قمارباز (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قمارباز به معنی کسی‌ست که مکرراً به قمار کردن اشتغال دارد.

قمارباز همچنین به یکی از موارد زیر اشاره دارد: