فهرست شهرهای ویرجینیای غربی

نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
اکوویل، ویرجینیای غربی CDP ۵۷۴
ادیسون، ویرجینیای غربی pueblo ۷۷۶
آلبرایت، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۹
آلدرسون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۱۸۴
الم کریک، ویرجینیای غربی CDP ۱۷۴۹
امراستدال، ویرجینیای غربی CDP ۳۵۰
اناوالت، ویرجینیای غربی pueblo ۲۲۶
انمور، ویرجینیای غربی pueblo ۷۷۰
انستد، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۰۴
اپل گروو، ویرجینیای غربی CDP ۲۰۴
آتن، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۴۸
اوبورن، ویرجینیای غربی pueblo ۹۷
اورورا، ویرجینیای غربی CDP ۲۰۱
بنکرفت، ویرجینیای غربی pueblo ۵۸۷
باربورسویل، ویرجینیای غربی villa ۳۹۶۴
باراکویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۳۰۲
بارتلی، ویرجینیای غربی CDP ۲۲۴
بارتوو، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۱
بت، ویرجینیای غربی pueblo ۶۲۴
بیرد، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۰
بیرد فورک، ویرجینیای غربی CDP ۱۹۹
بیور، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۰۸
بکلی، ویرجینیای غربی ciudad ۱۷۶۱۴
بیچ باتم، ویرجینیای غربی villa ۵۲۳
بلینگتون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۹۲۱
بل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۲۶۰
بلمانت، ویرجینیای غربی ciudad ۹۰۳
بلوا، ویرجینیای غربی CDP ۹۵
بنوود، ویرجینیای غربی ciudad ۱۴۲۰
برگو، ویرجینیای غربی CDP ۹۴
برویند، ویرجینیای غربی CDP ۲۷۸
بتنی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۳۶
بتلیهم، ویرجینیای غربی villa ۲۴۹۹
بورلی، ویرجینیای غربی pueblo ۷۰۲
بیگ چیمنی، ویرجینیای غربی CDP ۶۲۷
بیگ کریک، ویرجینیای غربی CDP ۲۳۷
بیگ اسندی، ویرجینیای غربی CDP ۱۶۸
برچ ریور، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۷
بلاکسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۷۱
بلنرهاست، ویرجینیای غربی CDP ۳۰۸۹
بلوفیلد، ویرجینیای غربی ciudad ۱۰۴۴۷
بلوول، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۸۴
بووز، ویرجینیای غربی CDP ۱۲۹۷
بالور، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۴۵
بوولت، ویرجینیای غربی CDP ۵۴۸
بومر، ویرجینیای غربی CDP ۶۱۵
بوودن، ویرجینیای غربی CDP ۹
بردلی، ویرجینیای غربی CDP ۲۰۴۰
برادشاو، ویرجینیای غربی pueblo ۳۳۷
برمول، ویرجینیای غربی pueblo ۳۶۴
براندونویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۱
برندیواین، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۸
برنتون، ویرجینیای غربی CDP ۲۴۹
بریجپرت، ویرجینیای غربی ciudad ۸۱۴۹
بروخیون، ویرجینیای غربی CDP ۵۱۷۱
بروستون میلز، ویرجینیای غربی pueblo ۸۵
برونوو، ویرجینیای غربی CDP ۵۴۴
براش فرک، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۹۷
بوکهانون، ویرجینیای غربی ciudad ۵۶۳۹
باد، ویرجینیای غربی CDP ۴۸۷
بافلوو، ویرجینیای غربی pueblo ۱۲۳۶
لینگتن، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۲
