قارچ‌های زنگاری آگاریکوستیلبومایستس

گونه‌ای از قارچ‌های زنگاری

قارچ‌های زنگاری آگاریکوستیلبومایستس(نام علمی: Agaricostilbomycetes) نام یک گونه از زیرشاخه قارچ‌های زنگاری است.

قارچ‌های زنگاری آگاریکوستیلبومایستس
رده‌بندی علمی
فرمانرو: قارچ
شاخه: قارچ‌های چتری
زیرشاخه: قارچ‌های زنگاری
رده: Agaricostilbomycetes

منابع ویرایش