فهرست شهرهای داکوتای جنوبی

فهرست ویکی‌مدیا
نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
ابردین، داکوتای جنوبی ciudad ۲۶۰۹۱
آگار، داکوتای جنوبی pueblo ۷۶
ایجنسی ویلیج، داکوتای جنوبی CDP ۱۸۱
اکاسکا، داکوتای جنوبی pueblo ۴۲
البی، داکوتای جنوبی pueblo ۱۶
السستر، داکوتای جنوبی ciudad ۸۰۷
الکساندریا، داکوتای جنوبی ciudad ۶۱۵
آلن، داکوتای جنوبی CDP ۴۲۰
آلپینا، داکوتای جنوبی pueblo ۲۸۶
التامونت، داکوتای جنوبی pueblo ۳۴
اندرسون، داکوتای جنوبی CDP ۳۷۱
اندوور، داکوتای جنوبی pueblo ۹۱
انتلووپ، داکوتای جنوبی CDP ۸۲۶
آرلینگتون، داکوتای جنوبی ciudad ۹۱۵
آرمور، داکوتای جنوبی ciudad ۶۹۹
ارتاس، داکوتای جنوبی pueblo ۹
آرتیژن، داکوتای جنوبی pueblo ۱۳۸
اشلند هایت، داکوتای جنوبی CDP ۷۵۴
اشتون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۲
آستوریا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۳۹
اورورا، داکوتای جنوبی pueblo ۵۳۲
اورورا سنتر، داکوتای جنوبی CDP ۱۲
ایون، داکوتای جنوبی ciudad ۵۹۰
بجر، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۷
بالتیک، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۸۹
بنکرفت، داکوتای جنوبی pueblo ۱۹
باتسلاند، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۸
بت، داکوتای جنوبی CDP ۱۷۲
بت کورنر، داکوتای جنوبی CDP ۴۹
بل فورشی، داکوتای جنوبی ciudad ۵۵۹۴
بلویدیر، داکوتای جنوبی pueblo ۴۹
برسفورد، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۰۵
بیگ استون سیتی، داکوتای جنوبی ciudad ۴۶۷
بیژو هیل، داکوتای جنوبی CDP ۶
بایسن، داکوتای جنوبی pueblo ۳۳۳
بلاکهاوک، داکوتای جنوبی CDP ۲۸۹۲
بلوکسبرگ ماونتن، داکوتای جنوبی CDP ۴۶۲
بلانت، داکوتای جنوبی ciudad ۳۵۴
بونستل، داکوتای جنوبی ciudad ۲۷۵
بوودل، داکوتای جنوبی ciudad ۵۰۲
باکس الدر، داکوتای جنوبی ciudad ۷۸۰۰
بردلی، داکوتای جنوبی pueblo ۷۲
برندن، داکوتای جنوبی ciudad ۸۷۸۵
برنت، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۷
برنت لیک، داکوتای جنوبی CDP ۱۵۹
برنتفورد، داکوتای جنوبی pueblo ۷۷
بریجوتر، داکوتای جنوبی ciudad ۴۹۲
بریستول، داکوتای جنوبی ciudad ۳۴۱
بریتن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۴۱
بروادلاند، داکوتای جنوبی pueblo ۳۱
بروکینگز، داکوتای جنوبی ciudad ۲۲۰۵۶
بروس، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۴
براینت، داکوتای جنوبی ciudad ۴۵۶
بوفالو، داکوتای جنوبی pueblo ۳۳۰
بوفالو گپ، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۶
بولهد، داکوتای جنوبی CDP ۳۴۸
بورک، داکوتای جنوبی ciudad ۶۰۴
بوشنل، داکوتای جنوبی pueblo ۶۵
باتلر، داکوتای جنوبی pueblo ۱۷
کمپ کروک، داکوتای جنوبی pueblo ۶۳
کنیستوتا، داکوتای جنوبی ciudad ۶۵۶
کنووا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۵