برنزویل، ویرجینیای غربی pueblo ۵۱۰
کایروو، ویرجینیای غربی pueblo ۲۸۱
کمدن-ون-گاولی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۶۹
کمرن، ویرجینیای غربی ciudad ۹۴۶
کیپان بریج، ویرجینیای غربی pueblo ۳۵۵
کرلاینا، ویرجینیای غربی CDP ۴۱۱
کرپندال، ویرجینیای غربی pueblo ۹۷۷
کس، ویرجینیای غربی CDP ۵۲
کسویل، ویرجینیای غربی CDP ۷۰۱
سیدر گروو، ویرجینیای غربی pueblo ۹۹۷
اسنچری، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۵
سردو، ویرجینیای غربی ciudad ۱۴۵۰
چاپمانویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۲۵۶
چارلستون (ویرجینیای غربی) ciudad ۵۱۴۰۰
چارلز تاون، ویرجینیای غربی ciudad ۵۲۵۹
چارلتن هایت، ویرجینیای غربی CDP ۴۰۶
چاتاروی، ویرجینیای غربی CDP ۷۵۶
چنسی، ویرجینیای غربی CDP ۲۸۳
چیت لیک، ویرجینیای غربی CDP ۷۹۸۸
چلیان، ویرجینیای غربی CDP ۷۷۶
چسپیک، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۵۴
چستر، ویرجینیای غربی ciudad ۲۵۸۵
کلارکسبرگ، ویرجینیای غربی ciudad ۱۶۵۷۸
کلی، ویرجینیای غربی pueblo ۴۹۱
کلارویو، ویرجینیای غربی villa ۵۶۵
کلندنین، ویرجینیای غربی pueblo ۱۲۲۷
کوول سیتی، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۱۵
کوول فرک، ویرجینیای غربی CDP ۱۲۳۳
کامفرت، ویرجینیای غربی CDP ۳۰۶
کورین، ویرجینیای غربی CDP ۳۶۲
کوول، ویرجینیای غربی CDP ۱۴۲
کوون، ویرجینیای غربی pueblo ۵۴۱
کرب ارچرد، ویرجینیای غربی CDP ۲۶۷۸
کرایگسویل، ویرجینیای غربی CDP ۲۲۱۳
کرس لین، ویرجینیای غربی CDP ۹۹۹۵
کروم، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۲
کرومپلر، ویرجینیای غربی CDP ۲۰۴
کیوکامبر، ویرجینیای غربی CDP ۹۴
کولودن، ویرجینیای غربی CDP ۳۰۶۱
دایلی، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۴
دنیلز، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۸۱
دنویل، ویرجینیای غربی pueblo ۶۹۱
دیویس، ویرجینیای غربی pueblo ۶۶۰
دیوی، ویرجینیای غربی pueblo ۴۲۰
دیپوتر، ویرجینیای غربی CDP ۲۸۰
دلبارتون، ویرجینیای غربی pueblo ۵۷۹
دسپارد، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۰۴
دیکسی، ویرجینیای غربی CDP ۲۹۱
دانبار، ویرجینیای غربی ciudad ۷۹۰۷
دوربین، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۳
ایست بنک، ویرجینیای غربی pueblo ۹۵۹
ایست دایلی، ویرجینیای غربی CDP ۵۵۷
اکلز، ویرجینیای غربی CDP ۳۶۲
النر، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۱۸
ایلیزبت، ویرجینیای غربی pueblo ۸۲۳
الک گاردن، ویرجینیای غربی pueblo ۲۳۲
الکینس، ویرجینیای غربی ciudad ۷۰۹۴
الکویو، ویرجینیای غربی CDP ۱۲۲۲
النبورو، ویرجینیای غربی pueblo ۳۶۳
انترپرایز، ویرجینیای غربی CDP ۹۶۱
فایرلا، ویرجینیای غربی CDP ۱۷۴۷
فرمونت، ویرجینیای غربی ciudad ۱۸۷۰۴
فرویو، ویرجینیای غربی pueblo ۴۰۸
فل اسپرینگ، ویرجینیای غربی pueblo ۲۱۱
فل وترز، ویرجینیای غربی CDP ۸۷۶
فلز ویو، ویرجینیای غربی CDP ۲۳۸
فارمینگتن، ویرجینیای غربی pueblo ۳۷۵
فییتویل، ویرجینیای غربی pueblo ۲۸۹۲
فنویک، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۶
