فهرست شهرهای کارولینای شمالی

نام نوع جمعیت ۲۰۱۰
آبردین، کارولینای شمالی pueblo ۶۳۵۰
ادونس، کارولینای شمالی CDP ۱۱۳۸
اهوسکی، کارولینای شمالی pueblo ۵۰۳۹
الامانس، کارولینای شمالی villa ۹۵۱
البمارل، کارولینای شمالی ciudad ۱۵۹۰۳
الاینس، کارولینای شمالی pueblo ۷۷۶
التاماهاو-اوسیپ، کارولینای شمالی CDP ۳۴۷
اندروز، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۸۱
انگیر، کارولینای شمالی pueblo ۴۳۵۰
انسونویل، کارولینای شمالی pueblo ۶۳۱
ایپکس، کارولینای شمالی pueblo ۳۷۴۷۶
اکوادال، کارولینای شمالی CDP ۳۹۷
ارپهوو، کارولینای شمالی pueblo ۵۵۶
ارچدال، کارولینای شمالی ciudad ۱۱۴۱۵
آرچر لاج، کارولینای شمالی pueblo ۴۲۹۲
اشبورو، کارولینای شمالی ciudad ۲۵۰۱۲
اشویل، کارولینای شمالی ciudad ۸۳۳۹۳
اشلی هایت، کارولینای شمالی CDP ۳۸۰
اسکوویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۱
اتکینسن، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۹
اتلنتیک، کارولینای شمالی CDP ۵۴۳
اتلنتیک بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۹۵
اولاندر، کارولینای شمالی pueblo ۸۹۵
اررا، کارولینای شمالی pueblo ۵۲۰
اوتریویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۶
ایوری کریک، کارولینای شمالی CDP ۱۹۵۰
ایون، کارولینای شمالی CDP ۷۷۶
ایدن، کارولینای شمالی pueblo ۴۹۳۲
بادین، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۷۴
بیلی، کارولینای شمالی pueblo ۵۶۹
باکرسویل، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۴
بلد هد آیلند، کارولینای شمالی villa ۱۵۸
بلفور، کارولینای شمالی CDP ۱۱۸۷
بنر الک، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۲۸
بارکر هایت، کارولینای شمالی CDP ۱۲۵۴
بارکر تن مایل، کارولینای شمالی CDP ۹۵۲
بت، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۹
بایبورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۶۳
بایشور، کارولینای شمالی CDP ۳۳۹۳
بایویو، کارولینای شمالی CDP ۳۴۶
بر گرس، کارولینای شمالی pueblo ۷۳
بووفرت، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۳۹
بیچ ماونتن، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۰
بلهاون، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۸۸
بل آرتر، کارولینای شمالی CDP ۴۶۶
بلمانت، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۰۷۶
بلویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۳۶
بلوویر، کارولینای شمالی CDP ۳۰۷
بلوود، کارولینای شمالی pueblo ۹۵۰
بنیت، کارولینای شمالی CDP ۲۸۲
بنسون، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۱۱
بنت کریک، کارولینای شمالی CDP ۱۲۸۷
برمیودا ران، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۲۵
بسمر سیتی، کارولینای شمالی ciudad ۵۳۴۰
بتهانیا، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۸
بتل، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۷۷
بتلیهم، کارولینای شمالی CDP ۴۲۱۴
بولاویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۹۶
بیلتمور فریست، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۴۳
بیسکو، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۰۰
بلک کریک، کارولینای شمالی pueblo ۷۶۹
بلک ماونتن، کارولینای شمالی pueblo ۷۸۴۸
بلادنبورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۵۰
بلووینگ راک، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۴۱
بلو کلی فارم، کارولینای شمالی CDP ۳۳
بواردمان، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۷
بووگ، کارولینای شمالی pueblo ۶۸۴
بویلینگ اسپرینگ لیک، کارولینای شمالی ciudad ۵۳۷۲
بویلینگ اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۴۷
بلیویا، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۳
بوولتن، کارولینای شمالی pueblo ۶۹۱
بونتسویل، کارولینای شمالی CDP ۴۴۳
بون، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۱۲۲
بونویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۲۲
بوستیک، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۶
بوومور، کارولینای شمالی CDP ۱۰۳
بروارد، کارولینای شمالی ciudad ۷۶۰۹
برایس کریک، کارولینای شمالی CDP ۳۰۷۳
بریجتن، کارولینای شمالی pueblo ۴۵۴
برد کریک، کارولینای شمالی CDP ۲۳۳۴
بردوی، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۲۹
بروگدن، کارولینای شمالی CDP ۲۶۳۳
بروکفورد، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۲
برانزویک، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۱۹
بریسون سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۲۴
بویس کریک، کارولینای شمالی CDP ۲۹۴۲
بان، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۴
بونلول، کارولینای شمالی CDP ۵۵۲
بورگاو، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۷۲
برلینگتن، کارولینای شمالی ciudad ۴۹۹۶۳
برنزویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۹۳
