فهرست شهرهای کارولینای جنوبی

فهرست
نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
ابیویل، کارولینای جنوبی ciudad ۵۲۳۷
ایکن، کارولینای جنوبی ciudad ۲۹۵۲۴
الکولو، کارولینای جنوبی CDP ۴۲۹
آلندال، کارولینای جنوبی pueblo ۳۴۸۲
اندرسون، کارولینای جنوبی ciudad ۲۶۶۸۶
اندروز، کارولینای جنوبی pueblo ۲۸۶۱
انترویل، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۰
Arcadia CDP ۲۶۳۴
آرکیدیا لیک، کارولینای جنوبی pueblo ۸۶۱
آریال، کارولینای جنوبی CDP ۲۵۴۳
آتلانتیک بیچ، کارولینای جنوبی pueblo ۳۳۴
اونداو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۹۴
اینور، کارولینای جنوبی pueblo ۵۶۰
بمبرگ، کارولینای جنوبی pueblo ۳۶۰۷
بارنول، کارولینای جنوبی ciudad ۴۷۵۰
باتسبورگ-لسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۵۳۶۲
بووفرت، کارولینای جنوبی ciudad ۱۲۳۶۱
بلتون، کارولینای جنوبی ciudad ۴۱۳۴
بلویدیر، کارولینای جنوبی CDP ۵۷۹۲
بنتسویل، کارولینای جنوبی ciudad ۹۰۶۹
بریا، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۲۹۵
بتیون، کارولینای جنوبی pueblo ۳۳۴
بیشوپویل، کارولینای جنوبی ciudad ۳۴۷۱
بلکسبورگ، کارولینای جنوبی pueblo ۱۸۴۸
بلاکویل، کارولینای جنوبی pueblo ۲۴۰۶
بلنم، کارولینای جنوبی pueblo ۱۵۴
بلوفتون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۵۳۰
بلیتوود، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۳۴
بویلینگ اسپرینگز، کارولینای جنوبی CDP ۸۲۱۹
بوناو، کارولینای جنوبی pueblo ۴۸۷
بوناو بیچ، کارولینای جنوبی CDP ۱۹۲۹
بوومن، کارولینای جنوبی pueblo ۹۶۸
بویکین، کارولینای جنوبی CDP ۱۰۰
بردلی، کارولینای جنوبی CDP ۱۷۰
برانچویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۲۴
بریارکلیف ایکر، کارولینای جنوبی pueblo ۴۵۷
بروکدال، کارولینای جنوبی CDP ۴۸۷۳
برونسون، کارولینای جنوبی pueblo ۵۵۴
بوکسپورت، کارولینای جنوبی CDP ۸۷۶
بوفالو، کارولینای جنوبی CDP ۱۲۶۶
بورنتوون، کارولینای جنوبی pueblo ۲۶۷۳
بورتن، کارولینای جنوبی CDP ۶۹۷۶
کلهون فالز، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۰۴
کمدن، کارولینای جنوبی ciudad ۶۸۳۸
کامرون، کارولینای جنوبی pueblo ۴۲۴
کمپبلوو، کارولینای جنوبی pueblo ۵۰۲
کین سونا، کارولینای جنوبی CDP ۱۱۱۷
کارلایل، کارولینای جنوبی pueblo ۴۳۶
کتباً، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۴۳
کیسی، کارولینای جنوبی ciudad ۱۲۵۲۸
سنترویل، کارولینای جنوبی CDP ۶۵۸۶
سنترل، کارولینای جنوبی pueblo ۵۱۵۹
سنترل پاکولت، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۶
چاپین، کارولینای جنوبی pueblo ۱۴۴۵
چارلستون، کارولینای جنوبی ciudad ۱۲۰،۰۸۳
چراو، کارولینای جنوبی pueblo ۵۸۵۱
چریوال، کارولینای جنوبی CDP ۲۴۹۶
چسنی، کارولینای جنوبی ciudad ۸۶۸
چستر، کارولینای جنوبی ciudad ۵۶۰۷
چسترفیلد، کارولینای جنوبی pueblo ۱۴۷۲
سیتی ویو، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۴۵
کلارک هیل، کارولینای جنوبی CDP ۳۸۱
کلیروتر، کارولینای جنوبی CDP ۴۳۷۰
کلمسون، کارولینای جنوبی ciudad ۱۳۹۰۵
کلیفتون، کارولینای جنوبی CDP ۵۴۱
کلینتون، کارولینای جنوبی ciudad ۸۴۹۰
کلیو، کارولینای جنوبی pueblo ۷۲۶