کانتون، داکوتای جنوبی ciudad ۳۰۵۷
کارتیج، داکوتای جنوبی ciudad ۱۴۴
کستلوود، داکوتای جنوبی ciudad ۶۲۷
کاوور، داکوتای جنوبی pueblo ۱۱۴
سنترویل، داکوتای جنوبی ciudad ۸۸۲
سنترال سیتی، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۴
چیمبرلین، داکوتای جنوبی ciudad ۲۳۸۷
چنسلور، داکوتای جنوبی pueblo ۲۶۴
چلسی، داکوتای جنوبی pueblo ۲۷
چستر، داکوتای جنوبی CDP ۲۶۱
کلیر سیتی، داکوتای جنوبی pueblo ۷۶
کلیرمانت، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۷
کلارک، داکوتای جنوبی ciudad ۱۱۳۹
کلیر لیک، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۷۳
کولمان، داکوتای جنوبی ciudad ۵۹۴
کولوم، داکوتای جنوبی ciudad ۲۹۶
کلوونیال پاین هیل، داکوتای جنوبی CDP ۲۴۹۳
کوولتن، داکوتای جنوبی ciudad ۶۸۷
کلامبیا، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۶
کدی (داکوتای جنوبی) ciudad ۱۴۰
کرن کریک، داکوتای جنوبی CDP ۱۰۵
کروونا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۹
کرسیکا، داکوتای جنوبی ciudad ۵۹۲
کاتنوود، داکوتای جنوبی pueblo ۹
کاو کریک، داکوتای جنوبی CDP ۳۰
کرسبارد، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۴
کروکر، داکوتای جنوبی CDP ۱۹
کروک، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۶۹
کاستر، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۶۷
دکووتا دون، داکوتای جنوبی CDP ۲۵۴۰
دلس، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۰
دنتی، داکوتای جنوبی pueblo ۸۴
دیویس، داکوتای جنوبی pueblo ۸۵
ددوود، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۷۰
دل رپید، داکوتای جنوبی ciudad ۳۶۳۳
دلمونت، داکوتای جنوبی ciudad ۲۳۴
دا اسمت، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۸۹
دیموک، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۵
دولاند، داکوتای جنوبی ciudad ۱۸۰
دلتن، داکوتای جنوبی pueblo ۳۷
دریپر، داکوتای جنوبی pueblo ۸۲
دوپر، داکوتای جنوبی ciudad ۵۲۵
ایگل بیوت، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۱۸
ایدن، داکوتای جنوبی pueblo ۸۹
ادگمونت، داکوتای جنوبی ciudad ۷۷۴
اگان، داکوتای جنوبی ciudad ۲۷۸
الک پوینت، داکوتای جنوبی ciudad ۱۹۶۳
الکتون، داکوتای جنوبی ciudad ۷۳۶
امری، داکوتای جنوبی ciudad ۴۴۷
روین، داکوتای جنوبی pueblo ۴۵
استلین، داکوتای جنوبی ciudad ۷۶۸
ایتن، داکوتای جنوبی pueblo ۳۳۱
یوریکا، داکوتای جنوبی ciudad ۸۶۸
فایربورن، داکوتای جنوبی pueblo ۸۵
فیرفاکس، داکوتای جنوبی pueblo ۱۱۵
فرویو، داکوتای جنوبی pueblo ۶۰
فیت، داکوتای جنوبی ciudad ۴۲۱
فارمر، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰
فاولکتون، داکوتای جنوبی ciudad ۷۳۶
فیدرا، داکوتای جنوبی CDP ۳۷
فرنی، داکوتای جنوبی CDP ۴۳
