قُدسی‌نما در یونان باستان کاهنی بود که افراد شرکت‌کننده در نشست‌های آیینی را به پیشگاه آنچه مقدس دانسته می‌شد می‌آورد و رازهای مقدس را برای این افراد تفسیر می‌کرد.

در زبان یونانی قدسی‌نما را «هیه‌روفانتوس» (به یونانی: ἱεροφάντης) می‌گویند که برابر واژه به واژه آن می‌شود «نشان‌دهنده مقدسات». در منطقه آتیک، قدسی‌نما، لقبی بود که به پیشوای مذهبی که آیین‌های پنهانی الوزیسی را برگزار می‌کرد داده شده‌بود. قدسی‌نماها مجاز بودند افرادی را که «ناپاک» می‌دانستند از شرکت در آیین‌ها منع کنند.

قدسی‌نماهای نامدار

منابع