فهرست قنات‌های شهرستان تویسرکان

فهرست
(تغییرمسیر از قنات باغ بدره)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزیتهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان تویسرکان در استان همدان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
ابودردا بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ابودردا ۲۵۰ ۱۳ ۱۲ ۶ ۳۰
احمدآباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان احمدآباد ۳۵۰ ۱۲ ۱۴ ۶ ۲۰
احمدآباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان احمدآباد ۳۵۰ ۱۲ ۸ ۶ ۲۰
اشان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ورداورد علیا ۲۰۰ ۸ ۹ ۷ ۵۰
اشتران بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان اشتران ۴۵۰ ۱۸ ۱۶ ۱۰ ۱۰۰
اشترمل بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان اشترمل ۴۰۰ ۱۳ ۱۰ ۶ ۴۰
اشترمل بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان اشترمل ۴۵۰ ۱۴ ۱۲ ۷ ۶۰
بادامک بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان بادامک ۳۰۰ ۱۱ ۱۰ ۸ ۱۸
باغ برگچه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حاجی تو ۲۵۰ ۹ ۱۲ ۶ ۳۰
بالاآباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان مرادآباد ۳۷۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۵۰
برفیان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان برفیان ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۳۰
برگچه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان برگچه ۲۰۰ ۷ ۹ ۴ ۳۰
تقی‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تقی‌آباد ۴۰۰ ۱۸ ۸ ۱۰ ۱۰۰
توسگ بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلقل ۳۰۰ ۱۷ ۱۲ ۹ ۶۰
تویسرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تویسرکان ۴۰۰ ۱۴ ۱۶ ۷۰ ۴۰
تویسرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تویسرکان ۸۰۰ ۲۵ ۱۸ ۱۲ ۳۰
تویسرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تویسرکان ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰ ۴۰
تویسرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تویسرکان ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۳۰ ۸۰
تویسرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تویسرکان ۴۰۰ ۱۳ ۱۳ ۶ ۲۰
تپه کرزان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کلنجان ۵۰۰ ۱۷ ۱۴ ۹ ۶۰
تیمی جان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان تهیی جان ۳۷۰ ۱۳ ۱۶ ۹ ۷۰
جعفریه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان جعفریه ۷۰۰ ۲۳ ۱۷ ۹ ۸۰
جوآسیاب بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباپیرعلی ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۹ ۱۵۰
جیجنکوه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان جیجنکوه ۳۵۰ ۱۱ ۸ ۷ ۴۰
حاجی‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حاجی‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۴ ۸ ۸۰
حبیب‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباکمال ۱۷۰۰ ۴۰ ۱۷ ۱۲ ۶۰
حمیل‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حمیل‌آباد ۹۰۰ ۳۲ ۱۸ ۳۰ ۱۷۰
خان‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان درواز ۲۵۰ ۱۰ ۹ ۶ ۲۰
دایه مرده بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان بوستانرو ۴۵۰ ۱۷ ۱۲ ۵ ۳۰
دره ده بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان جراء ۳۵۰ ۱۱ ۱۲ ۸ ۲۰
دره مرو بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان بادامک ۳۵۰ ۱۲ ۸ ۷ ۲۰
دره گنیله بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سوتلق ۴۰۰ ۱۷ ۱۲ ۹ ۸۰
درو بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ابرلاق ۲۰۰ ۹ ۱۷۰ ۴ ۱۷۰
درواز بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان درواز ۳۰۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۴۰
دهنه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباکمال ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۲ ۲۰۰ ۲۰
دوشاخ بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان گنجه ۴۵ ۱۰ ۱۴ ۸ ۱۷۰
دولایی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان دولائی ۵۰۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۸۰
زاغه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان زاغه ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۴۰
زیوج بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان زیوج ۱۸۰ ۱۰ ۸ ۶ ۵۰
