قطعات اکازاکی

با بازشدن دو رشته و تشکیل دوراهی همانندسازی، یکی از دو رشته دارای جهت ′۵→′۳ و دیگری دارای جهت ′۳→′۵ می‌باشد. رشتۀ دارای ′۵→′۳ را رشتۀ پیشرو نامند که جهت آن برای حرکت DNA پلیمرازها (پلیمراز III در پروکاریوت‌ها) مناسب است، همانند سازی این رشته به حالت ممتد یا پیوسته انجام می‌شود؛ رشتۀ دیگر را که از محل مبدأ دارای جهت ′۳→′۵ است رشته پیرو نامند که به اصطلاح جهت آن برای حرکت دی ان ای پلیمراز‌ها مناسب نیست، همانند سازی این زنجیره به‌طور منقطع (ناپیوسته) و به صورت قطعات DNA ای جدا از هم انجام می‌شود که آن‌ها را به افتخار محققانی که برای اولین بار چگونگی همانند سازی رشتۀ پیرو را کشف کردند (ریجی و سونیکو اکازاکیقطعات اکازاکی (انگلیسی: okazaki fragments) نامند

DNA replication en.svg

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی سلولی مولکولی/تألیف احمد مجد، محمدعلی شریعت زاده. -تهران:آییژ، ۱۳۸۱.