کلوور، کارولینای جنوبی pueblo ۵۰۹۴
کوکسبوری، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۵
کلمبیا، کارولینای جنوبی ciudad ۱۲۹،۲۷۲
کانورس، کارولینای جنوبی CDP ۶۰۸
کانوی، کارولینای جنوبی ciudad ۱۷۱۰۳
کوپ، کارولینای جنوبی pueblo ۷۷
کردووا، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۹
کوروناک، کارولینای جنوبی CDP ۱۹۱
کوتاگویل، کارولینای جنوبی pueblo ۷۶۲
کاورد، کارولینای جنوبی pueblo ۷۵۲
کووپنس، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۶۲
کرس انکر، کارولینای جنوبی CDP ۱۲۶
کرس هیل، کارولینای جنوبی pueblo ۵۰۷
دالزل، کارولینای جنوبی CDP ۳۰۵۹
دارلینگتون، کارولینای جنوبی ciudad ۶۲۸۹
دانمارک، کارولینای جنوبی ciudad ۳۵۳۸
دنتسویل، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۰۶۲
دیلون، کارولینای جنوبی ciudad ۶۷۸۸
دونالد، کارولینای جنوبی pueblo ۳۴۸
دو وست، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۴۷
دانکن، کارولینای جنوبی pueblo ۳۱۸۱
دونان، کارولینای جنوبی CDP ۳۶۷۱
ایزلی، کارولینای جنوبی ciudad ۱۹۹۹۳
ایست گفنی، کارولینای جنوبی CDP ۳۰۸۵
استوور، کارولینای جنوبی pueblo ۸۱۳
ایست سامتر، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۴۳
ادگفیلد، کارولینای جنوبی pueblo ۴۷۵۰
ادیستو، کارولینای جنوبی CDP ۲۵۵۹
ادیستو بیچ، کارولینای جنوبی pueblo ۴۱۴
اهرهاردت، کارولینای جنوبی pueblo ۵۴۵
الجین، کارولینای جنوبی pueblo ۱۳۱۱
الجین، (کارولینای جنوبی) CDP ۲۶۰۷
الکو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۳
الوری، کارولینای جنوبی pueblo ۶۹۲
انوری، کارولینای جنوبی CDP ۶۶۵
استیل، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۴۰
یوریکا میل، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۷۶
اوتاوویل، کارولینای جنوبی pueblo ۳۱۵
فایرفاکس، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۲۵
فایرفورست، کارولینای جنوبی CDP ۱۶۹۳
فر پلی، کارولینای جنوبی CDP ۶۸۷
فینگرویل، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۴
فایو فرک، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۱۴۰
فلرنس، کارولینای جنوبی ciudad ۳۷۰۵۶
فالی بیچ، کارولینای جنوبی ciudad ۲۶۱۷
فریست ایکر، کارولینای جنوبی ciudad ۱۰۳۶۱
فورستبروک، کارولینای جنوبی CDP ۴۶۱۲
فرت لن، کارولینای جنوبی pueblo ۸۹۵
فرت میل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۸۱۱
فاونتن این، کارولینای جنوبی ciudad ۷۷۹۹
فورمان، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۹
گدزدن، کارولینای جنوبی CDP ۱۶۳۲
گفنی، کارولینای جنوبی ciudad ۱۲۴۱۴
گانت، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۲۲۹
گاردن سیتی، کارولینای جنوبی CDP ۹۲۰۹
گستن، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۴۵
گیل میل، کارولینای جنوبی CDP ۹۱۳
جرجتاون، کارولینای جنوبی ciudad ۹۱۶۳
گیففورد، کارولینای جنوبی pueblo ۲۸۸
گیلبرت، کارولینای جنوبی pueblo ۵۶۵
گلندیل، کارولینای جنوبی CDP ۳۰۷
گلوورویل، کارولینای جنوبی CDP ۲۸۳۱
گوولدن گروو، کارولینای جنوبی CDP ۲۴۶۷
گوس کریک، کارولینای جنوبی ciudad ۳۵۹۳۸
گووان، کارولینای جنوبی pueblo ۶۵
گراملینگ، کارولینای جنوبی CDP ۸۶
