فهرست شاهان لیدیه

این مقاله پادشاهان شناخته شده لیدیه، اعم از پادشاهان افسانه‌ای و تاریخی را فهرست می‌کند. لیدیه یک پادشاهی باستانی در غرب آناتولی در هزاره اول پیش از میلاد بود. هرودوت و منابع دیگر به سه سلسله حاکم بر لیدیه اشاره کرده‌اند که عبارتند از: مئونیا، هراکلیدای و مرمناد. دو سلسله اول افسانه‌ای هستند، اگرچه برخی عنوان می‌دارند که هراکلیدای‌ها نیمه افسانه‌ای می‌باشند.

گستره پادشاهی لیدیه به هنگام دوران فرمانروایی کرزوس واپسین پادشاه بومی آن. (زمان و مکان سه نبرد کوروش بزرگ در جهت فتح لیدیه نیز در نقشه به صورت شماره‌گذاری شده مشخص شده‌است)

در سال ۵۴۶ پیش از میلاد، شهر سارد پایتخت پادشاهی لیدیه توسط کوروش بزرگ فتح شد و لیدیه ضمیمه شاهنشاهی هخامنشی گردید.

سلسله مئونیا ویرایش

پادشاهان شناخته شده این سلسله عبارتند از:

سلسله هراکلیدای ویرایش

پادشاهان شناخته شده این سلسله عبارتند از:

سلسله مرمناد ویرایش

نام پادشاه آغاز پادشاهی پایان پادشاهی نسبت با پادشاه پیشین یادداشت منا.
ژیگس ۷۱۶ پ.م. ۶۷۸ پ.م. محافظ کاندولا اولین پادشاه سلسله مرمناد [۵]
آردیس ۶۵۲ پ.م. ۶۰۳ پ.م. پسر ژیگس دومین پادشاه سلسله مرمناد [۶]
سادیاتس ۶۰۳ پ.م. ۵۹۱ پ.م. پسر آردیس سومین پادشاه سلسله مرمناد [۷]
الیاتس ۶۱۹ پ.م. ۵۶۰ پ.م. پسر سادیاتس چهارمین پادشاه سلسله مرمناد [۸]
کرزوس ۵۶۰ پ.م. ۵۴۶ پ.م. پسر الیاتس پنجمین و آخرین پادشاه سلسله مرمناد [۹][۱۰]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Herodotus (1975) [first published 1954]. Burn, A. R.; de Sélincourt, Aubrey (eds.). The Histories. London: Penguin Books. ISBN 0-14-051260-8.