قرص‌های ضدبارداری خوراکی

قرص‌های ضدبارداری خوراکی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: