فهرست قنات‌های شهرستان رزن

فهرست
(تغییرمسیر از قنات امام‌زاده حسن)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزیتهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان رزن در استان همدان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آب سرد بخش مرکزی شهرستان رزن درجزین ۷۰۰۰ ۲۲۰ ۹۰ ۳۰ ۲۵
آب شهر بخش مرکزی شهرستان رزن درجزین ۳۰۰۰ ۱۲۰ ۳۵ ۴۰ ۷۰
آب وسطه بخش مرکزی شهرستان رزن درجزین ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰
ابگرم بخش مرکزی شهرستان رزن درجزین ۴۰۰۰ ۸۰ ۳۵ ۶۰ ۶۰
ارجز بخش مرکزی شهرستان رزن نوار ۲۵۰۰ ۶۸ ۲۰ ۶۰ ۶۰
ارجز بخش مرکزی شهرستان رزن ینگی قلعه ۵۰۰۰ ۱۸۰ ۳۵ ۷۰ ۷۰
اشاقی بخش مرکزی شهرستان رزن ورقستان ۲۰۰۰ ۱۹ ۲۵ ۵۰ ۵۰
اشاقی چای بخش مرکزی شهرستان رزن پشت جین ۳۰۰۰ ۷۵ ۲۵ ۵۰ ۲۰
اشاقی کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن قزلجه ۱۵۰۰ ۱۵ ۷ ۲۰ ۲۰
اقکند بخش مرکزی شهرستان رزن اقکند ۳۰۰ ۱۲ ۵ ۳۰ ۲۰
امامزاده قاسم بخش مرکزی شهرستان رزن امامزاده قاسم ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۱۲ ۶۰ ۴۰
امیریه بخش مرکزی شهرستان رزن امیریه ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۱ ۲۵ ۱۵
اوزن بلاق بخش مرکزی شهرستان رزن گندوز ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰
بیوک قنات بخش مرکزی شهرستان رزن سلیلک ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۵۰ ۳۰
تازه کند بخش مرکزی شهرستان رزن ورقستان ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۵ ۴۵ ۴۵
تازه کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن نوار ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۱۲۰ ۱۲۰
تولکی تپه بخش مرکزی شهرستان رزن تولکی تپه ۳۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰
تپه دبی بخش مرکزی شهرستان رزن تپه دبی ۸۰۰۰ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۵۰
جاورسجین بخش مرکزی شهرستان رزن جاورسجین ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰
جرید بخش مرکزی شهرستان رزن فارسجین ۱۰۰۰۰ ۲۵۰ ۸۵ ۹۰ ۹۰
جین کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن بابانظر ۳۰۰۰ ۹۰ ۲۲ ۴۵ ۳۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان رزن حسن‌آباد ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۳۰ ۸۰ ۸۰
حل آوار بخش مرکزی شهرستان رزن شوند ۲۴۰۰۰ ۲۸۰ ۶۰ ۷۰ ۷۰
خان‌آباد بخش مرکزی شهرستان رزن سلیلک ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۵ ۶۰ ۳۰
دلهه بخش مرکزی شهرستان رزن امتله ۴۰۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۱۵۰ ۱۲۰
دوکشان بخش مرکزی شهرستان رزن گیودره ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
راه دمق بخش مرکزی شهرستان رزن قادرخلج ۶۰۰ ۲۴ ۱۰ ۴۰ ۴۰
زاکان بخش مرکزی شهرستان رزن زاکان ۱۰۰۰ ۲۰ ۹ ۱۵ ۱۴
زاکان بخش مرکزی شهرستان رزن زاکان ۱۰۰۰ ۲۰ ۸ ۱۵ ۱۰
سرحمن بخش مرکزی شهرستان رزن ملابلاغ ۲۰۰۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰
شیرین لو بخش مرکزی شهرستان رزن فارسجین ۳۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۵۰ ۵۰
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان رزن شوند ۳۴۰۰۰ ۲۰۰ ۶۰ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن منوچهر ۲۵۰۰ ۱۲۵ ۳۰ ۷۰ ۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن گل تپه ۲۵۰۰ ۳۵ ۵۰ ۰ ۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن گستر ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن کهریزبقازی ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن ناکین ۲۵۰ ۴ ۵ ۲۵ ۱۵