بوتنر، کارولینای شمالی pueblo ۷۵۹۱
باتر، کارولینای شمالی CDP ۲۹۴
بوکستون، کارولینای شمالی CDP ۱۲۷۳
کجاه'س ماونتن، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۲۳
کلبش، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۸۶
کلیپسوو، کارولینای شمالی pueblo ۵۳۸
کمدن، کارولینای شمالی CDP ۵۹۹
کمرن، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۵
کندر، کارولینای شمالی pueblo ۸۴۰
کنتن، کارولینای شمالی pueblo ۴۲۲۷
کیپ کارتریت، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۱۷
کارولین، کارولینای شمالی CDP ۶۵۲
کرلاینا بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۵۷۰۶
کرلاینا شر، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۴۸
کربورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۵۸۲
کارتیج، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۰۵
کری، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۵۲۳۴
کسار، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۷
کشیر، کارولینای شمالی CDP ۱۵۷
کستالیا، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۸
کسل هاین، کارولینای شمالی CDP ۱۲۰۲
کسول بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۳۹۸
کتباً، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۳
سیدر پوینت، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۷۹
سیدر راک، کارولینای شمالی villa ۳۰۰
اسنترویل، کارولینای شمالی pueblo ۸۹
اسرو گردو، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۷
چادبوورن، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۵۶
چپل هیل، کارولینای شمالی pueblo ۵۷۲۳۳
شارلوت، کارولینای شمالی ciudad ۷۳۱۴۲۴
چرکی، کارولینای شمالی CDP ۲۱۳۸
چریویل، کارولینای شمالی ciudad ۵۷۶۰
چیمنی راک، کارولینای شمالی villa ۱۱۳
چاینا گروو، کارولینای شمالی pueblo ۳۵۶۳
چوکووینیتی، کارولینای شمالی pueblo ۸۲۰
کلیرمانت، کارولینای شمالی ciudad ۱۳۵۲
کلارکتون، کارولینای شمالی pueblo ۸۳۷
کلیتن، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۱۱۶
کلمونس، کارولینای شمالی villa ۱۸۶۲۷
کلیولند، کارولینای شمالی pueblo ۸۷۱
کلیفساید، کارولینای شمالی CDP ۶۱۱
کلینتن، کارولینای شمالی ciudad ۸۶۳۹
کلاید، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۲۳
کووت، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۱۲
کوفیلد، کارولینای شمالی villa ۴۱۳
کوینجوک، کارولینای شمالی CDP ۳۳۵
کولراین، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۴
کلامبیا، کارولینای شمالی pueblo ۸۹۱
کلامبس، کارولینای شمالی pueblo ۹۹۹
کووموو، کارولینای شمالی pueblo ۹۱
کانکرد، کارولینای شمالی ciudad ۷۹۰۶۶
کونتو، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۴
کانلی اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۶۹
کونوور، کارولینای شمالی ciudad ۸۱۶۵
کانوی، کارولینای شمالی pueblo ۸۳۶
کولم، کارولینای شمالی pueblo ۹۶۰
کردوا، کارولینای شمالی CDP ۱۷۷۵
کرنیلیس، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۸۶۶
کوو سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۳۹۹
کوو کریک، کارولینای شمالی CDP ۱۱۷۱
کرامرتون، کارولینای شمالی pueblo ۴۱۶۵
کردمور، کارولینای شمالی ciudad ۴۱۲۴
کرسول، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۶
کریکیت، کارولینای شمالی CDP ۱۸۵۵
کروسنور، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۲
کولووه، کارولینای شمالی CDP ۶۲۲۸
دلس، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۸۸
دینا، کارولینای شمالی CDP ۳۳۲۹
دنبری، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۹
دیویدسن، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۹۴۴
دیویس، کارولینای شمالی CDP ۴۲۲
درکروفت، کارولینای شمالی CDP ۴۱۱
دلکو، کارولینای شمالی CDP ۳۴۸
دلویو، کارولینای شمالی pueblo ۱۳
دلوای، کارولینای شمالی CDP ۲۰۳
دنتن، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۳۶
دنور، کارولینای شمالی CDP ۲۳۰۹
دیلسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۲۳۲
دابین هایت، کارولینای شمالی pueblo ۸۶۶
دابسن، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۸۶
دورتچس، کارولینای شمالی pueblo ۹۳۵
دوور، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۱
درکسل، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۵۸
دابلین، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۸
داک، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۹
دونداراچ، کارولینای شمالی CDP ۴۱
دون، کارولینای شمالی ciudad ۹۲۶۳
دورهام، کارولینای شمالی ciudad ۲۲۸۳۳۰
ایرل، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۰
ایست آرکیدیا، کارولینای شمالی pueblo ۴۸۷
ایست بند، کارولینای شمالی pueblo ۶۱۲
ایست فلت راک، کارولینای شمالی CDP ۴۹۹۵
ایست لرینبرگ، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۰