فلتوودز، ویرجینیای غربی pueblo ۲۷۷
فلمینگتون، ویرجینیای غربی pueblo ۳۱۲
فولانسب، ویرجینیای غربی ciudad ۲۹۸۶
فرت اشبی، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۸۰
فرت گی، ویرجینیای غربی pueblo ۷۰۵
فرنک، ویرجینیای غربی CDP ۹۰
فرنکلین، ویرجینیای غربی pueblo ۷۲۱
فرندلی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۳۲
گلیپلی فری، ویرجینیای غربی CDP ۸۱۷
گلوی، ویرجینیای غربی CDP ۱۴۳
گری، ویرجینیای غربی ciudad ۹۶۸
گاساوای، ویرجینیای غربی pueblo ۹۰۸
گاولی بریج، ویرجینیای غربی pueblo ۶۱۴
گنت، ویرجینیای غربی CDP ۴۵۷
گیلبرت، ویرجینیای غربی pueblo ۴۵۰
گیلبرت کریک، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۹۰
گلسگوو، ویرجینیای غربی pueblo ۹۰۵
گلندیل، ویرجینیای غربی ciudad ۱۵۲۶
گلن فریس، ویرجینیای غربی CDP ۲۰۳
گلن فرک، ویرجینیای غربی CDP ۴۸۷
گلن جین، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۰
گلنویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۳۷
گلن وایت، ویرجینیای غربی CDP ۲۶۶
گرفتن، ویرجینیای غربی ciudad ۵۱۶۴
گرانتسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۵۶۱
گرنت تاون، ویرجینیای غربی pueblo ۶۱۳
گرنویل، ویرجینیای غربی pueblo ۷۸۱
گریت ککپون، ویرجینیای غربی CDP ۳۸۶
گرین بنک، ویرجینیای غربی CDP ۱۴۳
گرین اسپرینگ، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۸
گرنویو، ویرجینیای غربی CDP ۳۷۸
جیپسی، ویرجینیای غربی CDP ۳۲۸
هامبلتون، ویرجینیای غربی pueblo ۲۳۲
هملین، ویرجینیای غربی pueblo ۱۱۴۲
هاندلی، ویرجینیای غربی pueblo ۳۴۹
هارمان، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۳
هارپرز، ویرجینیای غربی pueblo ۲۸۶
هاریسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۸۷۶
هارتفرد سیتی، ویرجینیای غربی pueblo ۶۱۴
هارت، ویرجینیای غربی CDP ۶۵۶
هدگسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۳۱۸
هلن، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۹
هلویشا، ویرجینیای غربی CDP ۵۹
هندرسون، ویرجینیای غربی pueblo ۲۷۱
هندریکس، ویرجینیای غربی pueblo ۲۷۲
هنلاوسون، ویرجینیای غربی CDP ۴۴۲
هپزبا، ویرجینیای غربی CDP ۵۶۶
هیکو، ویرجینیای غربی CDP ۲۷۲
هیلزوو، ویرجینیای غربی pueblo ۲۶۰
هیلتاپ، ویرجینیای غربی CDP ۶۲۴
هینتون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۶۷۶
هوولدن، ویرجینیای غربی CDP ۸۷۶
هوومتاون، ویرجینیای غربی CDP ۶۶۸
هوورسون هایت، ویرجینیای غربی CDP ۲۵۹۰
هاندرید، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۹
هونترسویل، ویرجینیای غربی CDP ۷۳
هانتینگتون (ویرجینیای غربی) ciudad ۴۹۱۳۸
هریکین، ویرجینیای غربی ciudad ۶۲۸۴
هوتونسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۲۲۱
ایاگر، ویرجینیای غربی pueblo ۳۰۲
ایدامای، ویرجینیای غربی CDP ۶۱۱
اینوود، ویرجینیای غربی CDP ۲۹۵۴
ایتمان، ویرجینیای غربی CDP ۲۹۳
جاکسونبورگ، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۲
جین لو، ویرجینیای غربی pueblo ۴۰۹
جفرسن، ویرجینیای غربی CDP ۶۷۶