گرانیتویل، کارولینای جنوبی CDP ۲۶۱۴
گری کرت، کارولینای جنوبی pueblo ۷۹۵
گریت فلز، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۷۹
گرلیویل، کارولینای جنوبی pueblo ۴۳۸
گرینویل، کارولینای جنوبی ciudad ۵۸۴۰۹
گرینوود، کارولینای جنوبی ciudad ۲۳۲۲۲
گریر، کارولینای جنوبی ciudad ۲۵۵۱۵
همپتون، کارولینای جنوبی pueblo ۲۸۰۸
هنهن، کارولینای جنوبی ciudad ۱۷۹۹۷
هاردویل، کارولینای جنوبی ciudad ۲۹۵۲
هارلیویل، کارولینای جنوبی pueblo ۶۷۷
هارتسویل، کارولینای جنوبی ciudad ۷۷۶۴
هیت اسپرینگز، کارولینای جنوبی pueblo ۷۹۰
همینگوی، کارولینای جنوبی pueblo ۴۵۹
هیکوری گروو، کارولینای جنوبی pueblo ۴۴۰
هیلدا، کارولینای جنوبی pueblo ۴۴۷
هیلتن هد آیلند، کارولینای جنوبی pueblo ۳۷۰۹۹
هاجیز، کارولینای جنوبی pueblo ۱۵۵
هالی هیل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۷۷
هالیوود، کارولینای جنوبی pueblo ۴۷۱۴
هوملند پارک، کارولینای جنوبی CDP ۶۲۹۶
هونا پت، کارولینای جنوبی pueblo ۳۵۹۷
هاپکینز، کارولینای جنوبی CDP ۲۸۸۲
ایندیا هوک، کارولینای جنوبی CDP ۳۳۲۸
اینمان، کارولینای جنوبی ciudad ۲۳۲۱
اینمان میلز، کارولینای جنوبی CDP ۱۰۵۰
ایرمو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۱۰۹۷
روین، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۰۵
ایسلاندتون، کارولینای جنوبی CDP ۷۰
آیل آو پام، کارولینای جنوبی ciudad ۴۱۳۳
آیوا، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۱۸
جکسون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۰۰
جاکسون‌بورو، کارولینای جنوبی CDP ۴۷۸
جیمزتاون، کارولینای جنوبی pueblo ۷۲
جفرسون، کارولینای جنوبی pueblo ۷۵۳
جنکینسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۴۶
جوون، کارولینای جنوبی CDP ۱۵۳۹
جانسونویل، کارولینای جنوبی ciudad ۱۴۸۰
جانستون، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۶۲
جانسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۹۱۱
جادسون، کارولینای جنوبی CDP ۲۰۵۰
کرشاو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۸۰۳
کیاواه آیلند، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۲۶
کینگستر، کارولینای جنوبی pueblo ۳۳۲۸
کیلاین، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۷
لادسون، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۷۹۰
لیک سیتی، کارولینای جنوبی ciudad ۶۶۷۵
لیک مری آو ریچلند، کارولینای جنوبی CDP ۵۴۸۴
لیک سیسشن، کارولینای جنوبی CDP ۱۰۸۳
لیک ویو، کارولینای جنوبی pueblo ۸۰۷
لیکوود، کارولینای جنوبی CDP ۳۰۳۲
لیک وایلی، کارولینای جنوبی CDP ۸۸۴۱
لمار، کارولینای جنوبی pueblo ۹۸۹
لنکستر، کارولینای جنوبی ciudad ۸۵۲۶
لاندروم، کارولینای جنوبی ciudad ۲۳۷۶
لین، کارولینای جنوبی pueblo ۵۰۸
لنگلی، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۴۷
لاتا، کارولینای جنوبی pueblo ۱۳۷۹
لرل بی، کارولینای جنوبی CDP ۵۸۹۱
لرنز، کارولینای جنوبی ciudad ۹۱۳۹
لسلی، کارولینای جنوبی CDP ۳۱۱۲
لکسینگتون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۸۷۰
لیبرتی، کارولینای جنوبی ciudad ۳۲۶۹
لینکولنویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۱۳۹