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن گیودره ۴۰۰۰ ۱۰۵ ۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن کلیجه ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن نوده ۲۵۰۰ ۶۵ ۲۳ ۵۰ ۵۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن کلکبود ۵۰۰۰ ۱۲۰ ۲۰ ۳۰ ۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن کمندان ۶۰۰۰ ۱۸۰ ۱۸ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن هریان ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۳۰ ۱۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن عین‌آباد ۳۰۰ ۶۰ ۱۵ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن ولاشجرد ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۳۵۰ ۶۰ ۶۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن وفسی ۴۰۰ ۳۰ ۲۰ ۷۰ ۷۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن شاهنجرین ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۵ ۱۱۰ ۱۱۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن گاوسوار ۲۰۰۰ ۵۵ ۱۱ ۵۰ ۸۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن قایش ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۸ ۷۰ ۷۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن شاطربالی ۴۰۰۰ ۱۸۰ ۳۰ ۱۲۰ ۱۲۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن دمق ۲۸۰ ۱۴ ۱۲ ۲۸ ۲۸
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن زهتران ۳۷۰ ۱۸ ۹ ۵۵ ۵۵
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سایان ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۳۲ ۳۲
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سایان ۳۴۰ ۱۷ ۷ ۴۵ ۴۵
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن رزن ۶۰۰۰ ۱۱۰ ۲۰ ۲۵۰ ۲۵۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن مزرعه دیمور ۲۲۰ ۹ ۸ ۳۰ ۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن عمان ۱۵۰۰۰ ۳۰۰ ۹۰ ۸۰ ۵۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن وسمق ۶۰۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن خنجرآباد ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۰ ۱۰۰ ۶۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن خیگان ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۲ ۸۰ ۸۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن کمندان ۱۸۰۰۰ ۴۰۰ ۷۵ ۶۰ ۶۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سنقرآباد ۱۰۰۰۰ ۴۵۰ ۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سلطان‌آباد ۵۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سرله ۵۵۰ ۲۲ ۱۲ ۲۰ ۲۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن رکین ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۴۵ ۴۵
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن سوتجین ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۳۰ ۳۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن پاینده ۵۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۴۰ ۴۰
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن پلیکان ۱۰۰۰ ۱۴ ۱۵ ۵۰ ۱۴
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن پیرمک ۱۰۰۰ ۲۴ ۵ ۳۰ ۲۵
عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن بهکندان ۳۰۰۰ ۶۰ ۱۳ ۳۰ ۲۰
قازان گولو بخش مرکزی شهرستان رزن بابانظر ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۷۰ ۵۰
قفاک ده بخش مرکزی شهرستان رزن باد کوه ۲۵۰ ۱۴ ۴ ۲۰ ۱۵
قنات احمدآباد بخش مرکزی شهرستان رزن احمدآباد ۵۰۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۵۰ ۴۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان رزن چهاربلاق ۵۰۰ ۵ ۵ ۴۰ ۳۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان رزن توموزان ۳۰۰۰ ۷۵ ۱۸ ۷۰ ۷۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۲۵۰۰ ۶۰ ۲۴ ۵۰ ۵۰
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان رزن اقچه خرابه ۱۵۰۰ ۵۰ ۴۰ ۵۰ ۳۰
قنات برنگ بخش مرکزی شهرستان رزن بابانظر ۳۰۰۰ ۹۵ ۲۴ ۴۰ ۲۵
قنات بزرگ بخش مرکزی شهرستان رزن نیر ۱۲۰۰۰ ۶۰۰ ۱۴ ۱۰۰ ۱۰۰
قنات بلاق اتو بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۵۰ ۵۰
قنات تپه بخش مرکزی شهرستان رزن ینگی قلعه ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
قنات رازین بخش مرکزی شهرستان رزن رازین ۳۵۰۰ ۱۱۰ ۴۵ ۴۰ ۴۰