فلاندراو، داکوتای جنوبی ciudad ۲۳۴۱
فلرنس، داکوتای جنوبی pueblo ۳۷۴
فورستبورگ، داکوتای جنوبی CDP ۷۳
فرت پیر، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۷۸
فرت تامپسن، داکوتای جنوبی CDP ۱۲۸۲
فرنکفرت، داکوتای جنوبی ciudad ۱۴۹
فردریک، داکوتای جنوبی pueblo ۱۹۹
فریمن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۰۶
فرویتدال، داکوتای جنوبی pueblo ۶۴
فولتن، داکوتای جنوبی pueblo ۹۱
گان ولی، داکوتای جنوبی CDP ۱۴
گاردن سیتی، داکوتای جنوبی pueblo ۵۳
گارتسون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۱۶۶
گری، داکوتای جنوبی ciudad ۲۲۷
گایویل، داکوتای جنوبی pueblo ۴۰۷
گدیز، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۸
گتیزبرگ، داکوتای جنوبی ciudad ۱۱۶۲
گلنهام، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۵
گودویل، داکوتای جنوبی CDP ۵۱۳
گودوین، داکوتای جنوبی pueblo ۱۴۶
گرین گرس، داکوتای جنوبی CDP ۳۵
گرین ولی، داکوتای جنوبی CDP ۹۲۸
گرگری، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۹۵
گرنویل، داکوتای جنوبی pueblo ۵۴
گراتن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۴۵۸
همل، داکوتای جنوبی CDP ۱۱
هریسبرگ، داکوتای جنوبی ciudad ۴۰۸۹
هرسن، داکوتای جنوبی CDP ۵۲
هارولد، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۴
هارتفرد، داکوتای جنوبی ciudad ۲۵۳۴
هیتی، داکوتای جنوبی pueblo ۳۸۱
هیزل، داکوتای جنوبی pueblo ۹۱
هکلا، داکوتای جنوبی ciudad ۲۲۷
هنری، داکوتای جنوبی pueblo ۲۶۷
هرموسا، داکوتای جنوبی pueblo ۳۹۸
هرید، داکوتای جنوبی ciudad ۴۳۸
هریک، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۵
هتلاند، داکوتای جنوبی pueblo ۴۶
هیگهمور، داکوتای جنوبی ciudad ۷۹۵
هیل سیتی، داکوتای جنوبی ciudad ۹۴۸
هیلسویو، داکوتای جنوبی pueblo ۳
هیچکاک، داکوتای جنوبی pueblo ۹۱
هوسمر، داکوتای جنوبی ciudad ۲۰۸
هات اسپرینگز، داکوتای جنوبی ciudad ۳۷۱۱
هوون، داکوتای جنوبی pueblo ۴۰۶
هاورد، داکوتای جنوبی ciudad ۸۵۸
هادسون، داکوتای جنوبی pueblo ۲۹۶
هامبوولت، داکوتای جنوبی pueblo ۵۸۹
هرلی، داکوتای جنوبی ciudad ۴۱۵
هیورن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۵۹۲
اینتیریار، داکوتای جنوبی pueblo ۹۴
ایپسویچ، داکوتای جنوبی ciudad ۹۵۴
آیرینی، داکوتای جنوبی ciudad ۴۲۰
ایرکووی، داکوتای جنوبی ciudad ۲۶۶
ایزابل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۳۵
جاوا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۹
جفرسون، داکوتای جنوبی ciudad ۵۴۷
جانسون سیدینگ، داکوتای جنوبی CDP ۶۵۹
کادوکا، داکوتای جنوبی ciudad ۶۵۴
کایلور، داکوتای جنوبی CDP ۴۷
کنبک، داکوتای جنوبی pueblo ۲۴۰
کیستوون، داکوتای جنوبی pueblo ۳۳۷
کید، داکوتای جنوبی CDP ۵۷
کیمبل، داکوتای جنوبی ciudad ۷۰۳
