فهرست شهرستان‌های کنتاکی

فهرست شهرستان‌های کنتاکی

نام شهرستان مرکز شهرستان
تأسیس
جمعیت مساحت نقشه
شهرستان ادیر، کنتاکی کلمبیا، کنتاکی ۱۸۰۲ ۱۸٬۶۵۶ ۴۰۷ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان آلن، کنتاکی اسکاتسویل، کنتاکی ۱۸۱۵ ۱۹٬۹۵۶ ۳۴۶ مایل‌مربع (۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان اندرسون، کنتاکی لارنسبرگ، کنتاکی ۱۸۲۷ ۲۱٬۴۲۱ ۲۰۳ مایل‌مربع (۵۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان بالارد، کنتاکی ویکلیف، کنتاکی ۱۸۴۲ ۸٬۲۴۹ ۲۵۱ مایل‌مربع (۶۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان برن، کنتاکی گلاسکو، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۲٬۱۷۳ ۴۹۱ مایل‌مربع (۱۲۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان بث، کنتاکی اووینگسویل، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۱٬۵۹۱ ۲۷۹ مایل‌مربع (۷۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان بل، کنتاکی پاینویل، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲۸٬۶۹۱ ۳۶۱ مایل‌مربع (۹۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان بون، کنتاکی برلینگتن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۱۸٬۸۱۱ ۲۴۶ مایل‌مربع (۶۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان بوربن، کنتاکی پاریس، کنتاکی ۱۷۸۵ ۱۹٬۹۸۵ ۲۹۱ مایل‌مربع (۷۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان بوید، کنتاکی کتلتسبورگ، کنتاکی ۱۸۶۰ ۴۹٬۵۴۲ ۱۶۰ مایل‌مربع (۴۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان بویل، کنتاکی دنویل، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۸٬۴۳۲ ۱۸۲ مایل‌مربع (۴۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان براکن، کنتاکی بروکسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۸٬۴۸۸ ۲۰۳ مایل‌مربع (۵۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان بریثیت، کنتاکی جکسن، کنتاکی ۱۸۳۹ ۱۳٬۸۷۸ ۴۹۵ مایل‌مربع (۱۲۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان برکینریج، کنتاکی هاردینسبورگ ۱۷۹۹ ۲۰٬۰۵۹ ۵۷۲ مایل‌مربع (۱۴۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان بولت، کنتاکی شپهردسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۷۴٬۳۱۹ ۲۹۹ مایل‌مربع (۷۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان باتلر، کنتاکی مورگانتاون، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۲٬۶۹۰ ۴۲۸ مایل‌مربع (۱۱۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان کالدول، کنتاکی پرینستون، کنتاکی ۱۸۰۹ ۱۲٬۹۸۴ ۳۴۷ مایل‌مربع (۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلووی، کنتاکی موری، کنتاکی ۱۸۲۲ ۳۷٬۱۹۱ ۳۸۶ مایل‌مربع (۱۰۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کمبل، کنتاکی آلکساندریا، کنتاکی و
نیوپورت، کنتاکی
۱۷۹۴ ۹۰٬۳۳۶ ۱۵۲ مایل‌مربع (۳۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان کارلایل، کنتاکی باردول، کنتاکی ۱۸۸۶ ۵٬۱۰۴ ۱۹۲ مایل‌مربع (۵۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کرول، کنتاکی کرلتن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۱۰٬۸۱۱ ۱۳۰ مایل‌مربع (۳۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان کارتر، کنتاکی گریسن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۲۷٬۷۲۰ ۴۱۱ مایل‌مربع (۱۰۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان کیسی، کنتاکی لیبرتی، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۵٬۹۵۵ ۴۴۶ مایل‌مربع (۱۱۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان کریستین، کنتاکی هاپکینزویل ۱۷۹۶ ۷۳٬۹۵۵ ۷۲۱ مایل‌مربع (۱۸۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلارک، کنتاکی وینچستر، کنتاکی ۱۷۹۲ ۳۵٬۶۱۳ ۲۵۴ مایل‌مربع (۶۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلی، کنتاکی منچسترر، کنتاکی ۱۸۰۷ ۲۱٬۷۳۰ ۴۷۱ مایل‌مربع (۱۲۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلینتن، کنتاکی آلبانی، کنتاکی ۱۸۳۵ ۱۰٬۲۷۲ ۱۹۸ مایل‌مربع (۵۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان کریتندن، کنتاکی مریان، کنتاکی ۱۸۴۲ ۹٬۳۱۵ ۳۶۲ مایل‌مربع (۹۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان کامبرلند، کنتاکی برکسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶٬۸۵۶ ۳۰۶ مایل‌مربع (۷۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان دیویس، کنتاکی اوونزبروو، کنتاکی ۱۸۱۵ ۹۶٬۶۵۶ ۴۶۲ مایل‌مربع (۱۲۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان ادمونسن، کنتاکی براونزویل، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۲٬۱۶۱ ۳۰۳ مایل‌مربع (۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان الیوت، کنتاکی سندی هوک، کنتاکی ۱۸۶۹ ۷٬۸۵۲ ۲۳۴ مایل‌مربع (۶۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان استیل، کنتاکی اروین، کنتاکی ۱۸۰۸ ۱۴٬۶۷۲ ۲۵۴ مایل‌مربع (۶۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان فیت، کنتاکی لکزینگتون، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۹۵٬۸۰۳ ۲۸۴ مایل‌مربع (۷۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان فلمینگ، کنتاکی فلمینگسبورگ، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۳۴۸ ۳۵۱ مایل‌مربع (۹۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان فلوید، کنتاکی پرستونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۰ ۳۹٬۴۵۱ ۳۹۴ مایل‌مربع (۱۰۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان فرانکلین، کنتاکی فرانکفورت، کنتاکی ۱۷۹۴ ۴۹٬۲۸۵ ۲۱۰ مایل‌مربع (۵۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان فولتن، کنتاکی هیکمن، کنتاکی ۱۸۴۵ ۶٬۸۱۳ ۲۰۹ مایل‌مربع (۵۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان گالتین، کنتاکی ورسا، کنتاکی ۱۷۹۸ ۸٬۵۸۹ ۹۹ مایل‌مربع (۲۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان گررد، کنتاکی لنکستر، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۶٬۹۱۲ ۲۳۱ مایل‌مربع (۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان گرنت، کنتاکی ویلیامزتاون، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۴٬۶۶۲ ۲۶۰ مایل‌مربع (۶۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان گریوس، کنتاکی میفیلد، کنتاکی ۱۸۲۴ ۳۷٬۱۲۱ ۵۵۶ مایل‌مربع (۱۴۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان گریسون، کنتاکی لیچفیلد، کنتاکی ۱۸۱۰ ۲۵٬۷۴۶ ۵۰۴ مایل‌مربع (۱۳۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان گرین، کنتاکی گرینزبرگ، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۲۵۸ ۲۸۹ مایل‌مربع (۷۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان گریناپ، کنتاکی گریناپ، کنتاکی ۱۸۰۳ ۳۶٬۹۱۰ ۳۴۶ مایل‌مربع (۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان هنکاک، کنتاکی هاوسویل ۱۸۲۹ ۸٬۵۶۵ ۱۸۹ مایل‌مربع (۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان هاردین، کنتاکی الیزابتتاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۰۵٬۵۴۳ ۶۲۸ مایل‌مربع (۱۶۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان هارلن، کنتاکی هارلن، کنتاکی ۱۸۱۹ ۲۹٬۲۷۸ ۴۶۷ مایل‌مربع (۱۲۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان هریسون، کنتاکی سینسیانا، کنتاکی ۱۷۹۳ ۱۸٬۸۴۶ ۳۱۰ مایل‌مربع (۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان هارت، کنتاکی مونفوردویل، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۸٬۱۹۹ ۴۱۶ مایل‌مربع (۱۰۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان هندرسون، کنتاکی هندرسن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۶٬۲۵۰ ۴۴۰ مایل‌مربع (۱۱۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان هنری، کنتاکی نیو کاسل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۵٬۴۱۶ ۲۸۹ مایل‌مربع (۷۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان هیکمن، کنتاکی کلینتون، کنتاکی ۱۸۲۱ ۴٬۹۰۲ ۲۴۴ مایل‌مربع (۶۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان هاپکینز، کنتاکی مدسنویل، کنتاکی ۱۸۰۶ ۴۶٬۹۲۰ ۵۵۱ مایل‌مربع (۱۴۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان جکسون، کنتاکی مک‌کی، کنتاکی ۱۸۵۸ ۱۳٬۴۹۴ ۳۴۶ مایل‌مربع (۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان جفرسن، کنتاکی لوییویل، کنتاکی ۱۷۸۰ ۷۴۱٬۰۹۶ ۳۸۵ مایل‌مربع (۱۰۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان جسامین، کنتاکی نیکلاسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۸٬۵۸۶ ۱۷۳ مایل‌مربع (۴۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان جانسون، کنتاکی پینتسویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۲۳٬۳۵۶ ۲۶۲ مایل‌مربع (۶۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان کنتون، کنتاکی کاوینگتن، کنتاکی و
ایندیپندنس، کنتاکی
