فهرست شهرهای مالدیو

فهرست شهرهای مالدیو (انگلیسی: List of cities, towns and villages in the Maldives) به شرح زیر است

نقشه مالدیو
ماله، پایتخت مالدیو
نام شهر
نولهیواران‌فارو
هیتادهو
فلیدهو
ماهیبادهو
تینادهو
ویلینگلی
وی ماندو
فونادهو
هیناوارو
هیتادلو
ویلینگیلی
عیدهافوشی
ماگودهو
گان
ماگودهو
مانادهو
راتافاندهو
اون‌گوفارو
هول هوماله
مولاح
نفارو
تینادهو
ادو سیتی
دیدهدو
کولهودهوفوشی
فاروکول هوفونادهو
فواه مولاح
هولهو میدهو
کوداهو وادلو
ماله

منابع ویرایش