کرانزبورگ، داکوتای جنوبی pueblo ۱۷۲
کایل، داکوتای جنوبی CDP ۸۴۶
لا بوولت، داکوتای جنوبی pueblo ۶۸
لیک اندیز، داکوتای جنوبی ciudad ۸۷۹
لیک سیتی، داکوتای جنوبی pueblo ۵۱
لیک مدسن، داکوتای جنوبی CDP ۶۸۳
لیک نوردن، داکوتای جنوبی ciudad ۴۶۷
لیک پوینست، داکوتای جنوبی CDP ۴۹۳
لیک پرستن، داکوتای جنوبی ciudad ۵۹۹
لین، داکوتای جنوبی pueblo ۵۹
لانگفورد، داکوتای جنوبی pueblo ۳۱۳
لا پلنت، داکوتای جنوبی CDP ۱۷۱
لید، داکوتای جنوبی ciudad ۳۱۲۴
لبنن، داکوتای جنوبی pueblo ۴۷
لمون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۲۷
لنکس، داکوتای جنوبی ciudad ۲۱۱۱
لولا، داکوتای جنوبی ciudad ۴۵۷
لسترویل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۷
لتچر، داکوتای جنوبی pueblo ۱۷۳
لیلی، داکوتای جنوبی pueblo ۴
لیتل ایگل، داکوتای جنوبی CDP ۳۱۹
لنگ هالوو، داکوتای جنوبی CDP ۱۹۲
لنگ لیک، داکوتای جنوبی pueblo ۳۱
لومیس، داکوتای جنوبی CDP ۳۴
لوور برولی، داکوتای جنوبی CDP ۶۱۳
لاوری، داکوتای جنوبی pueblo ۶
مکینتاش، داکوتای جنوبی ciudad ۱۷۳
مکلفلین، داکوتای جنوبی ciudad ۶۶۳
مدیسون، داکوتای جنوبی ciudad ۶۴۷۴
ماندرسون-وهیت هرس کریک، داکوتای جنوبی CDP ۶۲۶
منزفیلد، داکوتای جنوبی CDP ۹۳
مریان، داکوتای جنوبی ciudad ۷۸۴
مارتن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۷۱
مارتی، داکوتای جنوبی CDP ۴۰۲
ماروین، داکوتای جنوبی pueblo ۳۴
مدوو ویو ادیشن، داکوتای جنوبی CDP ۵۳۸
ملت، داکوتای جنوبی ciudad ۲۱۰
منو، داکوتای جنوبی ciudad ۶۰۸
میدلند، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۹
میلبانک، داکوتای جنوبی ciudad ۳۳۵۳
میلر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۴۸۹
میلتوون، داکوتای جنوبی CDP ۱۰
میشن، داکوتای جنوبی ciudad ۱۱۸۲
میشن هیل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۷۷
میچل، داکوتای جنوبی ciudad ۱۵۲۵۴
موبریدگ، داکوتای جنوبی ciudad ۳۴۶۵
منروو، داکوتای جنوبی pueblo ۱۶۰
مانترووز، داکوتای جنوبی ciudad ۴۷۲
مورنینگسید، داکوتای جنوبی CDP ۱۰۵
مریستاون، داکوتای جنوبی pueblo ۶۷
ماوند سیتی، داکوتای جنوبی pueblo ۷۱
ماونت ورنن، داکوتای جنوبی ciudad ۴۶۲
موردو، داکوتای جنوبی ciudad ۴۸۸
نیپلز، داکوتای جنوبی pueblo ۴۱
نیو افینگتون، داکوتای جنوبی pueblo ۲۵۶
نیول، داکوتای جنوبی ciudad ۶۰۳
نیو هالند، داکوتای جنوبی CDP ۷۶
نیو آندروود، داکوتای جنوبی ciudad ۶۶۰
نیو ویتن، داکوتای جنوبی pueblo ۷۹
نیسلاند، داکوتای جنوبی pueblo ۲۳۲
نریس، داکوتای جنوبی CDP ۱۵۲
نورت ایگل بیوت، داکوتای جنوبی CDP ۱۹۵۴
نورت سو سیتی، داکوتای جنوبی ciudad ۲۵۳۰
نورت اسپیرفیش، داکوتای جنوبی CDP ۲۲۲۱
نوورتویل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۴۳
نوندا، داکوتای جنوبی pueblo ۴۳
اواکوما، داکوتای جنوبی pueblo ۴۵۱