ااستوور، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۲۸
ایست راکینگم، کارولینای شمالی CDP ۳۷۳۶
ایست اسپنسر، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۳۴
Eden, North Carolina ciudad ۱۵۵۲۷
ادنتون، کارولینای شمالی pueblo ۵۰۰۴
ادنیویل، کارولینای شمالی CDP ۲۳۶۷
افلاند، کارولینای شمالی CDP ۷۳۴
ایلیزبت سیتی، کارولینای شمالی ciudad ۱۸۶۸۳
ایلیزبتتاون، کارولینای شمالی pueblo ۳۵۸۳
الکین، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۰۱
الک پارک، کارولینای شمالی pueblo ۴۵۲
النبورو، کارولینای شمالی pueblo ۸۷۳
الرب، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۵۴
الم سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۹۸
الون، کارولینای شمالی pueblo ۹۴۱۹
الرود، کارولینای شمالی CDP ۴۱۷
الروی، کارولینای شمالی CDP ۳۸۶۹
امرلد آیل، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۵۵
انفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۳۲
انگلهارد، کارولینای شمالی CDP ۴۴۵
انوچویل، کارولینای شمالی CDP ۲۹۲۵
روین، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۰۵
اتوواه، کارولینای شمالی CDP ۶۹۴۴
یوریکا، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۷
اوریت، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۴
اورگرین، کارولینای شمالی CDP ۴۲۰
فر بلاف، کارولینای شمالی pueblo ۹۵۱
فرفیلد، کارولینای شمالی CDP ۲۵۸
فرفیلد هاربر، کارولینای شمالی CDP ۲۹۵۲
فرمانت، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۶۳
فایرپلاینس، کارولینای شمالی CDP ۲۱۲۰
فرویو، کارولینای شمالی CDP ۲۶۷۸
فرویو، شهرستان یونیون، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۲۴
فایسون، کارولینای شمالی pueblo ۹۶۱
فیت، کارولینای شمالی pueblo ۸۰۷
فلکن، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۸
فالکلاند، کارولینای شمالی pueblo ۹۶
فالستون، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۷
فارمویل، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۵۴
فییتویل، کارولینای شمالی ciudad ۲۰۰۵۶۴
فارینگتون ویلیج، کارولینای شمالی CDP ۲۳۳۹
فایو پوینت، کارولینای شمالی CDP ۶۸۹
فلت راک، کارولینای شمالی villa ۳۱۱۴
فلت راک، شهرستان ساری، کارولینای شمالی CDP ۱۵۵۶
فلچر، کارولینای شمالی pueblo ۷۱۸۷
فریست سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۷۴۷۶
فریست هیل، کارولینای شمالی villa ۳۶۵
فریست اووک، کارولینای شمالی CDP ۳۸۹۰
فوسکو، کارولینای شمالی CDP ۱۳۷۰
فاونتن، کارولینای شمالی pueblo ۴۲۷
فر اووک، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۲۱
فاکسفایر، کارولینای شمالی villa ۹۰۲
فرنکلین، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۴۵
فرانکلینتون، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۲۳
فرانکلینویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۶۴
فریمانت، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۵۵
فریسکوو، کارولینای شمالی CDP ۲۰۰
فرویتلاند، کارولینای شمالی CDP ۲۰۳۱
فوکوای-وارینا، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۹۳۷
گامول، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۵۱
گارلند، کارولینای شمالی pueblo ۶۲۵
گارنر، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۷۴۵
گاریسبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۵۷
گستن، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۵۲
گستوونیا، کارولینای شمالی ciudad ۷۱۷۴۱
گاتسویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۱
گرمانتون، کارولینای شمالی CDP ۸۲۷
گرتون، کارولینای شمالی CDP ۲۵۴
گیبسن، کارولینای شمالی pueblo ۵۴۰
گیبسونویل، کارولینای شمالی pueblo ۶۴۱۰
گلن الپاین، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۱۷
گلن ریون، کارولینای شمالی CDP ۲۷۵۰
گلنویل، کارولینای شمالی CDP ۱۱۰
گلاستر، کارولینای شمالی CDP ۵۳۷
گادوین، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۹
گلدزبورو، کارولینای شمالی ciudad ۳۶۴۳۷
گولدستون، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۸
گورمان، کارولینای شمالی CDP ۱۰۱۱
گریم، کارولینای شمالی ciudad ۱۴۱۵۳
گرنفادر، کارولینای شمالی villa ۲۵
گرنیت فلز، کارولینای شمالی pueblo ۴۷۲۲
گرنیت کوری، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۳۰
گرانتسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۶۸۸
گرنورس، کارولینای شمالی pueblo ۶۳۴
گرین لول، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۰۰
گرینزبورو، کارولینای شمالی ciudad ۲۶۹۶۶۶
گرینویل، کارولینای شمالی ciudad ۸۴۵۵۴
گریفتون، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۱۷
گریمسلاند، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۱
گروور، کارولینای شمالی pueblo ۷۰۸
گالف، کارولینای شمالی CDP ۱۴۴
هفمون، کارولینای شمالی CDP ۸۳۵۲
هلفکس، کارولینای شمالی pueblo ۲۳۴
