قدرت اثر

معیار سنجش فعالیت داروها

قدرت اثر در حیطه داروشناسی یک معیار سنجش فعالیت داروها می باشد که به صورت مقدار مورد نیاز جهت بروز یک اثر دارویی بیان می شود. [۱]

منابع ویرایش