فهرست شهرستان‌های کنتاکی

فهرست شهرستان‌های کنتاکی

نام شهرستان مرکز شهرستان
تأسیس
جمعیت مساحت نقشه
شهرستان ادیر، کنتاکی کلمبیا، کنتاکی ۱۸۰۲ ۱۸٬۶۵۶ ۴۰۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان آلن، کنتاکی اسکاتسویل، کنتاکی ۱۸۱۵ ۱۹٬۹۵۶ ۳۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اندرسون، کنتاکی لارنسبرگ، کنتاکی ۱۸۲۷ ۲۱٬۴۲۱ ۲۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بالارد، کنتاکی ویکلیف، کنتاکی ۱۸۴۲ ۸٬۲۴۹ ۲۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان برن، کنتاکی گلاسکو، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۲٬۱۷۳ ۴۹۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بث، کنتاکی اووینگسویل، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۱٬۵۹۱ ۲۷۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بل، کنتاکی پاینویل، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲۸٬۶۹۱ ۳۶۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بون، کنتاکی برلینگتن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۱۸٬۸۱۱ ۲۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بوربن، کنتاکی پاریس، کنتاکی ۱۷۸۵ ۱۹٬۹۸۵ ۲۹۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بوید، کنتاکی کتلتسبورگ، کنتاکی ۱۸۶۰ ۴۹٬۵۴۲ ۱۶۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بویل، کنتاکی دنویل، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۸٬۴۳۲ ۱۸۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان براکن، کنتاکی بروکسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۸٬۴۸۸ ۲۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بریثیت، کنتاکی جکسن، کنتاکی ۱۸۳۹ ۱۳٬۸۷۸ ۴۹۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان برکینریج، کنتاکی هاردینسبورگ ۱۷۹۹ ۲۰٬۰۵۹ ۵۷۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان بولت، کنتاکی شپهردسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۷۴٬۳۱۹ ۲۹۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان باتلر، کنتاکی مورگانتاون، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۲٬۶۹۰ ۴۲۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کالدول، کنتاکی پرینستون، کنتاکی ۱۸۰۹ ۱۲٬۹۸۴ ۳۴۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کلووی، کنتاکی موری، کنتاکی ۱۸۲۲ ۳۷٬۱۹۱ ۳۸۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کمبل، کنتاکی آلکساندریا، کنتاکی و
نیوپورت، کنتاکی
۱۷۹۴ ۹۰٬۳۳۶ ۱۵۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کارلایل، کنتاکی باردول، کنتاکی ۱۸۸۶ ۵٬۱۰۴ ۱۹۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کرول، کنتاکی کرلتن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۱۰٬۸۱۱ ۱۳۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کارتر، کنتاکی گریسن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۲۷٬۷۲۰ ۴۱۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کیسی، کنتاکی لیبرتی، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۵٬۹۵۵ ۴۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کریستین، کنتاکی هاپکینزویل ۱۷۹۶ ۷۳٬۹۵۵ ۷۲۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کلارک، کنتاکی وینچستر، کنتاکی ۱۷۹۲ ۳۵٬۶۱۳ ۲۵۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کلی، کنتاکی منچسترر، کنتاکی ۱۸۰۷ ۲۱٬۷۳۰ ۴۷۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کلینتن، کنتاکی آلبانی، کنتاکی ۱۸۳۵ ۱۰٬۲۷۲ ۱۹۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کریتندن، کنتاکی مریان، کنتاکی ۱۸۴۲ ۹٬۳۱۵ ۳۶۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کامبرلند، کنتاکی برکسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶٬۸۵۶ ۳۰۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان دیویس، کنتاکی اوونزبروو، کنتاکی ۱۸۱۵ ۹۶٬۶۵۶ ۴۶۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ادمونسن، کنتاکی براونزویل، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۲٬۱۶۱ ۳۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان الیوت، کنتاکی سندی هوک، کنتاکی ۱۸۶۹ ۷٬۸۵۲ ۲۳۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان استیل، کنتاکی اروین، کنتاکی ۱۸۰۸ ۱۴٬۶۷۲ ۲۵۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان فیت، کنتاکی لکزینگتون، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۹۵٬۸۰۳ ۲۸۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان فلمینگ، کنتاکی فلمینگسبورگ، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۳۴۸ ۳۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان فلوید، کنتاکی پرستونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۰ ۳۹٬۴۵۱ ۳۹۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان فرانکلین، کنتاکی فرانکفورت، کنتاکی ۱۷۹۴ ۴۹٬۲۸۵ ۲۱۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان فولتن، کنتاکی هیکمن، کنتاکی ۱۸۴۵ ۶٬۸۱۳ ۲۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گالتین، کنتاکی ورسا، کنتاکی ۱۷۹۸ ۸٬۵۸۹ ۹۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گررد، کنتاکی لنکستر، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۶٬۹۱۲ ۲۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گرنت، کنتاکی