هالسبورو، کارولینای شمالی CDP ۴۶۵
هملتن، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۸
هملت، کارولینای شمالی ciudad ۶۴۹۵
همپستید، کارولینای شمالی CDP ۴۰۸۳
هارکرس آیلند، کارولینای شمالی CDP ۱۲۰۷
هارمنی، کارولینای شمالی pueblo ۵۳۱
هارلس، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۲
هارلسویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۶
هریسبرگ، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۵۲۶
هاسل، کارولینای شمالی pueblo ۸۴
هترس، کارولینای شمالی CDP ۵۰۴
هولاک، کارولینای شمالی ciudad ۲۰۷۳۵
هو ریور، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۹۸
هایسویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۱
هیز، کارولینای شمالی CDP ۱۸۵۱
همبی بریج، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۲۰
هندرسن، کارولینای شمالی ciudad ۱۵۳۶۸
هندرسنویل، کارولینای شمالی ciudad ۱۳۱۳۷
هنریتا، کارولینای شمالی CDP ۴۶۱
هارفرد، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۴۳
هیکری، کارولینای شمالی ciudad ۴۰۰۱۰
هیدنایت، کارولینای شمالی CDP ۵۳۶
هایلندز، کارولینای شمالی pueblo ۹۲۴
های پوینت، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۴۳۷۱
های شوول، کارولینای شمالی pueblo ۶۹۶
هیگهتسویل، کارولینای شمالی CDP ۷۳۹
هیلدبران، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۲۳
هیلزوو، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۸۷
هیلزدیل، کارولینای شمالی CDP ۹۸۴
هوبگود، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۸
هوبوکن، کارولینای شمالی CDP ۱۲۹
هافمن، کارولینای شمالی pueblo ۵۸۸
هوولدن بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۵۷۵
هالستر، کارولینای شمالی CDP ۶۷۴
هالی ریج، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۶۸
هالی اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۶۶۱
هوکرتون، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۹
هوپر کریک، کارولینای شمالی CDP ۱۰۵۶
هووپ میلز، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۱۷۶
هرسشو، کارولینای شمالی CDP ۲۳۵۱
هات اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۵۶۰
هادسن، کارولینای شمالی pueblo ۳۷۷۶
هونترسویل، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۷۷۳
ایکرد، کارولینای شمالی CDP ۲۶۶۴
ایندیان بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۲
ایندیان تریل، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۵۱۸
اینگولد، کارولینای شمالی CDP ۴۷۱
آیرن استیشن، کارولینای شمالی CDP ۷۵۵
آیونهوو، کارولینای شمالی CDP ۲۶۴
جآرس، کارولینای شمالی CDP ۵۹۷
جکسن، کارولینای شمالی pueblo ۵۱۳
جکسن هایت، کارولینای شمالی CDP ۱۱۴۱
جکسنویل، کارولینای شمالی ciudad ۷۰۱۴۵
جیمز سیتی، کارولینای شمالی CDP ۵۸۹۹
جیمزتاون، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۸۲
جامسویل، کارولینای شمالی pueblo ۴۹۱
جفرسن، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۱۱
جونسویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۸۵
کنپلیس، کارولینای شمالی ciudad ۴۲۶۲۵
کین، کارولینای شمالی CDP ۵۶۷
کلفورد، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۱
کلی، کارولینای شمالی CDP ۵۴۴
کنانسویل، کارولینای شمالی pueblo ۸۵۵
کنلی، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۳۹
کرنرسویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۳۱۲۳
کیل دول هیل، کارولینای شمالی pueblo ۶۶۸۳
کینگ، کارولینای شمالی ciudad ۶۹۰۴
کینگز گرنت، کارولینای شمالی CDP ۸۱۱۳
کینگز ماونتن، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۲۹۶
کینگزتاون، کارولینای شمالی pueblo ۶۸۱
کینستن، کارولینای شمالی ciudad ۲۱۶۷۷
کیترل، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۷
کیتیهک، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۷۲
کنیگهتدال، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۴۰۱
کور بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۱۲
لا گرینج، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۷۳
لیک جونالوسکا، کارولینای شمالی CDP ۲۷۳۴
لیک لور، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۹۲
لیک نورمان آو کتباً، کارولینای شمالی CDP ۷۴۱۱
لیک پارک، کارولینای شمالی villa ۳۴۲۲
لیک رویل، کارولینای شمالی CDP ۲۵۰۶
لیک سنتتلاه، کارولینای شمالی pueblo ۴۵
لیک واککماو، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۸۰
لندیس، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۰۹
لنسینگ، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۸
لاسکر، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۲
لتمر، کارولینای شمالی pueblo ۴۸۸
لرل هیل، شهرستان اسکاتلند، اکلاهما CDP ۱۲۵۴
لرل پارک، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۸۰
لرینبرگ، کارولینای شمالی ciudad ۱۵۹۶۲
