
گرجان مرکزی دهستان سردابه ۹۳۶
گل‌تپه مرکزی دهستان ارشق شرقی ۲۰۶
گل‌مغان مرکزی دهستان بالغلو ۶۰۹۴
گلی مرکزی دهستان بالغلو ۲۱۱
گندیشمین مرکزی دهستان غربی ۱۰۳۴
گنسول‌کندی مرکزی دهستان سردابه ۶۰۳
گورادل هیر دهستان فولادلوی شمالی ۳۷۷
گورقلعه هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۳۵۶
گیلان‌ده مرکزی دهستان کلخوران ۸۷۷
لله‌لو مرکزی دهستان ارشق شرقی ۲۵۵
محمودآباد هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۲۰۴
معصوم‌آباد مرکزی دهستان غربی ۶۱۷
ملاباشی مرکزی دهستان بالغلو ۳۵۳۱
ملایوسف مرکزی دهستان بالغلو ۴۷۵۲
میجندی مرکزی دهستان غربی ۶۸۱
نوران مرکزی دهستان بالغلو ۹۱۸
نوشهر هیر دهستان فولادلوی شمالی ۱۷۰۴
نیار مرکزی دهستان شرقی ۸۴۰۵
وکیل‌آباد مرکزی دهستان سردابه ۸۸۸
یایچی هیر دهستان هیر ۲۶۱
ینگجه‌رضابیگلو مرکزی دهستان سردابه ۴۰۳
ینگجه‌ملامحمدحسن مرکزی دهستان غربی ۸۲۲

| |-تازه کند محمدیه||مرکزی||دهستان غربی||124