اولریچس، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۶
آگلالا، داکوتای جنوبی CDP ۱۲۹۰
اوکاتون، داکوتای جنوبی CDP ۳۶
اوکرک، داکوتای جنوبی CDP ۲۶۹
اولا، داکوتای جنوبی CDP ۱۳
اوولدم، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۳
آلیوز، داکوتای جنوبی pueblo ۷۴
اوناکا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۵
اونیدا، داکوتای جنوبی ciudad ۶۵۸
اورینت، داکوتای جنوبی pueblo ۶۳
اورتلی، داکوتای جنوبی pueblo ۶۵
پارکر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۲۲
پارکستون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۵۰۸
پارمل، داکوتای جنوبی CDP ۵۶۲
پور، داکوتای جنوبی pueblo ۱۶۸
فیلیپ، داکوتای جنوبی ciudad ۷۷۹
پیکستوون، داکوتای جنوبی pueblo ۲۰۱
پیدمانت، داکوتای جنوبی ciudad ۲۲۲
پیرپونت، داکوتای جنوبی pueblo ۱۳۵
پییر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۶۴۶
پاین لیک ادیشون، داکوتای جنوبی CDP ۳۱۴
پاین ریج، داکوتای جنوبی CDP ۳۳۰۸
پلانکینتون، داکوتای جنوبی ciudad ۷۰۷
پلت، داکوتای جنوبی ciudad ۱۲۳۰
پالک، داکوتای جنوبی pueblo ۲۴۱
پرکیپاین، داکوتای جنوبی CDP ۱۰۶۲
پریری سیتی، داکوتای جنوبی CDP ۲۳
پرشو، داکوتای جنوبی ciudad ۴۹۷
پرینگل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۱۲
پوکوانا، داکوتای جنوبی pueblo ۲۸۵
کوین، داکوتای جنوبی pueblo ۵۴
رموونا، داکوتای جنوبی pueblo ۱۷۴
رپید سیتی، داکوتای جنوبی ciudad ۶۷۹۵۶
رپید ولی، داکوتای جنوبی CDP ۸۲۶۰
راوینیا، داکوتای جنوبی pueblo ۶۱
ریموند، داکوتای جنوبی pueblo ۵۰
ردفیلد، داکوتای جنوبی ciudad ۲۳۳۳
ری هایت، داکوتای جنوبی pueblo ۶۲
ریلاینس، داکوتای جنوبی pueblo ۱۹۱
رنر کرنر، داکوتای جنوبی CDP ۳۰۵
رویلو، داکوتای جنوبی pueblo ۱۱۹
ریچلند، داکوتای جنوبی CDP ۸۹
روکهام، داکوتای جنوبی pueblo ۳۳
راسکوو، داکوتای جنوبی ciudad ۳۲۹
رووزباد، داکوتای جنوبی CDP ۱۵۸۷
روشولت، داکوتای جنوبی pueblo ۴۲۳
روسلین، داکوتای جنوبی pueblo ۱۸۳
رازول، داکوتای جنوبی pueblo ۱۵
رانینگ وتر، داکوتای جنوبی CDP ۳۶
سن چارلز، داکوتای جنوبی CDP ۱۱
سن فرانسیس، داکوتای جنوبی pueblo ۷۰۹
سن لورنس، داکوتای جنوبی pueblo ۱۹۸
سن اونگ، داکوتای جنوبی CDP ۱۹۱
سیلم، داکوتای جنوبی ciudad ۱۳۴۷
اسکاتلند، داکوتای جنوبی ciudad ۸۴۱
سلبی، داکوتای جنوبی ciudad ۶۴۲
سنیکا، داکوتای جنوبی pueblo ۳۸
شرمن، داکوتای جنوبی pueblo ۷۸
شیندلر، داکوتای جنوبی CDP ۵۸۴
سینای، داکوتای جنوبی pueblo ۱۲۰
سو فالز ciudad ۱۵۳۸۸۸
سیسیتن، داکوتای جنوبی ciudad ۲۴۷۰
سوولجر کریک، داکوتای جنوبی CDP ۲۲۷
شر جنوبی، داکوتای جنوبی pueblo ۲۲۵
اسپیرفیش، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۴۹۴
اسپنسر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۵۴