لندیل، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۶
لگگت، کارولینای شمالی pueblo ۶۰
لیلند، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۵۲۷
لنوار، کارولینای شمالی ciudad ۱۸۲۲۸
لوستن وودویل، کارولینای شمالی pueblo ۵۴۹
لویسویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۶۳۹
لکسینگتن، کارولینای شمالی ciudad ۱۸۹۳۱
لیبرتی، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۵۶
لایت اووک، کارولینای شمالی CDP ۶۹۱
لیلسویل، کارولینای شمالی pueblo ۵۳۶
لیلینگتون، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۹۴
لینکولنتون، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۴۸۶
لیندن، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۰
لیتلتن، کارولینای شمالی pueblo ۶۷۴
لووکست، کارولینای شمالی ciudad ۲۹۳۰
لنگویو، کارولینای شمالی pueblo ۴۸۷۱
لویسبرگ، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۵۹
لاو ولی، کارولینای شمالی pueblo ۹۰
لوول، کارولینای شمالی ciudad ۳۵۲۶
لووسویل، کارولینای شمالی CDP ۲۹۴۵
لووگاپ، کارولینای شمالی CDP ۳۲۴
لوکما، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۰۸
لامبر بریج، کارولینای شمالی pueblo ۹۴
لامبرتن، کارولینای شمالی ciudad ۲۱۵۴۲
مکدنویل، کارولینای شمالی pueblo ۶۵۱
ماککلسفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۴۷۱
مکدانلد، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۳
مکفارلان، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۷
مکلانسویل، کارولینای شمالی CDP ۱۰۲۱
میکن، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۹
مدسن، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۴۶
مگی ولی، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۵۰
مگنوولیا، کارولینای شمالی pueblo ۹۳۹
میدن، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۱۰
میمرز، کارولینای شمالی CDP ۸۲۶
مانس هاربر، کارولینای شمالی CDP ۸۲۱
مانتو، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۳۴
ماربل، کارولینای شمالی CDP ۳۲۱
مریتا، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۵
مریان، کارولینای شمالی ciudad ۷۸۳۸
مار-ماک، کارولینای شمالی CDP ۳۶۱۵
مارشل، کارولینای شمالی pueblo ۸۷۲
مارشالبرگ، کارولینای شمالی CDP ۴۰۳
مارز هیل، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۶۹
مارشویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۰۲
ماروین، کارولینای شمالی villa ۵۵۷۹
متیوز، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۱۹۸
مری، کارولینای شمالی CDP ۱۶۸۵
ماکستون، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۲۶
مایودان، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۷۸
مایسویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۱۹
مبان، کارولینای شمالی ciudad ۱۱۳۹۳
مزیک، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۰
مایکروو، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۱
میدلبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۳
میدلسکس، کارولینای شمالی pueblo ۸۲۲
میدلند، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۷۳
میدوی، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۷۹
میلر کریک، کارولینای شمالی CDP ۲۱۱۲
میلینگپورت، کارولینای شمالی CDP ۵۹۹
میلز ریور، کارولینای شمالی pueblo ۶۸۰۲
میلتن، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۶
مینرل اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۳۹
مینسوت بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۰
مینت هیل، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۷۲۲
میسنهیمر، کارولینای شمالی villa ۷۲۸
موکسویل، کارولینای شمالی pueblo ۵۰۵۱
مومیر، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۴
مونکور، کارولینای شمالی CDP ۷۱۱
منروو، کارولینای شمالی ciudad ۳۲۷۹۷
مونترات، کارولینای شمالی pueblo ۷۲۳
مورسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۱
مورسویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۷۱۱
مریویان فلز، کارولینای شمالی CDP ۱۹۰۱
مورهاد سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۸۶۶۱
مرگنتن، کارولینای شمالی ciudad ۱۶۹۱۸
موریسویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۵۷۶
مورون، کارولینای شمالی pueblo ۵۱۱
ماونتن هووم، کارولینای شمالی CDP ۳۶۲۲
ماونتن ویو، کارولینای شمالی CDP ۳۵۵۲
ماونت ایری، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۳۸۸
گیلیاد، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۸۱
ماونت هالی، کارولینای شمالی ciudad ۱۳۶۵۶
ماونت آلیو، کارولینای شمالی pueblo ۴۵۸۹
ماونت پلزنت، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۵۲
مویوک، کارولینای شمالی CDP ۳۷۵۹
مالبری، کارولینای شمالی CDP ۲۳۳۲
مرفریزوو، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۳۵