لیتل ماونتن، کارولینای جنوبی pueblo ۲۹۱
لیتل ریور، کارولینای جنوبی CDP ۸۹۶۰
لیوینگستون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۳۶
لاکهارت، کارولینای جنوبی pueblo ۴۸۸
لاج، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۰
لریس، کارولینای جنوبی ciudad ۲۳۹۶
لووندسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۸
لاوری، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۰
لوگوف، کارولینای جنوبی CDP ۷۴۳۴
لوری، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۷
لیدیا، کارولینای جنوبی CDP ۶۴۲
لایمن، کارولینای جنوبی pueblo ۳۲۴۳
لینچبرگ، کارولینای جنوبی pueblo ۳۷۳
مکب، کارولینای جنوبی pueblo ۸۶۷
مک‌کلانویل، کارولینای جنوبی pueblo ۴۹۹
مک‌کول، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۷۴
مک‌کونلس، کارولینای جنوبی pueblo ۲۵۵
مک‌کورمیک، کارولینای جنوبی pueblo ۲۷۸۳
منینگ، کارولینای جنوبی ciudad ۴۱۰۸
مریون، کارولینای جنوبی ciudad ۶۹۳۹
ملدن، کارولینای جنوبی ciudad ۲۲۸۸۹
مایسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۷۳۱
میوو، کارولینای جنوبی CDP ۱۵۹۲
مگت، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۲۶
مووداک، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۸
مانرک میل، کارولینای جنوبی CDP ۱۸۱۱
مونکس کرنر، کارولینای جنوبی pueblo ۷۸۸۵
مونتا، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۶
کارمل، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۶
ماونت کروگهان، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۵
ماونت پلزنت، کارولینای جنوبی pueblo ۶۷۸۴۳
موونتویل، کارولینای جنوبی CDP ۱۰۸
مالبری، کارولینای جنوبی CDP ۵۲۹
مولینس، کارولینای جنوبی ciudad ۴۶۶۳
مورفیس ایستیت، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۴۱
مورلس اینلت، کارولینای جنوبی CDP ۷۵۴۷
مرتل بیچ، کارولینای جنوبی ciudad ۲۷۱۰۹
نیسس، کارولینای جنوبی pueblo ۳۷۴
نیوبری، کارولینای جنوبی ciudad ۱۰۲۷۷
نیو النتون، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۵۲
نیوپورت، کارولینای جنوبی CDP ۴۱۳۶
نیوری CDP ۱۷۲
نیکلز، کارولینای جنوبی pueblo ۳۶۸
ناینتی سیکس، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۹۸
نوریس، کارولینای جنوبی pueblo ۸۱۳
نورت، کارولینای جنوبی pueblo ۷۵۴
نورت اگاستا، کارولینای جنوبی ciudad ۲۱۳۴۸
نورت چارلزتن، کارولینای جنوبی ciudad ۹۷۴۷۱
نورت هارتسویل، کارولینای جنوبی CDP ۳۲۵۱
نرتلیک، کارولینای جنوبی CDP ۳۷۴۵
نرت مرتل بیچ، کارولینای جنوبی ciudad ۱۳۷۵۲
نروی، کارولینای جنوبی pueblo ۳۳۷
اووک گروو، کارولینای جنوبی CDP ۱۰۲۹۱
اووکلند، کارولینای جنوبی CDP ۱۲۳۲
ولانتا، کارولینای جنوبی pueblo ۵۶۳
ولار، کارولینای جنوبی pueblo ۲۵۷
ارینجبرگ، کارولینای جنوبی ciudad ۱۳۹۶۴
آسویگوو، کارولینای جنوبی CDP ۸۴
پاکولت، کارولینای جنوبی pueblo ۲۲۳۵
پاگلاند، کارولینای جنوبی pueblo ۲۷۶۰
پامپلیکو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۲۶
پارکر، کارولینای جنوبی CDP ۱۱۴۳۱
پارکسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۱۷
پتریک، کارولینای جنوبی pueblo ۳۵۱