قنات راست بخش مرکزی شهرستان رزن دولوجه دین ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن نظام‌آباد ۳۰۰۰ ۷۰ ۸۰ ۴۰ ۴۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن چورمق ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۸ ۷۰ ۷۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن اقچه خرابه ۳۰۰۰ ۸۰ ۲۰ ۴۰ ۳۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن اقچه خرابه ۱۳۰ ۳ ۸ ۴۰ ۳۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن اقچه خرابه ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۶۰ ۵۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن قراقیه ۴۰۰۰ ۱۱۰ ۱۷ ۸۰ ۸۰
قنات عمومی بخش مرکزی شهرستان رزن نظام‌آباد ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۴۰ ۴۰
قنات قدر بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
قنات قدیمی بخش مرکزی شهرستان رزن فارسجین ۶۰۰۰ ۱۸۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
قنات قدیمی بخش مرکزی شهرستان رزن ابباریک ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۶۰ ۵۰
قنات قراقیه بخش مرکزی شهرستان رزن قاطراولن ۶۰ ۶ ۱۰ ۴۰ ۴۰
قنات مسجد بخش مرکزی شهرستان رزن غینرجه ۲۰۰۰ ۲۷ ۱۲ ۲۰ ۲۰
قنات میرزا احمد بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۸ ۴۰ ۴۰
قنات میلاجرد بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
قنات پایین بخش مرکزی شهرستان رزن توموزان ۲۵۰ ۶ ۶ ۲۰ ۲۰
قنات چپ بخش مرکزی شهرستان رزن دولوجه دین ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قنات کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن درنیان ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۲ ۲۰ ۱۵
قندرقلعه بخش مرکزی شهرستان رزن باد کوه ۲۴۰ ۶ ۵ ۲۰ ۱۳
قوثه بلاق بخش مرکزی شهرستان رزن ابباریک ۵۰۰ ۲۵ ۸ ۲۵ ۱۵
قوشه کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن ینگی قلعه ۱۴۰۰۰ ۳۵۰ ۷۰ ۱۲۰ ۱۲۰
قوشه کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن نوار ۴۰۰۰ ۱۳۰ ۶۵ ۱۵۰ ۱۰۰
قیزم ترانس بخش مرکزی شهرستان رزن غینرجه ۲۰۰۰ ۲۰ ۹ ۲۰ ۲۰
لات بخش مرکزی شهرستان رزن سلیلک ۱۰۰۰ ۱۲ ۳۰ ۱۵ ۱۵
ماسی بلاق بخش مرکزی شهرستان رزن چهاربلاق ۷۰ ۴ ۶ ۱۰ ۱۰
ملابلاغ بخش مرکزی شهرستان رزن ملابلاغ ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۸۰ ۸۰
پائینگ بخش مرکزی شهرستان رزن کاج ۵۰۰۰ ۱۸۰ ۱۷ ۷۰ ۷۰
پایین ده بخش مرکزی شهرستان رزن امتله ۲۵۰۰ ۷۵ ۵۵ ۱۲۰ ۱۰۰
پیله جین بخش مرکزی شهرستان رزن پیله جین ۱۰۰ ۱۴ ۸ ۲۰ ۱۲
چاارخ بخش مرکزی شهرستان رزن جامشلو ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۵ ۱۵۰ ۸۵
چایان بخش مرکزی شهرستان رزن چایان ۴۰۰۰ ۸۰ ۱۰ ۴۰ ۴۰
کارادره بخش مرکزی شهرستان رزن بابانظر ۲۵۰۰ ۸۰ ۱۰ ۶۰ ۴۰
کلیجه بخش مرکزی شهرستان رزن قروه ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۴۰ ۴۰
کنداچی بخش مرکزی شهرستان رزن سلیلک ۲۰۰۰ ۸۰ ۰ ۳۰ ۳۰
کنه کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن کاج ۵۰۰۰ ۱۸۰ ۳۵ ۸۰ ۸۰
کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن نینچ ۵۰۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰ ۵۰
کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن شاطربالی ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۰ ۳۰ ۳۰
کیوار بخش مرکزی شهرستان رزن شوند ۳۴۰۰۰ ۴۵۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
گل بخش مرکزی شهرستان رزن پشت جین ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۳۰ ۱۴
گل بهار بخش مرکزی شهرستان رزن نیر ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳ ۸۰ ۸۰
گنداب بخش مرکزی شهرستان رزن گیودره ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۴۰ ۱۴۰
گوی کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن جامشلو ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۱۰۰ ۶۰
یخاری بخش مرکزی شهرستان رزن نینچ ۴۰۰ ۱۰ ۵ ۱۰۰ ۱۰۰
یخاری چای بخش مرکزی شهرستان رزن پشت جین ۴۰۰۰ ۸۰ ۴۰ ۸۰ ۵۰
ینگی کهریز بخش مرکزی شهرستان رزن کاج ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۱۲ ۵۰ ۵۰

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.