مرفی، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۲۷
مورایسویل، کارولینای شمالی CDP ۱۴۲۱۵
مرتل گروو، کارولینای شمالی CDP ۸۸۷۵
نگ هد، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۵۷
نشویل، کارولینای شمالی pueblo ۵۳۵۲
ناواسا، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۰۵
نوس فریست، کارولینای شمالی CDP ۲۰۰۵
نیو برن، کارولینای شمالی ciudad ۲۹۵۲۴
نیولاند، کارولینای شمالی pueblo ۶۹۸
نیو لاندن، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۰
نیوپرت، کارولینای شمالی pueblo ۴۱۵۰
نیوتون، کارولینای شمالی ciudad ۱۲۹۶۸
نیوتون گروو، کارولینای شمالی pueblo ۵۶۹
نورلینا، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۱۸
نورمن، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۸
نورتچاس، کارولینای شمالی CDP ۳۷۴۷
نرتلیک، کارولینای شمالی CDP ۱۵۳۴
تاپسیل بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۷۴۳
نرتوست، کارولینای شمالی ciudad ۷۳۵
نرت ویلکسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۴۲۴۵
نروود، کارولینای شمالی pueblo ۲۳۷۹
واکبورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۵۹
اووک سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۷
اووک آیلند، کارولینای شمالی pueblo ۶۷۸۳
اووک ریج، کارولینای شمالی pueblo ۶۱۸۵
اووشن آیل بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۵۵۰
وکراکوک، کارولینای شمالی CDP ۹۴۸
اگدن، کارولینای شمالی CDP ۶۷۶۶
اوولد فرت، کارولینای شمالی pueblo ۹۰۸
اوولد هاندرید، کارولینای شمالی CDP ۲۸۷
ارینتل، کارولینای شمالی pueblo ۹۰۰
وروم، کارولینای شمالی pueblo ۹۱
اوسیپ، کارولینای شمالی pueblo ۵۴۳
آکسفورد، کارولینای شمالی ciudad ۸۴۶۱
پانتگو، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۹
پارکتون، کارولینای شمالی pueblo ۴۳۶
پارمل، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۸
پترسون اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۶۲۲
پاچلاند، کارولینای شمالی pueblo ۴۳۷
پلتیر، کارولینای شمالی pueblo ۶۴۴
پمبروک، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۷۳
پیکویل، کارولینای شمالی pueblo ۶۷۸
پایلت ماونتن، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۷۷
پینبلوفف، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۳۷
پینهورست، کارولینای شمالی villa ۱۳۱۲۴
پاین نوول شر، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۳۹
پاین لول، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۰۰
پینتوپس، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۷۴
پینتوون، کارولینای شمالی CDP ۱۵۵
پاینویل، کارولینای شمالی pueblo ۷۴۷۹
پاینی گرین، کارولینای شمالی CDP ۱۳۲۹۳
پینک هیل، کارولینای شمالی pueblo ۵۵۲
پینکل، کارولینای شمالی CDP ۸۹۴
پیتسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۳۷۴۳
پلینویو، کارولینای شمالی CDP ۱۹۶۱
پلزنت گاردن، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۸۹
پلزنت هیل، کارولینای شمالی CDP ۸۷۸
پلیمت، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۷۸
پولکتون، کارولینای شمالی pueblo ۳۳۷۵
پولکویل، کارولینای شمالی ciudad ۵۴۵
پولوکسویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۱
پرتر نک، کارولینای شمالی CDP ۶۲۰۴
پاتر هیل، کارولینای شمالی CDP ۴۸۱
پوولسویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۶
پرینستن، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۹۴
پرینسویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۸۲
پروکتورویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۷
پراسپکت، کارولینای شمالی CDP ۹۸۱
پامپکین اسنتر، کارولینای شمالی CDP ۲۲۲۲
رافورد، کارولینای شمالی ciudad ۴۶۱۱
رامون، کارولینای شمالی CDP ۲۸۲
رالی، کارولینای شمالی ciudad ۴۰۳۸۹۲
رامسور، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۹۲
راندلمان، کارولینای شمالی ciudad ۴۱۱۳
رانلو، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۳۴
راینهام، کارولینای شمالی pueblo ۷۲
رد کرس، کارولینای شمالی pueblo ۷۴۲
رد اووک، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۳۰
رد اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۲۸
ریدزویل، کارولینای شمالی ciudad ۱۴۵۲۰
رنرت، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۳
رکس، کارولینای شمالی CDP ۵۵
رودهیس، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۷۰
ریچفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۶۱۳
ریچلند، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۲۰
ریچ اسکویر، کارولینای شمالی pueblo ۹۵۸
ریگلوود، کارولینای شمالی CDP ۵۷۹
ریور بند، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۱۹
ریور روود، کارولینای شمالی CDP ۴۳۹۴
روونووک رپید، کارولینای شمالی ciudad ۱۵۷۵۴
رابینز، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۹۷
