بخش‌های ماداگاسکار

بخش‌های ماداگاسکار (انگلیسی: Districts of Madagascar‎) بخش یا ناحیه دومین سطح تقسیمات کشوری این کشور محسوب می‌شود.

فهرست بخش‌هاویرایش

بخش/ناحیه منطقه مساحت[۱]
در کیلومتر2
! جمعیت
estimate
mid 2013[۲]
جمعیت
Census[۳]
2018
چگالی
جمعیت
بر کیلومتر2
(2018)
Ambalavao هائوته ماتسیاترا 4,798.47 209,417 300,242 62.6
بخش امبانجا دیانا (ماداگاسکار) 5,999.72 190,435 238,114 39.7
آمباتو-بوئنی (بخش) بوئنی 8,528.25 211,204 264,141 31.0
Ambatofinandrahana آمورونئی مانیا 10,321.48 155,470 215,851 20.9
بخش امباتولامپی واکینانکاراترا 1,651.14 256,164 282,970 171.4
امبتوماینتی (بخش) ملاکی (ماداگاسکار) 4,740.44 29,420 43,305 9.1
آمباتوندرازاکا آلائوترا-مانگورو 5,540.25 324,610 359,614 64.9
آمبیلوب (بخش) دیانا (ماداگاسکار) 8,006.76 216,145 280,089 35.0
Amboasary-Atsimo آنوسی (ماداگاسکار) 9,888.82 209,090 256,977 26.0
آمبوهیدراتریمو (بخش) آنالامانگا 1,432.36 399,037 441,682 308.4
Ambohimahasoa هائوته ماتسیاترا 1,929.12 214,703 272,123 141.1
Ambositra آمورونئی مانیا 2,914.18 262,353 296,485 101.7
Ambovombe-Androy آندروی 6,504.18 349,675 362,309 55.7
آمپانیی (بخش) آتسیمو-آندرفانا 13,837.11 310,173 398,374 28.8
آمپارافاراوولا آلائوترا-مانگورو 4,622.51 267,622 323,935 70.1
بخش انالالاوا سوفیا (ماداگاسکار) 8,732.19 148,668 163,968 18.8
بخش انداپا ساوا (ماداگاسکار) 4,051.48 189,882 219,397 54.2
آندیلامنا آلائوترا-مانگورو 7,686.18 70,527 105,187 13.7
آندراماسینا (بخش) آنالامانگا 1,406.41 170,124 168,161 119.6
آنجوروزوب (بخش) آنالامانگا 4,275.06 177,134 225,792 52.8
Ankazoabo-Atsimo آتسیمو-آندرفانا 7,456.28 65,560 71,393 9.6
آنکازوبه (بخش) آنالامانگا 7,358.26 151,543 195,418 26.6
Anosibe-An'ala آلائوترا-مانگورو 2,858.75 89,205 113,904 39.8
منطقه آنتالاها ساوا (ماداگاسکار) 6,795.01 231,479 268,902 39.6
آنتانامبائو-مانامپوتی (بخش) آتسینانانا 1,298.55 48,665 61,845 47.6
آنتاناناریوو-آتسیموندرانو (بخش) آنالامانگا 421.97 585,184 642,364 1,522.3
آنتاناناریوو-آوارادرانو (بخش) آنالامانگا 581.88 362,539 449,425 772.4
آنتاناناریوو آنالامانگا 85.01 1,299,080 1,275,207 15,000.7
Antanifotsy واکینانکاراترا 2,785.57 307,944 352,407 126.5
آنتسالوا (بخش) ملاکی (ماداگاسکار) 6,864.38 58,341 57,662 8.4
آنتسیراب واکینانکاراترا 132.94 238,478 245,592 1,847.4
Antsirabe II واکینانکاراترا 2,471.31 406,353 446,688 180.7
آنتسیرانانا
(formerly آنتسیرانانا)
دیانا (ماداگاسکار) 71.90 115,015 131,165 1,824.3
آنتسینانا دوم (بخش) دیانا (ماداگاسکار) 5,612.41 105,416 130,903 23.3
آنتسوهیهو (بخش) سوفیا (ماداگاسکار) 4,773.81 137,433 175,855 36.8
آریوونیمامو (بخش) ایتاسی 2,135.48 304,931 354,097 165.8
