فهرست شهرهای تانزانیا

فهرست شهرهای تانزانیا.

دارالسلام (تانزانیا), largest city in تانزانیا
موانزا, Tanzania's second largest city
زنگبار
شهرهای تانزانیا
رتبه شهر جمعیت منطقه
۱۹۷۸ سرشماری ۱۹۸۸ سرشماری ۲۰۰۲ سرشماری تخمین ۲۰۰۷
۱. دارالسلام (تانزانیا) ۷۶۹٫۴۴۵ ۱٫۲۰۵٫۴۴۳ ۲٫۳۹۸٫۵۰۹ ۲٫۹۱۵٫۸۷۸ دارالسلام (تانزانیا)
۲. موانزا ۱۱۰٫۵۵۳ ۱۷۲٫۲۸۷ ۳۷۸٫۳۲۷ ۴۸۰٫۲۷۹ استان موانزا
۳. زنگبار ۱۱۰٫۵۳۱ ۱۵۷٫۶۳۴ ۳۵۱٫۹۰۲ ۴۴۱٫۶۶۴ زنگبار
۴. آروشا ۵۵٫۲۲۳ ۱۰۲٫۵۴۴ ۲۸۲٫۷۱۲ ۳۸۵٫۹۰۷ استان آروشا
۵. امبیا ۷۶٫۶۰۱ ۱۳۰٫۷۹۸ ۲۵۶٫۶۵۲ ۳۱۷٫۰۸۹ استان امبیا
۶. موروگورو ۶۰٫۷۸۲ ۱۱۷٫۷۶۰ ۲۲۱٫۲۸۶ ۲۷۲٫۲۶۸ استان موروگورو
۷. شهرستان تانگا ۱۰۳٫۳۹۹ ۱۳۷٫۳۶۴ ۲۰۸٫۷۹۱ ۲۳۵٫۹۱۹ استان تانگا
۸. دودوما ۴۵٫۸۰۷ ۸۳٫۲۰۵ ۱۵۹٫۱۹۳ ۱۹۶٫۰۰۶ استان دودوما
۹. کیگوما ۵۰٫۰۷۵ ۷۴٫۲۲۴ ۱۴۴٫۸۵۲ ۱۷۸٫۳۸۶ استان کیگوما
۱۰. موشی ۵۲٫۰۴۶ ۹۶٫۸۳۸ ۱۴۴٫۳۳۶ ۱۶۵٫۵۵۹ استان کلیمانجارو
۱۱. تابورا ۶۷٫۳۸۸ ۹۲٫۷۷۹ ۱۳۵٫۲۴۳ ۱۵۲٫۰۷۲ استان تابورا
۱۲. سانگی ۱۷٫۹۵۵ ۵۲٫۹۸۵ ۱۰۸٫۷۷۱ ۱۳۹٫۴۵۸ استان روووما
۱۳. ماسوما ۳۱٫۰۵۱ ۶۳٫۶۵۲ ۱۰۸٫۲۴۲ ۱۳۰٫۲۲۳ استان مارا
۱۴. شینیانگا ۲۰٫۴۳۹ ۴۶٫۸۰۲ ۹۲٫۹۱۸ ۱۱۷٫۹۵۶ استان شینیانگا
۱۵. Katumba k.A. k.A. ۹۹٫۲۰۵ ۱۱۵٫۱۶۳ استان روکاوا
۱۶. ایرینگا ۵۷٫۱۶۴ ۸۴٫۸۶۰ ۱۰۶٫۶۶۸ ۱۱۵٫۰۸۷ استان ایرینگا
۱۷. Ushirombo k.A. k.A. ۸۷٫۸۰۷ ۱۰۰٫۱۴۳ شینیانگا
۱۸. امتوارا ۴۸٫۴۹۱ ۶۶٫۴۵۲ ۹۲٫۶۰۲ ۹۹٫۰۷۹ استان امتوارا
۱۹. Kilosa ۱۲٫۸۸۶ ۵۹٫۹۱۵ k.A. ۹۵٫۶۵۰ موروگورو
۲۰. سومباوانگا ۲۸٫۵۸۶ ۴۷٫۸۷۸ ۸۰٫۲۸۴ ۹۵٫۳۹۹ استان روکاوا
۲۱. Bagamoyo ۱۶٫۲۷۲ ۳۳٫۰۸۶ k.A. ۸۹٫۲۱۸ استان پوانی
۲۲. Mpanda ۱۳٫۴۵۰ ۴۱٫۰۱۴ k.A. ۷۷٫۸۰۰ استان روکاوا
۲۳. بوکوبا ۲۱٫۵۴۷ ۲۸٫۷۰۲ ۶۱٫۶۵۲ ۷۷٫۲۹۸ استان کاگرا
۲۴. Singida Urban ۲۹٫۲۵۸ ۳۹٫۵۹۸ ۵۸٫۱۵۳ ۶۵٫۳۳۷ استان سینگیدا
۲۵. Uyovu k.A. k.A. ۵۶٫۲۱۱ ۶۴٫۱۰۸ شینیانگا
۲۶. Sengerama ۱۳٫۷۴۵ ۲۴٫۳۱۲ ۴۹٫۸۰۶ ۶۲٫۳۶۰ استان موانزا
۲۷. Kalangalala k.A. k.A. ۵۲٫۴۸۷ ۵۹٫۵۱۷ استان موانزا
۲۸. Mishoma k.A. k.A. ۵۰٫۰۵۵ ۵۸٫۱۰۷ استان روکاوا
۲۹. Mererani k.A. k.A. ۴۸٫۰۲۷ ۵۶٫۵۳۱ استان مانیارا
۳۰. Buseresere k.A. k.A. ۴۹٫۱۰۵ ۵۵٫۴۹۸ استان کاگرا
۳۱. Bunda k.A. ۲۷٫۵۵۰ ۴۶٫۱۷۸ ۵۴٫۲۹۰ استان مارا
۳۲. Makambako k.A. k.A. ۵۱٫۰۴۹ ۵۴٫۲۵۴ ایرینگا
۳۳. Katoro k.A. k.A. ۴۶٫۰۶۳ ۵۲٫۲۳۳ استان موانزا
۳۴. Ifakara ۱۵٫۲۵۰ ۲۹٫۸۱۷ ۴۵٫۶۸۴ ۵۲٫۱۵۴ استان موروگورو
۳۵. Njombe k.A. ۲۵٫۲۱۳ ۴۲٫۳۳۲ ۴۹٫۸۲۵ استان ایرینگا
۳۶. Utengule Usongwe k.A. k.A. ۴۴٫۱۳۵ ۴۸٫۶۳۲ امبیا
۳۷. کیرانی k.A. k.A. ۳۸٫۸۳۸ ۴۵٫۸۲۲ استان آروشا
۳۸. Siha Kati k.A. k.A. ۴۲٫۴۲۹ ۴۴٫۹۱۰ استان کلیمانجارو
۳۹. Nkome k.A. k.A. ۳۸٫۹۷۱ ۴۴٫۱۹۱ استان موانزا
۴۰. Nkololo k.A. k.A. ۳۸٫۷۰۶ ۴۴٫۱۴۴ شینیانگا
۴۱. Nguruka k.A. k.A. ۳۴٫۹۰۸ ۴۲٫۲۴۲ کیگوما
۴۲. لیندی ۲۷٫۳۱۲ ۴۱٫۵۸۷ ۴۱٫۵۴۹ ۴۱٫۹۹۹ استان لیندی
۴۳. Vwawa k.A. k.A. ۳۷٫۸۴۴ ۴۱٫۷۰۰ استان امبیا