فهرست فرودگاه‌های جزایر مارشال

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های جزایر مارشال است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آن‌ها مرتب شده است.

جزیره ISLET / VILLAGE یاتا ایکائو FAA فرودگاه
فرودگاه‌های غیرنظامی
Ailinglaplap Atoll Ailinglaplap AIP Ailinglaplap Airport
Ailinglaplap Atoll Jeh JEJ فرودگاه جهی
Ailinglaplap Atoll Woja WJA فرودگاه وویا
Ailuk Atoll Ailuk AIM فرودگاه ایلوک
Arno Atoll Ine IMI N20 فرودگاه اینه
Arno Atoll Tinak TIC N18 فرودگاه تینک
Aur Atoll Aur AUL فرودگاه اور (جزایر مارشال)
آب‌سنگ حلقوی بیکینی Enyu BII فرودگاه آب‌سنگ بیکینی
Ebon Atoll Ebon EBO فرودگاه ابن
انوتاک Enewetak ENT PKMA فرودگاه صحرایی انویوتاک اگزیلیری
Jabat Island Jabot JAT فرودگاه جابت
آب‌سنگ حلقوی جالوئیت Jabor UIT N55 فرودگاه یالویت
Kili Island Kili KIO Q51 فرودگاه کیلی
کواجالین Ebadon EBN کواجالین
کواجالین Elenak EAL فرودگاه الناک
کواجالین Mejato کواجالین
Lae Atoll Lae LML Lae Airport
Likiep Atoll Likiep LIK فرودگاه لیکیپ
ماجورو Airok AIC فرودگاه ایروک
ماجورو Majuro MAJ PKMJ MAJ فرودگاه بین‌المللی اس جزیره مارشال (Amata Kabua Int’l)
Maloelap Atoll Kaben Island KBT Kaben Airport
Maloelap Atoll Taroa Island MAV 3N1 فرودگاه مالوئلاپ
Mejit Island Mejit MJB Q30 فرودگاه مجیت
Mili Atoll Enejit EJT فرودگاه انییت
Mili Atoll Mili MIJ 1Q9 فرودگاه میلی
Namdrik Atoll Namdrik NDK 3N0 فرودگاه ناموریک
Namu Atoll Majkin MJE فرودگاه مجکین
Rongelap Atoll Rongelap RNP فرودگاه رانجلپ
Ujae Atoll Ujae UJE فرودگاه اوجائی
Utirik Atoll Utirik UTK 03N فرودگاه اوتیریک
Wotho Atoll Wotho WTO فرودگاه ووتو
Wotje Atoll Wotje WTE N36 فرودگاه ووتجه
فرودگاه‌های نظامی
کواجالین Kwajalein KWA PKWA KWA فرودگاه صحرایی ارتشی بوچولز
کواجالین Meck Island کواجالین
کواجالین Roi-Namur PKRO ROI فرودگاه بین‌المللی جزایر مارشال