قلمرو (جانوران)

جانوران

در بسیاری از گونه‌های مهره داران و بی مهره گان عالی، پرندگان یا ماهی‌ها، جفت‌ها یا گروه‌های خانواده‌ای، گستره مشخصی را برای زندگی و فعالیت‌های زیستی خود برمی گزینند که اگر از این گستره نگهداری نمایند، نام آن قلمرو است و به این حالت قلمرو گرایی گفته می‌شود.

منابع

اکولوژی. اردکانی، محمدرضا. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۸۸.