۱۸۴۰ ۱۵۹٬۷۲۰ ۱۶۳ مایل‌مربع (۴۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان نات، کنتاکی هیندمن، کنتاکی ۱۸۸۴ ۱۶٬۳۴۶ ۳۵۲ مایل‌مربع (۹۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان ناکس، کنتاکی باربورویل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۳۱٬۸۸۳ ۳۸۸ مایل‌مربع (۱۰۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان لرو، کنتاکی هاجنویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۱۴٬۱۹۳ ۲۶۳ مایل‌مربع (۶۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان لاورل، کنتاکی لندن، کنتاکی ۱۸۲۵ ۵۸٬۸۴۹ ۴۳۶ مایل‌مربع (۱۱۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان لارنس، کنتاکی لوئیزا، کنتاکی ۱۸۲۱ ۱۵٬۸۶۰ ۴۱۹ مایل‌مربع (۱۰۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان لی، کنتاکی بیتیویل، کنتاکی ۱۸۷۰ ۷٬۸۸۷ ۲۱۰ مایل‌مربع (۵۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان لسلی، کنتاکی هیدن، کنتاکی ۱۸۷۸ ۱۱٬۳۱۰ ۴۰۴ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان لتچر، کنتاکی ویتسبورگ، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۴٬۵۱۹ ۳۳۹ مایل‌مربع (۸۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان لوئیس، کنتاکی ونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۳٬۸۷۰ ۴۸۴ مایل‌مربع (۱۲۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان لینکلن، کنتاکی استنفرد، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۴٬۷۳۲ ۳۳۷ مایل‌مربع (۸۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان لیوینگستون، کنتاکی اسمیتلند، کنتاکی ۱۷۹۹ ۹٬۵۱۹ ۳۱۶ مایل‌مربع (۸۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان لوگان، کنتاکی راسلویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۲۶٬۸۳۵ ۵۵۶ مایل‌مربع (۱۴۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان لیون، کنتاکی ادیویل، کنتاکی ۱۸۵۴ ۸٬۳۱۴ ۲۱۶ مایل‌مربع (۵۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان مک‌کراکن، کنتاکی پدوکا، کنتاکی ۱۸۲۵ ۶۵٬۵۶۵ ۲۵۱ مایل‌مربع (۶۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان مک‌کرری، کنتاکی ویتلی سیتی، کنتاکی ۱۹۱۲ ۱۸٬۳۰۶ ۴۲۸ مایل‌مربع (۱۱۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان مک‌لین، کنتاکی کلهون، کنتاکی ۱۸۵۴ ۹٬۵۳۱ ۲۵۴ مایل‌مربع (۶۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان مدیسون، کنتاکی ریچمند، کنتاکی ۱۷۸۵ ۸۲٬۹۱۶ ۴۴۱ مایل‌مربع (۱۱۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان مگافین، کنتاکی سلیرسویل، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۳۳۳ ۳۱۰ مایل‌مربع (۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان ماریون، کنتاکی لبنان، کنتاکی ۱۸۳۴ ۱۹٬۸۲۰ ۳۴۷ مایل‌مربع (۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان مارشال، کنتاکی بنتن، کنتاکی ۱۸۴۲ ۳۱٬۴۴۸ ۳۰۵ مایل‌مربع (۷۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان مارتن، کنتاکی اینز، کنتاکی ۱۸۷۰ ۱۲٬۹۲۹ ۲۳۱ مایل‌مربع (۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان ماسون، کنتاکی مایزویل، کنتاکی ۱۷۸۸ ۱۷٬۴۹۰ ۲۴۱ مایل‌مربع (۶۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان مید، کنتاکی برندنبرگ، کنتاکی ۱۸۲۳ ۲۸٬۶۰۲ ۳۰۸ مایل‌مربع (۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان منیفی، کنتاکی فرنچبورگ، کنتاکی ۱۸۶۹ ۶٬۳۰۶ ۲۰۴ مایل‌مربع (۵۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان مرسر، کنتاکی هارودسبورگ ۱۷۸۵ ۲۱٬۳۳۱ ۲۵۱ مایل‌مربع (۶۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان متکالف، کنتاکی ادمنتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۰٬۰۹۹ ۲۹۱ مایل‌مربع (۷۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان مونروو، کنتاکی تامپکینسویل، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۰٬۹۶۳ ۳۳۱ مایل‌مربع (۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان مونتگومری، کنتاکی ماونت استرلینگ، کنتاکی ۱۷۹۶ ۲۶٬۴۹۹ ۱۹۹ مایل‌مربع (۵۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان مورگان، کنتاکی وست لیبرتی، کنتاکی ۱۸۲۲ ۱۳٬۹۲۳ ۳۸۱ مایل‌مربع (۹۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان مولنبرگ، کنتاکی گرینویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۳۱٬۴۹۹ ۴۷۵ مایل‌مربع (۱۲۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان نلسن، کنتاکی بارداستاون، کنتاکی ۱۷۸۴ ۴۳٬۴۳۷ ۴۲۳ مایل‌مربع (۱۱۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان نیکلاس، کنتاکی کارلایل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۷٬۱۳۵ ۱۹۷ مایل‌مربع (۵۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان اوهایو، کنتاکی