سادات‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان دره عثمان ۲۷۰ ۱۰ ۱۱ ۶ ۴۰
سازیان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سازیان ۲۵۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۸۰
سرابی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرابی ۶۰۰ ۱۷ ۱۸ ۱۲ ۴۰
سرابی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرابی ۳۰۰ ۱۱ ۱۰ ۶ ۲۰
سرابی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرابی ۴۰۰ ۱۶ ۱۴ ۸ ۶۰
سرابی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرابی ۶۰۰ ۲۰ ۱۷ ۱۲ ۸۰
سرابی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرابی ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۰ ۱۲۰
سرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرکان ۳۵۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۲۰
سرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرکان ۷۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۰ ۴۰
سرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرکان ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷ ۲۰
سرکان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سرکان ۱۸۰۰ ۵۲ ۱۸ ۱۸ ۲۰۰
سماوات بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سماوات ۲۵۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۲۵۰
سنجوران بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سنجوران ۲۰۰ ۸ ۸ ۸ ۴۰
سهامیه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سهامیه ۳۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۳۵ ۱۶۰
سهوادره بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کوزان ۷۰۰ ۲۰ ۱۴ ۶ ۲۰۰
سگاوی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سگاوی ۴۰۰ ۲۰ ۱۶ ۴۰ ۱۲۰
سیدشهاب بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سیدشهاب ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۳۰
سیدشهاب بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سیدشهاب ۴۵۰ ۱۵ ۱۴ ۹ ۸۰
شانشین بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حاجی تو ۲۸۰ ۱۳ ۱۲ ۸ ۸۰
شان‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شان‌آباد ۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۴ ۱۵ ۶۰۰
شان‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شان‌آباد ۳۵۰ ۱۷ ۱۲۰ ۲۰ ۲۰۰
شاهزید بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شاهزید ۴۰۰ ۱۷ ۱۶ ۶ ۲۰
شاهزید بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شاهزید ۳۰۰ ۱۲ ۱۴ ۸ ۲۰
شاهزید بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شاهزید ۳۵۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۳۰
شاهزید بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شاهزید ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۷ ۲۰
شهرستانه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شهرستانه ۲۲۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۴۰
شوق‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان شوق‌آباد ۹۰۰ ۲۸ ۱۸ ۰ ۲۰۰
عباس‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباکمال ۱۲۰۰ ۳۸ ۲۰ ۱۲ ۱۰۰
فتح‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حاجی تو ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۵ ۳۰
قازاقاچی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان مالیچه ۴۵۰ ۱۵ ۱۴ ۷ ۱۲۰
قاسم‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حاجی تو ۴۰۰ ۱۳ ۱۴ ۷ ۴۰
قبله بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه آستجان ۷۰۰ ۲۲ ۱۴ ۸ ۱۳۰
قشلاق بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قشلاق ۳۰۰ ۱۲ ۹ ۷ ۴۰
قلعه بختیار بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه بختیار ۸۰۰ ۲۵ ۳۲ ۱۲ ۸۰
قلعه قاضی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه قاضی ۳۵۰ ۱۰ ۱۰ ۶ ۳۰
قلعه نوروز بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه نوروز ۱۸۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۴۰
قلعه نوروز بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه نوروز ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۹ ۴۰
قلی لاله علیا بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلی لاله علیا ۳۰۰ ۱۶ ۱۴ ۶ ۶۵
قنات باباپیر بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباپیر ۲۰۰ ۱۴ ۱۰ ۹ ۳۰
قنات باباپیر بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباپیر ۲۰۰ ۹ ۸ ۸ ۲۰
