فهرست قلعه‌های استونی

این مقاله فهرست قلعه‌های کشور استونی را شامل می‌شود

قلعه‌های شوالیه‌های تتونیکویرایش

تصویر نام تاریخ ساخت مکان وضعیت فعلی
  قلعه هلمه قرن ۱۴ هلمه تخریب شده
  قلعه کارکسی-نویا قرن ۱۴ کارکسی-نویا تخریب شده
  قلعه کیلا قرن ۱۵-۱۶ کیلا، استونی تخریب شده
  قلعه لایوسه قرن ۱۴ لایوسوالیا تخریب شده
  قلعه ماسیلینا ۱۳۴۵ ماسی تخریب شده
  قلعه هرمن ۱۲۵۶ ناروا نیمه حفظ شده
  قلعه پایده ۱۲۶۵-۱۲۶۶ پایده نیمه حفظ شده
  قلعه پولتساما ۱۲۷۲ پولتساما تخریب شده
  قلعه پارنو ۱۲۶۵ پارنو نیمه حفظ شده
  قلعه راکوره قرن ۱۳ راکوره نیمه حفظ شده
  قلعه تومپئا قرن ۱۳ تالین نیمه حفظ شده
  قلعه تارواستو قرن ۱۳ تارواستو تخریب شده
  قلعه تولسه ۱۴۷۱ تولسه تخریب شده
  قلعه واسکناروا ۱۳۴۹ واسکناروا تخریب شده
  قلعه ویلیاندی ۱۲۲۴ ویلیاندی تخریب شده

قلعه‌های اسقف‌نشینان دورپاتویرایش

تصویر نام تاریخ ساخت مکان وضعیت فعلی
  قلعه کیرومپا قبل از ۱۳۲۲ کیرومپا تخریب شده
  قلعه اوتپا ? اوتپا تخریب شده
  قلعه رونگو قرن ۱۴ رونگو تخریب شده
قلعه تارتو ? تارتو ?
اوئه-کاسته قرن ۱۴ وونو ?
قلعه وانا-کاستره قرن ۱۴ وانا-کاستره ?
  قلعه واستسلینا ۱۳۴۲ واستسلینا تخریب شده

قلعه‌های اسقف‌نشین‌های اوسل-ویکویرایش

تصویر نام تاریخ ساخت مکان وضعیت فعلی
  قلعه هاپسالو قرن ۱۳ هاپسالو نیمه حفظ شده
  قلعه کولوره قرن ۱۳ کولوره نیمه حفظ شده
  قلعه کورساره دهه ۱۳۸۰ کورساره نیمه حفظ شده
  قلعه لیهولا ۱۲۱۱ لیهولا تخریب شده

قلعه‌های اسقف‌نشین‌های روالویرایش

تصویر نام تاریخ ساخت مکان وضعیت فعلی
قلعه کیویلو ۱۴۱۳ کیویلو تخریب شده
  پورکونی ۱۴۷۹ لیهولا نیمه حفظ شده

دیگر قلعه‌هاویرایش

تصویر نام تاریخ ساخت مکان وضعیت فعلی
  قلعه آنگریا در حدود ۱۴۰۰ آنگریا تخریب شده
  قلعه یاروه ? یاروه تخریب شده
  قلعه کالوی ۱۴۸۵ کالوی تخریب شده
دژ کاویلدا ۱۳۵۴ مویسانورمه تخریب شده
  قلعه کیو ۱۵۲۰ کیو نیمه حفظ شده
  قلعه پورتسه قرن ۱۶ پورتسه نیمه حفظ شده
  قلعه وائو قرن ۱۴ وائو نیمه حفظ شده
  قلعه وانا ۱۳۲۵ وانا تخریب شده