فهرست مراکز ایالت‌ها در نیجریه

این مقاله مربوط به فهرست مراکز ایالت‌ها در نیجریه است.

ایالت مرکز
ایالت ابیا اومواهیا
ایالت اداماوا یولا، نیجریه
ایالت اکوا ایبوم اویو
ایالت انامبرا اوکا
ایالت باوچی باوچی
ایالت بایلسا یناگوا
ایالت بنوئه ماکوردی
ایالت بورنو مایدوگوری
ایالت کراس ریور کالابار
ایالت دلتا آسابا
ایالت ابونیی آباکالیکی
ایالت ادو بنین (شهر)
ایالت اکیتی ادو اکیتی
ایالت انوگو انوگو
حوزه فدرال مرکزی (نیجریه) آبوجا
ایالت گومبه گومبه
ایالت ایمو اووری
ایالت جیگاوا دوتسه
کادونا (ایالت) کادونا
کانو (ایالت) کانو، نیجریه
ایالت کاتسینا کاتسینا
ایالت کبی بیرنین کبی
ایالت کوگی لوکوجا
ایالت کوارا ایلورین
لاگوس (ایالت) ایکجا
ایالت ناساراوا لافیا
ایالت نیجر منا (ایالت نیجر)
ایالت اوگون ابوکاتا
ایالت اوندو اکوره (نیجریه)
ایالت اوسون اوسوگبو
ایالت اویو ایبادان
ایالت پلاتو جوس
ایالت ریورز پورت هارکورت
ایالت سوکوتو سوکوتو
ایالت تارابا جالینگو
ایالت یوبه داماتورو
ایالت زامفارا گوساو