ویلیامزتاون، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۴٬۶۶۲ ۲۶۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گریوس، کنتاکی میفیلد، کنتاکی ۱۸۲۴ ۳۷٬۱۲۱ ۵۵۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گریسون، کنتاکی لیچفیلد، کنتاکی ۱۸۱۰ ۲۵٬۷۴۶ ۵۰۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گرین، کنتاکی گرینزبرگ، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۲۵۸ ۲۸۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گریناپ، کنتاکی گریناپ، کنتاکی ۱۸۰۳ ۳۶٬۹۱۰ ۳۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هنکاک، کنتاکی هاوسویل ۱۸۲۹ ۸٬۵۶۵ ۱۸۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هاردین، کنتاکی الیزابتتاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۰۵٬۵۴۳ ۶۲۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هارلن، کنتاکی هارلن، کنتاکی ۱۸۱۹ ۲۹٬۲۷۸ ۴۶۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هریسون، کنتاکی سینسیانا، کنتاکی ۱۷۹۳ ۱۸٬۸۴۶ ۳۱۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هارت، کنتاکی مونفوردویل، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۸٬۱۹۹ ۴۱۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هندرسون، کنتاکی هندرسن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۶٬۲۵۰ ۴۴۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هنری، کنتاکی نیو کاسل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۵٬۴۱۶ ۲۸۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هیکمن، کنتاکی کلینتون، کنتاکی ۱۸۲۱ ۴٬۹۰۲ ۲۴۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هاپکینز، کنتاکی مدسنویل، کنتاکی ۱۸۰۶ ۴۶٬۹۲۰ ۵۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان جکسون، کنتاکی مک‌کی، کنتاکی ۱۸۵۸ ۱۳٬۴۹۴ ۳۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان جفرسن، کنتاکی لوییویل، کنتاکی ۱۷۸۰ ۷۴۱٬۰۹۶ ۳۸۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان جسامین، کنتاکی نیکلاسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۸٬۵۸۶ ۱۷۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان جانسون، کنتاکی پینتسویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۲۳٬۳۵۶ ۲۶۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کنتون، کنتاکی کاوینگتن، کنتاکی و
ایندیپندنس، کنتاکی
۱۸۴۰ ۱۵۹٬۷۲۰ ۱۶۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان نات، کنتاکی هیندمن، کنتاکی ۱۸۸۴ ۱۶٬۳۴۶ ۳۵۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ناکس، کنتاکی باربورویل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۳۱٬۸۸۳ ۳۸۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لرو، کنتاکی هاجنویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۱۴٬۱۹۳ ۲۶۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لاورل، کنتاکی لندن، کنتاکی ۱۸۲۵ ۵۸٬۸۴۹ ۴۳۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لارنس، کنتاکی لوئیزا، کنتاکی ۱۸۲۱ ۱۵٬۸۶۰ ۴۱۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لی، کنتاکی بیتیویل، کنتاکی ۱۸۷۰ ۷٬۸۸۷ ۲۱۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لسلی، کنتاکی هیدن، کنتاکی ۱۸۷۸ ۱۱٬۳۱۰ ۴۰۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لتچر، کنتاکی ویتسبورگ، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۴٬۵۱۹ ۳۳۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لوئیس، کنتاکی ونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۳٬۸۷۰ ۴۸۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لینکلن، کنتاکی استنفرد، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۴٬۷۳۲ ۳۳۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لیوینگستون، کنتاکی اسمیتلند، کنتاکی ۱۷۹۹ ۹٬۵۱۹ ۳۱۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لوگان، کنتاکی راسلویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۲۶٬۸۳۵ ۵۵۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لیون، کنتاکی ادیویل، کنتاکی ۱۸۵۴ ۸٬۳۱۴ ۲۱۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مک‌کراکن، کنتاکی پدوکا، کنتاکی ۱۸۲۵ ۶۵٬۵۶۵ ۲۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مک‌کرری، کنتاکی ویتلی سیتی، کنتاکی ۱۹۱۲ ۱۸٬۳۰۶ ۴۲۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مک‌لین، کنتاکی کلهون، کنتاکی ۱۸۵۴ ۹٬۵۳۱ ۲۵۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مدیسون، کنتاکی ریچمند، کنتاکی ۱۷۸۵ ۸۲٬۹۱۶ ۴۴۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مگافین، کنتاکی سلیرسویل، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۳۳۳ ۳۱۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ماریون، کنتاکی لبنان، کنتاکی ۱۸۳۴ ۱۹٬۸۲۰ ۳۴۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مارشال، کنتاکی بنتن، کنتاکی ۱۸۴۲ ۳۱٬۴۴۸ ۳۰۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مارتن، کنتاکی اینز، کنتاکی ۱۸۷۰ ۱۲٬۹۲۹ ۲۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ماسون، کنتاکی مایزویل، کنتاکی ۱۷۸۸ ۱۷٬۴۹۰ ۲۴۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مید، کنتاکی برندنبرگ، کنتاکی ۱۸۲۳ ۲۸٬۶۰۲ ۳۰۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان منیفی، کنتاکی فرنچبورگ، کنتاکی ۱۸۶۹ ۶٬۳۰۶ ۲۰۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مرسر، کنتاکی هارودسبورگ ۱۷۸۵ ۲۱٬۳۳۱ ۲۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان متکالف، کنتاکی ادمنتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۰٬۰۹۹ ۲۹۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مونروو، کنتاکی تامپکینسویل، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۰٬۹۶۳ ۳۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مونتگومری، کنتاکی ماونت استرلینگ، کنتاکی ۱۷۹۶ ۲۶٬۴۹۹ ۱۹۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مورگان، کنتاکی وست لیبرتی، کنتاکی ۱۸۲۲ ۱۳٬۹۲۳ ۳۸۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مولنبرگ، کنتاکی گرینویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۳۱٬۴۹۹ ۴۷۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان نلسن، کنتاکی بارداستاون، کنتاکی ۱۷۸۴ ۴۳٬۴۳۷ ۴۲۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان نیکلاس، کنتاکی کارلایل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۷٬۱۳۵ ۱۹۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اوهایو، کنتاکی هارتفرد، کنتاکی ۱۷۹۸ ۲۳٬۸۴۲ ۵۹۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اولدهام، کنتاکی لا گرینج، کنتاکی ۱۸۲۳ ۶۰٬۳۱۶ ۱۸۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اوون، کنتاکی اوونتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۰٬۸۴۱ ۳۵۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان آوسلی، کنتاکی بونویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۴٬۷۵۵ ۱۹۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان پندلتن، کنتاکی فلمت، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۸۷۷ ۲۸۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان پری، کنتاکی هزرد، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۸٬۷۱۲ ۳۴۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان پایک، کنتاکی پایکویل، کنتاکی ۱۸۲۱ ۶۵٬۰۲۴ ۷۸۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان پاول، کنتاکی استنتن، کنتاکی ۱۸۵۲ ۱۲٬۶۱۳ ۱۸۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان پلاسکی، کنتاکی سامرست، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶۳٬۰۶۳ ۶۶۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان رابرتسون، کنتاکی ماونت الیوت، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲٬۲۸۲ ۱۰۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان راک کاسل، کنتاکی ماونت ورنن، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۷٬۰۵۶ ۳۱۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان روون، کنتاکی مورهد، کنتاکی ۱۸۵۶ ۲۳٬۳۳۳ ۲۸۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان راسل، کنتاکی جیمزتاون، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۷٬۵۶۵ ۲۵۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اسکات، کنتاکی جرج‌تاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۷٬۱۷۳ ۲۸۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان شلبی، کنتاکی شلبیویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۲٬۰۷۴ ۳۸۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سیمپسون، کنتاکی فرانکلین، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۷٬۳۲۷ ۲۳۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان اسپنسر، کنتاکی تایلورسویل، کنتاکی ۱۸۲۴ ۱۷٬۰۶۱ ۱۸۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تیلور، کنتاکی کمبلسویل، کنتاکی ۱۸۴۸ ۲۴٬۵۱۲ ۲۷۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تاد، کنتاکی الکتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۲٬۴۶۰ ۳۷۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تریگ، کنتاکی کادیس، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۴٬۳۳۹ ۴۴۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تریمبل، کنتاکی بدفرد، کنتاکی ۱۸۳۷ ۸٬۸۰۹ ۱۴۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان یونیون، کنتاکی مورگانفیلد، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۵٬۰۰۷ ۳۴۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان وارن، کنتاکی بوولینگ گرین، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۱۳٬۷۹۲ ۵۴۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان واشینگتن، کنتاکی اسپرینگفیلد، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۷۱۷ ۳۰۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان وین، کنتاکی مانتیچلوو، کنتاکی ۱۸۰۰ ۲۰٬۸۱۳ ۴۵۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان وبستر، کنتاکی دیکسن، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۶۲۱ ۳۳۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ویتلی، کنتاکی ویلیامزبرگ، کنتاکی ۱۸۱۸ ۳۵٬۶۳۷ ۴۴۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان وولف، کنتاکی کمپتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۷٬۳۵۵ ۲۲۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان وودفورد، کنتاکی ورسای، کنتاکی ۱۷۸۸ ۲۴٬۹۳۹ ۱۹۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]

منابع

ویرایش