جونیر، ویرجینیای غربی pueblo ۵۲۰
جاستیس، ویرجینیای غربی CDP ۴۱۲
کنووا، ویرجینیای غربی ciudad ۳۲۱۶
کرمیت، ویرجینیای غربی pueblo ۴۰۶
کیسر، ویرجینیای غربی ciudad ۵۴۳۹
کیستوون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۸۲
کیمبل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۹۴
کیمبرلی، ویرجینیای غربی CDP ۲۸۷
کینکید، ویرجینیای غربی CDP ۲۶۰
کینگوود، ویرجینیای غربی ciudad ۲۹۳۹
کیستلر، ویرجینیای غربی CDP ۵۲۸
کوپرستون، ویرجینیای غربی CDP ۶۱۶
لاشمت، ویرجینیای غربی CDP ۴۷۹
لاوالت، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۷۳
لیان، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۸
لا سژ، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۵۸
لستر، ویرجینیای غربی pueblo ۳۴۸
لویسبورگ، ویرجینیای غربی ciudad ۳۸۳۰
لیتلتن، ویرجینیای غربی CDP ۱۹۸
لووگن، ویرجینیای غربی ciudad ۱۷۷۹
لوست کریک، ویرجینیای غربی pueblo ۴۹۶
لوبک، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۱۱
لومبرپورت، ویرجینیای غربی pueblo ۸۷۶
مابسکوت، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۰۸
مک‌آرتور، ویرجینیای غربی CDP ۱۵۰۰
مک‌کونل، ویرجینیای غربی CDP ۵۱۴
مک‌مچن، ویرجینیای غربی ciudad ۱۹۲۶
مدیسون، ویرجینیای غربی ciudad ۳۰۷۶
ملری، ویرجینیای غربی CDP ۱۶۵۴
من، ویرجینیای غربی pueblo ۷۵۹
مانینگتون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۰۶۳
مارلینتون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۵۴
مارمت، ویرجینیای غربی ciudad ۱۵۰۳
مارتینزبرگ، ویرجینیای غربی ciudad ۱۷۲۲۷
میسن، ویرجینیای غربی pueblo ۹۶۸
ماسونتوون، ویرجینیای غربی pueblo ۵۴۶
ماتوان، ویرجینیای غربی pueblo ۴۹۹
ماتهنی، ویرجینیای غربی CDP ۵۳۱
ماتواکا، ویرجینیای غربی pueblo ۲۲۷
مایبوری، ویرجینیای غربی CDP ۲۳۴
مدو بریج، ویرجینیای غربی pueblo ۳۷۹
میدلبورن، ویرجینیای غربی pueblo ۸۱۵
میدل‌وی، ویرجینیای غربی CDP ۴۴۱
میل کریک، ویرجینیای غربی pueblo ۷۲۴
میلتن، ویرجینیای غربی pueblo ۲۴۲۳
میندن، ویرجینیای غربی CDP ۲۵۰
مینرالولس، ویرجینیای غربی CDP ۱۹۵۰
میچل هایت، ویرجینیای غربی pueblo ۳۲۳
موناویل، ویرجینیای غربی CDP ۳۰۹
مونونگاه، ویرجینیای غربی pueblo ۱۰۴۴
مانتکام، ویرجینیای غربی CDP ۷۲۶
مانتگامری، ویرجینیای غربی ciudad ۱۶۳۸
مانترووز، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۶
مورفیلد، ویرجینیای غربی pueblo ۲۵۴۴
مرگنتاون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۹۶۶۰
ماوندزویل، ویرجینیای غربی ciudad ۹۳۱۸
ماونت کاربن، ویرجینیای غربی CDP ۴۲۸
ماونت گای-شامروک، ویرجینیای غربی CDP ۱۷۷۹
ماونت هووپ، ویرجینیای غربی ciudad ۱۴۱۴
مالن، ویرجینیای غربی ciudad ۱۵۵۹
Neibert CDP ۱۸۳
نتی، ویرجینیای غربی CDP ۵۶۸
نیوبورگ، ویرجینیای غربی pueblo ۳۲۹
نیو کامبرلند، ویرجینیای غربی ciudad ۱۱۰۳
نول، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۷۶
نیو هیون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۶۰
نیو مارتنزویل، ویرجینیای غربی ciudad ۵۳۶۶