روببینسویل، کارولینای شمالی pueblo ۶۲۰
روبرسونویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۸۸
راکفیش، کارولینای شمالی CDP ۳۲۹۸
راکینگم، کارولینای شمالی ciudad ۹۵۵۸
راکول، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۰۸
راکی ماونت، کارولینای شمالی ciudad ۵۷۴۷۷
راکی پوینت، کارولینای شمالی CDP ۱۶۰۲
رودانته، کارولینای شمالی CDP ۲۶۱
رولسویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۷۸۶
روندا، کارولینای شمالی pueblo ۴۱۷
رووپ، کارولینای شمالی pueblo ۶۱۱
روسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۹۱
رووز هیل، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۲۶
روسمان، کارولینای شمالی pueblo ۵۷۶
رووگمونت، کارولینای شمالی CDP ۹۷۸
روولاند، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۳۷
روکسبورو، کارولینای شمالی ciudad ۸۳۶۲
روکسوبل، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۰
رویل پاینز، کارولینای شمالی CDP ۴۲۷۲
روففین، کارولینای شمالی CDP ۳۶۸
رورل هل، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۳۷
روت، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۰
رادرفرد کالیج، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۴۱
روتهرفوردتون، کارولینای شمالی pueblo ۴۲۱۳
است. هلنا، کارولینای شمالی villa ۳۸۹
است. جیمز، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۶۵
است. پل، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۳۵
است. استیونز، کارولینای شمالی CDP ۸۷۵۹
سیلم، کارولینای شمالی CDP ۲۲۱۸
سلمبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۴۳۵
سولزبری، کارولینای شمالی ciudad ۳۳۶۶۲
سلودا، کارولینای شمالی ciudad ۷۱۳
اسلوو، کارولینای شمالی CDP ۲۲۹
اسندی کریک، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۰
سندیفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۷
سنفورد، کارولینای شمالی ciudad ۲۸۰۹۴
اسرتووگا، کارولینای شمالی pueblo ۴۰۸
سومیل، کارولینای شمالی pueblo ۵۲۴۰
سکساپاهاو، کارولینای شمالی CDP ۱۶۴۸
اسکاچ مدوو، کارولینای شمالی CDP ۵۸۰
اسکاتلند نک، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۵۹
سیبرد، کارولینای شمالی pueblo ۶۳۲
سی بریز، کارولینای شمالی CDP ۱۹۶۹
ساگروو، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۸
سیدیلیا، کارولینای شمالی pueblo ۶۲۳
اسلما، کارولینای شمالی pueblo ۶۰۷۳
اسون دول، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۲
اسون لیک، کارولینای شمالی CDP ۴۸۸۸
اسون اسپرینگز، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۰
اسورن، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۶
شالوت، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۷۵
شنن، کارولینای شمالی CDP ۲۶۳
شارپسبرگ، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۲۴
شلبی، کارولینای شمالی ciudad ۲۰۳۲۳
سیلر سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۷۸۸۷
سیلور سیتی، کارولینای شمالی CDP ۸۸۲
سیلور لیک، کارولینای شمالی CDP ۵۵۹۸
سیمپسن، کارولینای شمالی villa ۴۱۶
سیمز، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۲
اسکیپر کرنر، کارولینای شمالی CDP ۲۷۸۵
اسمیتفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۹۶۶
اسنادس فری، کارولینای شمالی CDP ۲۶۴۶
اسنوو هیل، کارولینای شمالی pueblo ۱۵۹۵
سادرن پاینز، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۳۳۴
سادرن شر، کارولینای شمالی pueblo ۲۷۱۴
هندرسن، کارولینای شمالی CDP ۱۲۱۳
ساوت میلز، کارولینای شمالی CDP ۴۵۴
سووتهمونت، کارولینای شمالی CDP ۱۴۷۰
سوتپرت، کارولینای شمالی ciudad ۲۸۳۳
رووزمیری، کارولینای شمالی CDP ۲۸۳۶
South Weldon, North Carolina CDP ۷۰۵
اسپارتا، کارولینای شمالی pueblo ۱۷۷۰
اسپید، کارولینای شمالی pueblo ۸۰
اسپنسر، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۶۷
اسپنسر ماونتن، کارولینای شمالی pueblo ۳۷
اسپیندال، کارولینای شمالی pueblo ۴۳۲۱
اسپیوی'س کرنر، کارولینای شمالی CDP ۵۰۶
اسپرینگ هووپ، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۲۰
اسپرینگ لیک، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۹۶۴
اسپروس پاین، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۷۵
استالی، کارولینای شمالی pueblo ۳۹۳
استالینگس، کارولینای شمالی pueblo ۱۳۸۳۱
استانفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۸۶
استنلی، کارولینای شمالی pueblo ۳۵۵۶
استانتونسبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۷۸۴
استار، کارولینای شمالی pueblo ۸۷۶
استیتسویل، کارولینای شمالی ciudad ۲۴۵۳۲
استدمان، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۲۸
استم، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۳
استووکس، کارولینای شمالی CDP ۳۷۶
استوکسدال، کارولینای شمالی pueblo ۵۰۴۷
استونویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۵۶