پاولیس آیلند، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۳
پاکسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۸۵
پیک، کارولینای جنوبی pueblo ۶۴
پیلیان، کارولینای جنوبی pueblo ۶۷۴
پلزر، کارولینای جنوبی pueblo ۸۹
پندلتن، کارولینای جنوبی pueblo ۲۹۶۴
پری، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۳
پیکنز، کارولینای جنوبی ciudad ۳۱۲۶
پیدمانت، کارولینای جنوبی CDP ۵۱۰۳
پاین ریج، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۶۴
پاینوود، کارولینای جنوبی pueblo ۵۳۸
پینوپولیس، کارولینای جنوبی CDP ۹۴۸
پلام برنچ، کارولینای جنوبی pueblo ۸۲
پوماریا، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۹
پرت رویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۶۷۸
پوودرویل، کارولینای جنوبی CDP ۷۶۱۸
پرینستن، کارولینای جنوبی CDP ۶۲
پرایوتیر، کارولینای جنوبی CDP ۲۳۴۹
پرامیس لند، کارولینای جنوبی CDP ۵۱۱
پراسپریتی، کارولینای جنوبی pueblo ۱۱۸۰
کوینبی، کارولینای جنوبی pueblo ۹۳۲
راونل، کارولینای جنوبی pueblo ۲۴۶۵
رد بنک، کارولینای جنوبی CDP ۹۶۱۷
رد هیل، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۲۲۳
روسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۶
ریدویل، کارولینای جنوبی pueblo ۶۰۱
رمبرت، کارولینای جنوبی CDP ۳۰۶
ریچبورگ، کارولینای جنوبی pueblo ۲۷۵
ریدگلاند، کارولینای جنوبی pueblo ۴۰۳۶
ریج اسپرینگ، کارولینای جنوبی pueblo ۷۳۷
ریدگویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۷۹
ریدگوای، کارولینای جنوبی pueblo ۳۱۹
ریورویو، کارولینای جنوبی CDP ۶۸۱
راک هیل، کارولینای جنوبی ciudad ۶۶۱۵۴
راکویل، کارولینای جنوبی pueblo ۱۳۴
رووباک، کارولینای جنوبی CDP ۲۲۰۰
رووسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۳۰۴
روبی، کارولینای جنوبی pueblo ۳۶۰
راسلویل، کارولینای جنوبی CDP ۴۸۸
سن اندروز، کارولینای جنوبی CDP ۲۰۴۹۳
سن جرج، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۸۴
سن ماتیوس، کارولینای جنوبی pueblo ۲۰۲۱
سن استیون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۹۷
سیلم، کارولینای جنوبی pueblo ۱۳۵
سلی، کارولینای جنوبی pueblo ۳۹۸
سلودا، کارولینای جنوبی pueblo ۳۵۶۵
سنگری، کارولینای جنوبی CDP ۸۲۲۰
سانس سوسی، کارولینای جنوبی CDP ۷۸۶۹
سنتی، کارولینای جنوبی pueblo ۹۶۱
ساکسون، کارولینای جنوبی CDP ۳۴۲۴
اسکوشا، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۵
سکرنتون، کارولینای جنوبی pueblo ۹۳۲
سابروک آیلند، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۱۴
سلر، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۹
سنیکا، کارولینای جنوبی ciudad ۸۱۰۲
اسون اووک، کارولینای جنوبی CDP ۱۵۱۴۴
شروون، کارولینای جنوبی pueblo ۴۹۴
شل پوینت، کارولینای جنوبی CDP ۲۳۳۶
شایلوو، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۴
سیلوراسترت، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۲
سیمپسونویل، کارولینای جنوبی ciudad ۱۸۲۳۸
سیکس مایل، کارولینای جنوبی pueblo ۶۷۵
اسلاتر-ماریتا، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۷۶
سمواکس، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۶
سمرنا، کارولینای جنوبی pueblo ۴۵