هارتفرد، کنتاکی ۱۷۹۸ ۲۳٬۸۴۲ ۵۹۴ مایل‌مربع (۱۵۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان اولدهام، کنتاکی لا گرینج، کنتاکی ۱۸۲۳ ۶۰٬۳۱۶ ۱۸۹ مایل‌مربع (۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان اوون، کنتاکی اوونتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۰٬۸۴۱ ۳۵۲ مایل‌مربع (۹۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان آوسلی، کنتاکی بونویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۴٬۷۵۵ ۱۹۸ مایل‌مربع (۵۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان پندلتن، کنتاکی فلمت، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۸۷۷ ۲۸۰ مایل‌مربع (۷۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان پری، کنتاکی هزرد، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۸٬۷۱۲ ۳۴۲ مایل‌مربع (۸۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان پایک، کنتاکی پایکویل، کنتاکی ۱۸۲۱ ۶۵٬۰۲۴ ۷۸۸ مایل‌مربع (۲۰۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان پاول، کنتاکی استنتن، کنتاکی ۱۸۵۲ ۱۲٬۶۱۳ ۱۸۰ مایل‌مربع (۴۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان پلاسکی، کنتاکی سامرست، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶۳٬۰۶۳ ۶۶۲ مایل‌مربع (۱۷۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان رابرتسون، کنتاکی ماونت الیوت، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲٬۲۸۲ ۱۰۰ مایل‌مربع (۲۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان راک کاسل، کنتاکی ماونت ورنن، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۷٬۰۵۶ ۳۱۸ مایل‌مربع (۸۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان روون، کنتاکی مورهد، کنتاکی ۱۸۵۶ ۲۳٬۳۳۳ ۲۸۱ مایل‌مربع (۷۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان راسل، کنتاکی جیمزتاون، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۷٬۵۶۵ ۲۵۴ مایل‌مربع (۶۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان اسکات، کنتاکی جرج‌تاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۷٬۱۷۳ ۲۸۵ مایل‌مربع (۷۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان شلبی، کنتاکی شلبیویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۲٬۰۷۴ ۳۸۴ مایل‌مربع (۹۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان سیمپسون، کنتاکی فرانکلین، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۷٬۳۲۷ ۲۳۶ مایل‌مربع (۶۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان اسپنسر، کنتاکی تایلورسویل، کنتاکی ۱۸۲۴ ۱۷٬۰۶۱ ۱۸۶ مایل‌مربع (۴۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان تیلور، کنتاکی کمبلسویل، کنتاکی ۱۸۴۸ ۲۴٬۵۱۲ ۲۷۰ مایل‌مربع (۷۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان تاد، کنتاکی الکتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۲٬۴۶۰ ۳۷۶ مایل‌مربع (۹۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان تریگ، کنتاکی کادیس، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۴٬۳۳۹ ۴۴۳ مایل‌مربع (۱۱۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان تریمبل، کنتاکی بدفرد، کنتاکی ۱۸۳۷ ۸٬۸۰۹ ۱۴۹ مایل‌مربع (۳۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان یونیون، کنتاکی مورگانفیلد، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۵٬۰۰۷ ۳۴۵ مایل‌مربع (۸۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان وارن، کنتاکی بوولینگ گرین، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۱۳٬۷۹۲ ۵۴۵ مایل‌مربع (۱۴۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان واشینگتن، کنتاکی اسپرینگفیلد، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۷۱۷ ۳۰۱ مایل‌مربع (۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان وین، کنتاکی مانتیچلوو، کنتاکی ۱۸۰۰ ۲۰٬۸۱۳ ۴۵۹ مایل‌مربع (۱۱۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان وبستر، کنتاکی دیکسن، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۶۲۱ ۳۳۵ مایل‌مربع (۸۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان ویتلی، کنتاکی ویلیامزبرگ، کنتاکی ۱۸۱۸ ۳۵٬۶۳۷ ۴۴۰ مایل‌مربع (۱۱۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان وولف، کنتاکی کمپتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۷٬۳۵۵ ۲۲۳ مایل‌مربع (۵۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان وودفورد، کنتاکی ورسای، کنتاکی ۱۷۸۸ ۲۴٬۹۳۹ ۱۹۱ مایل‌مربع (۴۹۰ کیلومترمربع)

منابع ویرایش