فهرست ستاره‌شناسان

اخترشناسان و اخترفیزک‌دانان مشهور شامل:


فهرست


آویرایش

اویرایش

بویرایش

حویرایش

حسن صادقی گلوجه

خویرایش

زویرایش

  • زرقالی، ابراهیم

سویرایش

ساگان، کارل ادوارد (۱۹۳۴ - ۱۹۹۶)

شویرایش

صویرایش

فویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

هویرایش