اسنلینگ، کارولینای جنوبی pueblo ۲۷۴
سوکستی، کارولینای جنوبی CDP ۱۹۹۵۲
سوشیتی هیل، کارولینای جنوبی pueblo ۵۶۳
کانگری جنوبی، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۰۶
شاپز جنوبی، کارولینای جنوبی CDP ۳۷۶۷
سامتر جنوبی، کارولینای جنوبی CDP ۲۴۱۱
اسپارتنبورگ، کارولینای جنوبی ciudad ۳۷۰۱۳
اسپرینگدیل، کارولینای جنوبی CDP ۲۵۷۴
اسپرینگدیل، (کارولینای جنوبی) pueblo ۲۶۳۶
اسپرینگفیلد، کارولینای جنوبی pueblo ۵۲۴
استار، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۳
استارتکس، کارولینای جنوبی CDP ۸۵۹
استاتبورگ، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۸۰
استوکی، کارولینای جنوبی pueblo ۲۴۵
سولیوانس آیلند، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۹۱
سامرتون، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۰۰
سامرویل، کارولینای جنوبی pueblo ۴۳۳۹۲
سامیت، کارولینای جنوبی pueblo ۴۰۲
سامتر، کارولینای جنوبی ciudad ۴۰۵۲۴
سورفسید بیچ، کارولینای جنوبی pueblo ۳۸۳۷
سوانسی، کارولینای جنوبی pueblo ۸۲۷
سیکمور، کارولینای جنوبی pueblo ۱۸۰
تیتوم، کارولینای جنوبی pueblo ۷۵
تیلور، کارولینای جنوبی CDP ۲۱۶۱۷
تگا کی، کارولینای جنوبی ciudad ۷۶۲۰
تیگرویل، کارولینای جنوبی CDP ۱۳۱۲
تیمونسویل، کارولینای جنوبی pueblo ۲۳۲۰
ترولر رست، کارولینای جنوبی ciudad ۴۵۷۶
ترنتن، کارولینای جنوبی pueblo ۱۹۶
تروی، کارولینای جنوبی pueblo ۹۳
توربویل، کارولینای جنوبی pueblo ۷۶۶
ولمر، کارولینای جنوبی pueblo ۸۸
ایونین، کارولینای جنوبی ciudad ۸۳۹۳
ایوتیکا، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۸۹
ولی فلز، کارولینای جنوبی CDP ۶۲۹۹
ونس، کارولینای جنوبی pueblo ۱۷۰
وارنویل، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۶۲
Wade Hampton, South Carolina CDP ۲۰۶۲۲
واگنر، کارولینای جنوبی pueblo ۷۹۷
والهالا، کارولینای جنوبی ciudad ۴۲۶۳
والیس، کارولینای جنوبی CDP ۸۹۲
والتربورو، کارولینای جنوبی ciudad ۵۳۹۸
ورد، کارولینای جنوبی pueblo ۹۱
ور پلیس، کارولینای جنوبی CDP ۲۲۸
ور شوول، کارولینای جنوبی pueblo ۲۱۷۰
وارنویل، (کارولینای جنوبی) CDP ۱۲۳۳
وترلو، کارولینای جنوبی pueblo ۱۶۶
واتس میلز، کارولینای جنوبی CDP ۱۶۳۵
ودگفیلد، کارولینای جنوبی CDP ۱۶۱۵
ولکم، کارولینای جنوبی CDP ۶۶۶۸
ولفورد، کارولینای جنوبی ciudad ۲۳۷۸
وست کلامبیا، کارولینای جنوبی ciudad ۱۴۹۸۸
وستمینستر، کارولینای جنوبی ciudad ۲۴۱۸
وست پلزر، کارولینای جنوبی pueblo ۸۸۰
وست ایونین، کارولینای جنوبی pueblo ۲۹۱
وهیتمیر، کارولینای جنوبی pueblo ۱۴۴۱
ویلکینسن هایت، کارولینای جنوبی CDP ۲۴۹۳
ویلیمز، کارولینای جنوبی pueblo ۱۱۷
ویلیامستون، کارولینای جنوبی pueblo ۳۹۳۴
ویلینگتون، کارولینای جنوبی CDP ۱۴۲
ویلستن، کارولینای جنوبی pueblo ۳۱۳۹
وینزر، کارولینای جنوبی pueblo ۱۲۱
وینسبورو، کارولینای جنوبی pueblo ۳۵۵۰
وینسبورو میلز، کارولینای جنوبی CDP ۱۸۹۸
وودفیلد، کارولینای جنوبی CDP ۹۳۰۳
وودفورد، کارولینای جنوبی pueblo ۱۸۵
وودروف، کارولینای جنوبی ciudad ۴۰۹۰
یماسی، کارولینای جنوبی pueblo ۱۰۲۷
یورک، کارولینای جنوبی ciudad ۷۷۳۶

جستارهای ویژه ویرایش

  • فهرست شهرهای کارولینای جنوبی