اسپرینگ کریک، داکوتای جنوبی CDP ۲۶۸
اسپرینگفیلد، داکوتای جنوبی ciudad ۱۹۸۹
استیکنی، داکوتای جنوبی pueblo ۲۸۴
استاخووم، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۸
استورلا، داکوتای جنوبی CDP ۶
استراندبورگ، داکوتای جنوبی pueblo ۷۲
استرتفرد، داکوتای جنوبی pueblo ۷۲
استرجیس، داکوتای جنوبی ciudad ۶۶۲۷
سامرست، داکوتای جنوبی ciudad ۱۸۱۴
سامیت، داکوتای جنوبی pueblo ۲۸۸
تیبر، داکوتای جنوبی pueblo ۴۲۳
تی، داکوتای جنوبی ciudad ۳۸۰۶
تیمبر لیک، داکوتای جنوبی ciudad ۴۴۳
توولستوی، داکوتای جنوبی pueblo ۳۶
ترانتوو، داکوتای جنوبی pueblo ۲۱۲
ترنت، داکوتای جنوبی pueblo ۲۳۲
تریپ، داکوتای جنوبی ciudad ۶۴۷
تولیری، داکوتای جنوبی pueblo ۲۰۷
تورتون، داکوتای جنوبی pueblo ۴۸
توین بروکس، داکوتای جنوبی pueblo ۶۹
تو استرایک، داکوتای جنوبی CDP ۲۰۹
تیندل، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۶۷
ایوتیکا، داکوتای جنوبی pueblo ۶۵
ویل، داکوتای جنوبی CDP ۱۳۶
ولی اسپرینگز، داکوتای جنوبی ciudad ۷۵۹
وبلن، داکوتای جنوبی ciudad ۵۳۱
وردون، داکوتای جنوبی pueblo ۵
ورمیلین، داکوتای جنوبی ciudad ۱۰۵۷۱
ویبریا، داکوتای جنوبی ciudad ۷۸۲
وینا، داکوتای جنوبی pueblo ۴۵
ویلا، داکوتای جنوبی pueblo ۲۰
ورجل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۶
ویویان، داکوتای جنوبی CDP ۱۱۹
والگا، داکوتای جنوبی ciudad ۱۷۶۸
وولین، داکوتای جنوبی pueblo ۱۶۱
وگنر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۵۶۶
واکوندا، داکوتای جنوبی pueblo ۳۲۱
ول، داکوتای جنوبی pueblo ۷۶۶
والیس، داکوتای جنوبی pueblo ۸۵
وانبل، داکوتای جنوبی CDP ۷۲۵
ورد، داکوتای جنوبی pueblo ۴۸
ورنر، داکوتای جنوبی pueblo ۴۵۷
واستا، داکوتای جنوبی pueblo ۸۰
وترتاون، داکوتای جنوبی ciudad ۲۱۴۸۲
واوبای، داکوتای جنوبی ciudad ۵۷۶
واورلی، داکوتای جنوبی CDP ۳۷
وبستر، داکوتای جنوبی ciudad ۱۸۸۶
ونتورت، داکوتای جنوبی villa ۱۷۱
وسینگتون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۷۰
وسینگتون اسپرینگز، داکوتای جنوبی ciudad ۹۵۶
وستپرت، داکوتای جنوبی pueblo ۱۳۳
وتونکا، داکوتای جنوبی pueblo ۸
وایت، داکوتای جنوبی ciudad ۴۸۵
وایتهرس، داکوتای جنوبی CDP ۱۴۱
وایت هرس، داکوتای جنوبی CDP ۲۷۶
وایت لیک، داکوتای جنوبی ciudad ۳۷۲
وایت ریور، داکوتای جنوبی ciudad ۵۸۱
وایت راک، داکوتای جنوبی pueblo ۳
وایتوود، داکوتای جنوبی ciudad ۹۲۷
ویلوو لیک، داکوتای جنوبی ciudad ۲۶۳
ویلمت، داکوتای جنوبی ciudad ۴۹۲
وینفرید، داکوتای جنوبی CDP ۵۲
وینر، داکوتای جنوبی ciudad ۲۸۹۷
وولزی، داکوتای جنوبی pueblo ۳۷۶
وود، داکوتای جنوبی pueblo ۶۲
وونساکیت، داکوتای جنوبی ciudad ۶۵۵
ورت، داکوتای جنوبی ciudad ۸۷۷
ووندید نی، داکوتای جنوبی CDP ۳۸۲
ییل، داکوتای جنوبی pueblo ۱۰۸
ینکتون، داکوتای جنوبی ciudad ۱۴۴۵۴