ابوالحسن فوشنجی هروی، نامش علی و پسر احمد بن سهل است. وی از عرفای اوایل چهارم هجری بوده و حکومت چند تن از خلفای عباسی و نیز عضدالدوله دیلمی را درک کرده‌است. زادگاه فوشنجی، شهر هرات می‌باشد و اعلم مشایخ عصر خویش بوده‌است.

از سخنان وی« نیست در دنیا چیزی زشت تر از دوستی، که دوستی وی مبنی بر سببی و عوضی بود»

منابعویرایش

  • ابراهیم زنگنه (۱۳۷۰تاریخ رجال شرق خراسان جلد اول (ولایت خواف از قرن اول تا قرن نهم هجری- قمری)، نشر خاطره