بالانانا (بخش) سوفیا (ماداگاسکار) 6,831.86 143,005 183,889 26.9
بفندریانا-نورد (بخش)
(North Befandriana)
سوفیا (ماداگاسکار) 8,718.98 241,082 256,588 29.4
Befotaka آتسیمو-آتسینانانا 3,238.05 53,456 54,028 16.7
Bekily آندروی 5,141.49 164,751 236,715 46.0
Beloha آندروی 4,787.01 109,361 154,652 32.3
Belon'i Tsiribihina منابه 8,037.88 124,136 132,141 16.4
بننیترا (بخش) آتسیمو-آندرفانا 4,368.05 38,716 43,808 10.0
بروروها (بخش) آتسیمو-آندرفانا 7,320.22 45,709 68,795 9.4
بسالامپی (بخش) ملاکی (ماداگاسکار) 11,951.49 71,195 58,916 4.9
Betafo واکینانکاراترا 4,155.03 254,736 319,057 76.8
Betioky-Atsimo آتسیمو-آندرفانا 7,690.61 205,332 308,774 40.1
بتروکا (بخش) آنوسی (ماداگاسکار) 13,672.48 190,836 210,854 15.4
بوریزینی-واوائو (بخش)
(formerly Port Bergé)
سوفیا (ماداگاسکار) 7,088.30 189,097 228,972 32.3
Fandriana آمورونئی مانیا 2,274.51 201,611 215,961 94.9
فرافنگانا (بخش) آتسیمو-آتسینانانا 2,824.05 341,843 400,174 141.7
Faratsiho واکینانکاراترا 1,856.87 193,301 220,900 119.0
Fenoarivo-Afovoany بونگولاوا 7,553.98 130,443 181,284 24.0
Fenoarivo-Atsinanana
(East Fenerive)
آنالانجیروفو 2,992.86 308,395 294,036 98.2
Fianarantsoa I هائوته ماتسیاترا 86.05 190,318 189,879 2,206.6
جیمز (بخش) ایهورومبه 4,556.49 50,409 55,899 12.3
ایفانادیانا (بخش) واتوواوی-فیتووینانی 3,970.73 154,272 175,111 44.1
ایهوسی (بخش) ایهورومبه 17,191.45 203,373 293,129 17.1
ایکالاماونی (بخش) هائوته ماتسیاترا 9,796.82 89,374 125,651 12.8
ایکونگو (بخش) واتوواوی-فیتووینانی 3,154.42 186,055 202,827 64.3
ایساندرا (بخش) هائوته ماتسیاترا 1,342.89 129,461 151,039 112.5
ایوهیبه (بخش) ایهورومبه 4,315.09 58,525 69,492 16.1
کندرهو (بخش) بتسیبوکا 6,101.87 20,690 25,892 4.2
لالانژینا (بخش) هائوته ماتسیاترا 1,051.31 169,568 183,586 174.6
مائوتنانا (بخش) بتسیبوکا 10,749.93 151,001 223,794 20.8
مهابو (بخش) منابه 13,716.13 141,538 154,017 11.2
Mahajanga I بوئنی 51.05 220,629 244,722 4,793.8
ماهاجانگا دوم (بخش) بوئنی 4,687.22 77,524 95,192 20.3
ماهانورو (بخش) آتسینانانا 3,763.09 238,467 284,812 75.7
ماینتریناوو (بخش) ملاکی (ماداگاسکار) 9,888.01 106,604 115,192 11.6
خیره کننده (بخش) سوفیا (ماداگاسکار) 4,572.27 133,765 185,637 40.6
Manakara-Atsimo واتوواوی-فیتووینانی 3,162.57 365,427 380,538 120.3
مانانارا شمالی (بخش)
(North Mananara)
آنالانجیروفو 4,486.59 169,942 240,352 53.6
Manandriana آمورونئی مانیا 981.98 95,594 105,622 107.6
مننجری (بخش) واتوواوی-فیتووینانی 5,467.09 316,930 278,736 51.0
Mandoto واکینانکاراترا 4,846.01 146,330 206,744 42.7
ماندریتسارا (بخش) سوفیا (ماداگاسکار) 10,297.26 253,985 305,318 29.7