استوونول، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۱
استوونی پوینت، کارولینای شمالی CDP ۱۳۱۷
استووال، کارولینای شمالی pueblo ۴۱۸
شوگر ماونتن، کارولینای شمالی villa ۱۹۸
سومرفیلد، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۲۳۲
سانبری، کارولینای شمالی CDP ۲۸۹
سانست بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۳۵۷۲
سرف سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۱۸۵۳
اسوانانوا، کارولینای شمالی CDP ۴۵۷۶
اسوان کورتر، کارولینای شمالی CDP ۳۲۴
اسوانسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۲۶۶۳
اسوپسونویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۵۴
سیلوا، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۸۸
تیبر سیتی، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۱۱
تاربورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۴۱۵
تار هیل، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۷
تایلورسویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۹۸
تایلورتوون، کارولینای شمالی pueblo ۷۲۲
تاچی، کارولینای شمالی pueblo ۳۷۶
تامسویل، کارولینای شمالی ciudad ۲۶۷۵۷
تووست، کارولینای شمالی CDP ۱۴۵۰
توباککوویل، کارولینای شمالی villa ۲۴۴۱
نرت تاپسیل بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۸
ترنتن، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۷
ترنت وودز، کارولینای شمالی pueblo ۴۱۵۵
ترینیتی، کارولینای شمالی ciudad ۶۶۱۴
ترووتمان، کارولینای شمالی pueblo ۲۳۸۳
تروی، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۸۹
تریون، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۴۶
ترکی، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۲
تایروو، کارولینای شمالی CDP ۳۸۷۹
ونیونویل، کارولینای شمالی pueblo ۵۹۲۹
والدس، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۹۰
وال کروسیس، کارولینای شمالی CDP ۴۱۲
ولی هیل، کارولینای شمالی CDP ۲۰۷۰
وانسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۱۰۰۵
واندمر، کارولینای شمالی pueblo ۲۵۴
واندر، کارولینای شمالی CDP ۱۱۴۶
وان کرسروود، کارولینای شمالی CDP ۳۳۶
وارنامتوون، کارولینای شمالی pueblo ۵۴۱
واس، کارولینای شمالی pueblo ۷۲۰
ویکوو، کارولینای شمالی pueblo ۳۲۱
وید، کارولینای شمالی pueblo ۵۵۶
وادسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۵۸۱۳
واگرام، کارولینای شمالی pueblo ۸۴۰
ویک فریست، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۱۱۷
واکولا، کارولینای شمالی CDP ۱۰۵
والکرتوون، کارولینای شمالی pueblo ۴۶۷۵
والیس، کارولینای شمالی pueblo ۳۸۸۰
والبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۴۷
ولنات کوو، کارولینای شمالی pueblo ۱۴۲۵
ولنات کریک، کارولینای شمالی villa ۸۳۵
والستونبورگ، کارولینای شمالی pueblo ۲۱۹
وانچس، کارولینای شمالی CDP ۱۶۴۲
وارنتون، کارولینای شمالی pueblo ۸۶۲
ورسو، کارولینای شمالی pueblo ۳۰۵۴
واشینگتن، کارولینای شمالی ciudad ۹۷۴۴
واشینگتن پارک، کارولینای شمالی pueblo ۴۵۱
واتها، کارولینای شمالی pueblo ۱۹۰
ویوز، کارولینای شمالی CDP ۱۳۴
واکسهاو، کارولینای شمالی pueblo ۹۸۵۹
واینسویل، کارولینای شمالی pueblo ۹۸۶۹
واورویل، کارولینای شمالی pueblo ۳۱۲۰
وبستر، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۳
وددینگتون، کارولینای شمالی pueblo ۹۴۵۹
ولکم، کارولینای شمالی CDP ۴۱۶۲
ولدون، کارولینای شمالی pueblo ۱۶۵۵
وندل، کارولینای شمالی pueblo ۵۸۴۵
ونتورت، کارولینای شمالی pueblo ۲۸۰۷
وسلی چپل، کارولینای شمالی villa ۷۴۶۳
وست کنتن، کارولینای شمالی CDP ۱۲۴۷
وست جفرسن، کارولینای شمالی pueblo ۱۲۹۹
وست مریان، کارولینای شمالی CDP ۱۳۴۸
وستپرت، کارولینای شمالی CDP ۴۰۲۶
ویسپرینگ پاینز، کارولینای شمالی villa ۲۹۲۸
ویتکر، کارولینای شمالی pueblo ۷۴۴
وایت لیک، کارولینای شمالی pueblo ۸۰۲
وایت اووک، کارولینای شمالی CDP ۳۳۸
وایت پلین، کارولینای شمالی CDP ۱۰۷۴
وهیتویل، کارولینای شمالی ciudad ۵۳۹۴
وهیتست، کارولینای شمالی pueblo ۵۹۰
ویلکسبورو، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۱۳
ویلیامستون، کارولینای شمالی pueblo ۵۵۱۱
ویلمینگتن، کارولینای شمالی ciudad ۱۰۶۴۷۶
ویلسن، کارولینای شمالی ciudad ۴۹۱۶۷
ویلسونس میلز، کارولینای شمالی pueblo ۲۲۷۷
وینزر، کارولینای شمالی pueblo ۳۶۳۰
وینفال، کارولینای شمالی pueblo ۵۹۴
وینگات، کارولینای شمالی pueblo ۳۴۹۱
وینستون-سیلم، کارولینای شمالی ciudad ۲۲۹۶۱۷
وینترویل، کارولینای شمالی pueblo ۹۲۶۹
وینتون، کارولینای شمالی pueblo ۷۶۹
وودفین، کارولینای شمالی pueblo ۶۱۲۳
وودلند، کارولینای شمالی pueblo ۸۰۹
وودلاون، کارولینای شمالی CDP ۹۰۰
وریگتسبورو، کارولینای شمالی CDP ۴۸۹۶
وریگتسویل بیچ، کارولینای شمالی pueblo ۲۴۷۷
یادکینویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۹۵۹
یانسیویل، کارولینای شمالی pueblo ۲۰۳۹
یوونگسویل، کارولینای شمالی pueblo ۱۱۵۷
زبیلان، کارولینای شمالی pueblo ۴۴۳۳