نیو ریچموند، ویرجینیای غربی CDP ۲۳۸
نایترو، ویرجینیای غربی ciudad ۷۱۷۸
نورتفورک، ویرجینیای غربی pueblo ۴۲۹
نورت هیلس، ویرجینیای غربی pueblo ۸۳۲
ناتر فرت، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۹۳
اووک هیل، ویرجینیای غربی ciudad ۷۷۳۰
اواکوال، ویرجینیای غربی pueblo ۱۲۱
اوشنا، ویرجینیای غربی pueblo ۱۳۹۴
عمر، ویرجینیای غربی CDP ۵۵۲
پادن سیتی، ویرجینیای غربی ciudad ۲۶۳۳
پیج، ویرجینیای غربی CDP ۲۲۴
پاگتون، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۷
پارکرزبرگ، ویرجینیای غربی ciudad ۳۱۴۹۲
پارسونز، ویرجینیای غربی ciudad ۱۴۸۵
پو پو، ویرجینیای غربی pueblo ۵۰۸
پکس، ویرجینیای غربی pueblo ۱۶۷
پی ریج، ویرجینیای غربی CDP ۶۶۵۰
پنسبورو، ویرجینیای غربی ciudad ۱۱۷۱
پنترس، ویرجینیای غربی CDP ۱۷۵
پیترزبرگ، ویرجینیای غربی ciudad ۲۴۶۷
پترستوون، ویرجینیای غربی pueblo ۶۵۳
فیلیپای، ویرجینیای غربی ciudad ۲۹۶۶
پیکنز، ویرجینیای غربی CDP ۶۶
پیدمانت، ویرجینیای غربی pueblo ۸۷۶
پینچ، ویرجینیای غربی CDP ۳۲۶۲
پاین گروو، ویرجینیای غربی pueblo ۵۵۲
پاینویل، ویرجینیای غربی pueblo ۶۶۸
پاینی ویو، ویرجینیای غربی CDP ۹۸۹
پلزنت ولی، ویرجینیای غربی ciudad ۳۱۴۹
پوک، ویرجینیای غربی pueblo ۹۷۴
پوینت پلزنت، ویرجینیای غربی ciudad ۴۳۵۰
پوولتون، ویرجینیای غربی CDP ۶۱۹
پرت، ویرجینیای غربی pueblo ۶۰۲
پریچرد، ویرجینیای غربی CDP ۵۲۷
پرینس، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۶
پرینستن، ویرجینیای غربی ciudad ۶۴۳۲
پراسپریتی، ویرجینیای غربی CDP ۱۴۹۸
پولمن، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۴
کوینوود، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۰
ریچل، ویرجینیای غربی CDP ۲۴۸
رسین، ویرجینیای غربی CDP ۲۵۶
راینل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۰۵
رند، ویرجینیای غربی CDP ۱۶۳۱
رانسون، ویرجینیای غربی ciudad ۴۴۴۰
راونسوود، ویرجینیای غربی ciudad ۳۸۷۶
رایسال، ویرجینیای غربی CDP ۴۶۵
ریدر، ویرجینیای غربی CDP ۳۹۷
رد جکیت، ویرجینیای غربی CDP ۵۸۱
ردسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۵۹۳
ریدی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۸۲
رهودل، ویرجینیای غربی pueblo ۱۷۳
ریکوود، ویرجینیای غربی ciudad ۲۰۵۱
ریدگلی، ویرجینیای غربی pueblo ۶۷۵
ریپلی، ویرجینیای غربی ciudad ۳۲۵۲
ریوسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۹۳۴
روبینت، ویرجینیای غربی CDP ۶۶۳
رودرفیلد، ویرجینیای غربی CDP ۱۸۸
رامنی، ویرجینیای غربی ciudad ۱۸۴۸
رونسورت، ویرجینیای غربی ciudad ۱۷۶۵
روسمور، ویرجینیای غربی CDP ۳۰۱
روولسبورگ، ویرجینیای غربی pueblo ۵۸۴
روپرت، ویرجینیای غربی pueblo ۹۴۲
البنز، ویرجینیای غربی ciudad ۱۱۰۴۴
مریز، ویرجینیای غربی ciudad ۱۸۶۰
سیلم، ویرجینیای غربی ciudad ۱۵۸۶
سولت راک، ویرجینیای غربی CDP ۳۸۸
اسند فرک، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۹
اسرا ان، ویرجینیای غربی CDP ۳۴۵
اسکربرو، ویرجینیای غربی CDP ۴۸۶
شیدی اسپرینگ، ویرجینیای غربی CDP ۲۹۹۸
شانوندال، ویرجینیای غربی CDP ۳۳۵۸