مانجا (بخش) منابه 9,072.62 75,175 106,378 11.7
Manjakandriana آنالامانگا 1,798.82 204,153 220,079 122.3
ماروآنت‌سترا (بخش) آنالانجیروفو 6,964.52 220,973 251,878 36.2
مارولامبو (بخش) آتسینانانا 3,580.68 149,556 167,224 46.7
مارو-ووآی (بخش) بوئنی 5,611.56 182,742 198,670 35.4
میاندریوازو (بخش) منابه 12,329.89 130,790 157,013 12.7
میاریناریوو (بخش) ایتاسی 2,579.39 240,687 293,318 113.7
Midongy-Atsimo آتسیمو-آتسینانانا 2,546.86 45,817 47,746 18.7
بخش میتسینجو بوئنی 4,664.40 59,578 86,719 18.6
بخش مورافنوبه ملاکی (ماداگاسکار) 7,414.22 24,035 34,730 4.7
مورامانگا آلائوترا-مانگورو 7,149.48 275,146 352,874 49.4
مورومبه (بخش) آتسیمو-آندرفانا 7,783.86 117,175 218,190 28.0
Morondava منابه 5,690.69 120,473 151,028 26.5
نوسی به دیانا (ماداگاسکار) 320.02 73,010 109,465 342.1
Nosy Boraha
(formerly Sainte Marie)
آنالانجیروفو 185.22 26,547 26,457 142.8
نوسی واریکا (بخش) واتوواوی-فیتووینانی 3,828.08 241,438 254,735 66.5
ساکارا (بخش) آتسیمو-آندرفانا 8,578.10 113,080 150,508 17.5
سامباوا (بخش) ساوا (ماداگاسکار) 4,681.76 304,366 395,680 84.5
بخش سوآلالا بوئنی 7,725.38 47,997 41,727 5.4
سوانیرانا-ایوانگو (بخش) آنالانجیروفو 4,365.01 136,054 143,365 32.8
سوآناندریان (بخش) ایتاسی 1,869.86 187,217 250,547 134.0
توآلانارو (بخش)
(Taolagnaro)
آنوسی (ماداگاسکار) 5,950.37 271,878 341,482 57.4
تواماسینا آتسینانانا 30.91 274,667 326,286 10,556.0
توآماسینا دوم (بخش) آتسینانانا 5,011.89 231,367 261,516 52.2
تولیارا آتسیمو-آندرفانا 32.12 156,710 169,760 5,285.2
تولیارا دوم (بخش) آتسیمو-آندرفانا 9,617.76 264,301 369,485 38.4
تساراتانانا (بخش) بتسیبوکا 12,138.71 121,831 144,875 11.9
تسیهومبه (بخش) آندروی 2,528.71 110,147 149,700 59.2
تزیروآنوماندیدی (بخش) بونگولاوا 10,558.50 326,925 493,190 46.7
ونگایندرانو (بخش) آتسیمو-آتسینانانا 4,816.70 329,596 355,329 73.8
واتومندری (بخش) آتسینانانا 2,281.26 139,906 170,148 74.6
واواتنینا (بخش) آنالانجیروفو 2,670.79 173,222 196,257 73.5
ووهمار (بخش) ساوا (ماداگاسکار) 8,268.55 255,080 239,034 28.9
وهیبینانی (بخش)
(formerly Brickaville)
آتسینانانا 6,056.85 188,052 212,572 35.1
ووهیباتو (بخش) هائوته ماتسیاترا 1,828.93 196,343 224,776 122.9
وهیپنو (بخش) واتوواوی-فیتووینانی 1,150.76 152,337 143,935 125.1
وندروزو (بخش) آتسیمو-آتسینانانا 3,199.72 127,990 163,397 51.1

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Institute National de la Statistique, Madagascar.
  2. Institute National de la Statistique, Madagascar (for 1 July 2013).
  3. Institute National de la Statistique, Madagascar (provisional return).

پیوند به بیرونویرایش

بخش‌های ماداگاسکار