قنات باغ بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان بوجان ۳۰۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۱۰۰
قنات باغ بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ترمیانک ۲۵۰ ۹ ۱۰ ۸ ۴۰
قنات بالا بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان گل‌آباد ۹۰۰ ۲۷ ۲۰ ۲۰ ۲۸۰
قنات بزرگ بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان حمیل‌آباد ۹۰۰ ۲۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰۰
قنات تازه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان سوتلق ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۶۰
قنات مالکین بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کوزان ۵۰۰ ۱۷ ۱۶ ۱۰ ۸۰
قنات هوش بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان هوش ۷۰۰ ۲۵ ۱۶ ۱۲ ۱۳۰
قنات چشمه گل بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان گشانی ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۹ ۴۰
قنات کره پی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان باباپیر ۳۵۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۲۰
قنات کوه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان بهاراباب ۳۲۰ ۱۲ ۱۱ ۷ ۱۲۰
قنات‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان پیرغیب ۹۰۰ ۲۲ ۳۰ ۱۸ ۳۰۰
قنات‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ابدالان ۲۷۰ ۱۶ ۱۴ ۸ ۸۰
مری بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کندرسفلی ۸۰۰ ۳۰ ۲۲ ۱۲ ۲۰۰
معتصم‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان معتصم‌آباد ۴۵۰ ۱۷ ۱۳ ۴ ۴۰
ملک منصور بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کیخوران ۱۲۰۰ ۳۴ ۱۷ ۲۰ ۲۸۰
منوا بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان جراء ۴۵۰ ۱۴ ۱۶ ۱۲ ۵۰
مین‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان میانده ۹۰۰ ۲۶ ۱۷ ۱۲ ۸۰
مین‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان میانده ۱۲۰۰ ۳۶ ۱۸ ۲۰ ۱۲۰
مین‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان مین‌آباد ۵۰۰ ۱۶ ۸ ۴۰ ۱۷۰
نظربکی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان قلعه قاضی ۳۵۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۳۰
نوما بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ستیانه ۲۵۰ ۹ ۱۲ ۸ ۶۰
هرهره بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان هرهره ۳۲۵۰ ۱۰ ۸ ۴ ۳۰
پیرغیب بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان پیرغیب ۱۲۰۰ ۰ ۱ ۰ ۲۰۰
چشمه خاصه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ارزووج ۲۵۰ ۱۱ ۸ ۱۵ ۸۰
چهاردانگی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان میانده ۸۰۰ ۲۵ ۱۴ ۱۶ ۱۵۰
کلنجان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کوزان ۶۰۰ ۱۸ ۱۴ ۹ ۸۰
کمانگران بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کمانگران ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۷ ۳۰
کمانگران بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کمانگران ۲۵۰ ۱۰ ۹ ۵ ۳۰
کمانگران بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کمانگران ۲۰۰ ۷ ۸ ۴ ۸
کمرخانی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ورداورد سفلی ۲۰۰ ۱۲ ۱۴ ۹ ۸۰
کورح بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان جراء ۵۰۰ ۱۷ ۱۶ ۱۶ ۶۰
کیخوران علیا بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کنجوران ۳۷۰ ۱۵ ۱۴ ۸ ۱۷۰
کیخوران وسطی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان کیخوران ۳۰۰ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱۲۰
کیسار بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ورد آورد وسطی ۲۷۰ ۹ ۱۰ ۸ ۷۰
گازرخانی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان روداور ۸۰۰ ۲۵ ۱۸ ۴۰ ۱۵۰
گل زرد بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان گل زرد ۷۰۰ ۲۲ ۱۶ ۱۴ ۶۰
گلیان بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان گلیان ۲۵۰ ۹ ۸ ۴ ۲۰
گنجه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان روستا نامعلوم ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۸ ۳۰
یعقوب شاه بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان یعقوب شاه ۲۰۰ ۹ ۸ ۴ ۴۰
۲۴ جفتی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ولاشجرد ۱۳۰۰ ۴۲ ۲۴ ۸۰ ۲۰۰
۹۶ جفتی بخشی نامعلوم در شهرستان تویسرکان ولاشجرد ۱۷۰۰ ۳۸ ۱۸ ۱۰۰ ۲۵۰

منابع ویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.