شنندووا جانکشن، ویرجینیای غربی CDP ۷۰۳
شپهردستوون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۷۳۴
شینستون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۲۰۱
شروزبری، ویرجینیای غربی CDP ۶۵۲
سیسونویل، ویرجینیای غربی CDP ۴۰۲۸
سیسترسویل، ویرجینیای غربی ciudad ۱۳۹۶
اسمیدرینز، ویرجینیای غربی ciudad ۸۱۳
اسمیتفیلد، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۵
سووفی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۳۴۴
South Charleston, West Virginia ciudad ۱۳۴۵۰
اسپلتر، ویرجینیای غربی CDP ۳۴۶
اسپنسر، ویرجینیای غربی ciudad ۲۳۲۲
اسپرینگفیلد، ویرجینیای غربی CDP ۴۷۷
استنفورد، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۵۰
استار سیتی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۸۲۵
استولینگس، ویرجینیای غربی CDP ۳۱۶
استونوود، ویرجینیای غربی ciudad ۱۸۰۶
سامرسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۳۵۷۲
ساتن، ویرجینیای غربی pueblo ۹۹۴
اسویتسر، ویرجینیای غربی CDP ۵۹۵
سیلوستر، ویرجینیای غربی pueblo ۱۶۰
تایس ولی، ویرجینیای غربی CDP ۱۳۱۷۵
ترا التا، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۷۷
تامس، ویرجینیای غربی ciudad ۵۸۶
ترمند، ویرجینیای غربی pueblo ۵
تیوگا، ویرجینیای غربی CDP ۹۸
تریادلفیا، ویرجینیای غربی pueblo ۸۱۱
تونلتون، ویرجینیای غربی pueblo ۲۹۴
توایلایت، ویرجینیای غربی CDP ۹۰
ایونین، ویرجینیای غربی pueblo ۵۶۵
آپر فلز، ویرجینیای غربی CDP ۳۷۰۱
ولی بند، ویرجینیای غربی CDP ۴۸۵
ولی گروو، ویرجینیای غربی villa ۳۷۸
ولی هد، ویرجینیای غربی CDP ۲۶۷
ون، ویرجینیای غربی CDP ۲۱۱
وردونویل، ویرجینیای غربی CDP ۶۸۷
وینا، ویرجینیای غربی ciudad ۱۰۷۴۹
ویویان، ویرجینیای غربی CDP ۸۲
ور، ویرجینیای غربی ciudad ۸۶۲
واردنسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۲۷۱
واشینگتن، ویرجینیای غربی CDP ۱۱۷۵
واورلی، ویرجینیای غربی CDP ۳۹۵
وین، ویرجینیای غربی pueblo ۱۴۱۳
ویرتون، ویرجینیای غربی ciudad ۱۹۷۴۶
ولچ، ویرجینیای غربی ciudad ۲۴۰۶
ولسبورگ، ویرجینیای غربی ciudad ۲۸۰۵
وست هملین، ویرجینیای غربی pueblo ۷۷۴
وست لیبرتی، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۴۲
وست لووگن، ویرجینیای غربی pueblo ۴۲۴
وست میلفرد، ویرجینیای غربی pueblo ۶۳۰
وستون، ویرجینیای غربی ciudad ۴۱۱۰
وستوور، ویرجینیای غربی ciudad ۳۹۸۳
وست ایونین، ویرجینیای غربی pueblo ۸۲۵
ویلینگ، ویرجینیای غربی ciudad ۲۸۴۸۶
وایت هال، ویرجینیای غربی pueblo ۶۴۸
وایت سالفر اسپرینگز، ویرجینیای غربی ciudad ۲۴۴۴
وهیتسویل، ویرجینیای غربی pueblo ۵۱۴
وهیتمر، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۶
ویلی فرد، ویرجینیای غربی CDP ۱۰۲۶
ویلیمسن، ویرجینیای غربی ciudad ۳۱۹۱
ویلیامستوون، ویرجینیای غربی ciudad ۲۹۰۸
وینزر هایت، ویرجینیای غربی villa ۴۲۳
وینفیلد، ویرجینیای غربی pueblo ۲۳۰۱
وولف سامیت، ویرجینیای غربی CDP ۲۷۲
ووملسدورف، ویرجینیای غربی pueblo ۲۵۰
وردینگتون، ویرجینیای غربی pueblo ۱۵۸

جستارهای ویژه

ویرایش