فهرست قنات‌های شهرستان مشهد

فهرست
(تغییرمسیر از قنات بدره‌باد)

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
ابراهیم‌آباد بخش رضویه شهرستان مشهد ابراهیم‌آباد ۲۵۰ ۸ ۶ ۸ ۶
ابراهیم‌آباد بخش رضویه شهرستان مشهد ابراهیم‌آباد ۴۰۰ ۲۱ ۰ ۴ ۳۰
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد فرح‌آباد ۴۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۸ ۸
ابرش بخش احمدآباد شهرستان مشهد ابرش ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۸
اتقستی بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۲۵۰ ۸ ۶ ۴ ۴
احمد سرا بخش رضویه شهرستان مشهد احمد سرا پائین ۴۵۰۰ ۸۰ ۲۵ ۰ ۰
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد احمدآباد ۷۰۰ ۲۵ ۷ ۳۰ ۵۵
اسلام قلعه بخش احمدآباد شهرستان مشهد اسلام قلعه ۱۲۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
اسماعیل‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد اسماعیل‌آباد ۹۰۰ ۳۵ ۱۲ ۵ ۵
اشکاری بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد اشکاری بالا ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۴ ۳
اشکاری پائین بخش احمدآباد شهرستان مشهد اشکاری پائین ۵۰۰ ۱۶ ۷ ۳ ۳
النگ بخش مرکزی شهرستان مشهد گوش ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۲۴
النگ دراز بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۲۰۰ ۶ ۸ ۲ ۲۵
امیرآباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد امیرآباد ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۲ ۵ ۵
امین‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده سرخ ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۴ ۲۰ ۲۰
انبوسان علیا بخش احمدآباد شهرستان مشهد فخرداوود ۲۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱ ۱۰۰
اوارشک بخش احمدآباد شهرستان مشهد اوارشک ۴۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۴۸ ۸۰
اولنگ دام بخش احمدآباد شهرستان مشهد سر نیش ۱۰۰ ۴ ۴ ۱ ۱
باره معدن بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱
بازه حوض علیا بخش احمدآباد شهرستان مشهد بازه حوض علیا ۳۷۰ ۹ ۵ ۸ ۱۵
بازه ورد بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده سرخ ۷۰۰ ۲۴ ۹ ۶ ۵
بازه کوزن بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده سرخ ۲۵۰ ۹ ۶ ۴ ۴
باغچه بخش احمدآباد شهرستان مشهد باغچه ۲۰۰۰ ۶۸ ۲۱ ۶ ۶
بحره بخش مرکزی شهرستان مشهد بحره ۷۰۰ ۲۵ ۸ ۱۵ ۳۰
بدره باد بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۱۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۱۰۰ ۱۰
برجموری بخش رضویه شهرستان مشهد برجموری ۷۵۰ ۲۵ ۱۲ ۶ ۵
بهره بخش احمدآباد شهرستان مشهد سرغایه ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۰ ۷۰
بهره بخش احمدآباد شهرستان مشهد سرغایه ۵۰۰ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۲
بوته مرده بخش رضویه شهرستان مشهد بابانظر ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵
بوته گز بخش رضویه شهرستان مشهد بوته گز ۵۰۰ ۲۰ ۸ ۰ ۰
بیاروند بخش رضویه شهرستان مشهد بیاروند ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۲ ۲
بیخ کمر بخش احمدآباد شهرستان مشهد اشکاری ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۴ ۴
بیرم‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد بیرم‌آباد ۱۰۰۰ ۳۵ ۹ ۳ ۴
تباد کان بخش مرکزی شهرستان مشهد تباد کان ۱۰۰۰ ۳۰ ۸ ۳۰ ۵۰
تقی‌آباد بخش رضویه شهرستان مشهد تقی‌آباد ۹۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳
تلخو بخش احمدآباد شهرستان مشهد درخت سفیدار ۵۰۰ ۲۰ ۱۱ ۱۰ ۱۵
تپه نادر بخش رضویه شهرستان مشهد تپه نادر ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۰ ۲۵
جرخشک بالا بخش رضویه شهرستان مشهد جرخشک بالا ۱۴۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
جرخشک پائین بخش رضویه شهرستان مشهد جرخشک پائین ۱۴۰۰ ۵۰ ۲۳ ۱۰ ۱۰
جعفرآباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد جعفرآباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۱۸ ۵ ۵
جمالده بخش احمدآباد شهرستان مشهد جمالده ۱۸۰۰ ۴۵ ۳۰ ۱۰ ۱۵
جمالده بخش احمدآباد شهرستان مشهد جمالده ۶۰۰ ۲۰ ۱۴ ۵ ۸
جنبه دراز بخش احمدآباد شهرستان مشهد گنبد دراز ۱۵۵۰ ۵۵ ۱۸ ۱۰ ۲۰
جهان‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد جهان‌آباد ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۲۴ ۱۰ ۱۵
جیزخانه بخش مرکزی شهرستان مشهد جیزخانه ۸۰۰ ۳۴ ۱۸ ۲ ۵۵
جیم‌آباد بخش رضویه شهرستان مشهد جیم‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
حاجی نظر بخش رضویه شهرستان مشهد کلاته حاجی نظر ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۵ ۳
حاجی‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد حاجی‌آباد ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۵ ۳
حسن‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد چهارسوق بالا ۱۵۰ ۵ ۵ ۴ ۴
حسین‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد حسین‌آباد درازنک ۲۲۰۰ ۸۰ ۲۰ ۲ ۶۰
حسین‌آباد بخش رضویه شهرستان مشهد حسین‌آباد گزبند ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۱۰
حسین‌آباد گوشه بخش مرکزی شهرستان مشهد حسین‌آباد گوشه ۱۰۰۰۰ ۷۰ ۸۰ ۳۰ ۵۰
خاتون‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد خاتون‌آباد ۷۰۰ ۲۵ ۷ ۷ ۸
خان سعادت بخش مرکزی شهرستان مشهد خان سعادت ۱۰۰۰۰ ۷۵ ۹۰ ۲۰ ۵۰
خشک رود بخش احمدآباد شهرستان مشهد بازه حور ۲۵۰ ۱۵ ۱۸ ۲۵ ۳۰
خواجه حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد خواجه حسین‌آباد ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰
خواجه مقیم بخش مرکزی شهرستان مشهد گوجکی ۸۵۰ ۳۰ ۱۰ ۵ ۵
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد خیرآباد ۱۸۰۰ ۷۰ ۰ ۵ ۵
خیرآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد خیرآباد ۴۰۰ ۱۵ ۸ ۲۰ ۳۰
خین گوه بخش احمدآباد شهرستان مشهد فخرداود ۱۷۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵
داشخانه بخش احمدآباد شهرستان مشهد داشخانه ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۲۲ ۱۵ ۲۰
درخت جو بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۶۰ ۴ ۵ ۲ ۳
درخت جوزپا’ین بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۱۵۰ ۶ ۵ ۳ ۳
درخت سفیدار بخش احمدآباد شهرستان مشهد درخت سفیدار ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۶ ۶
درخت سپیدار بخش احمدآباد شهرستان مشهد درخت سپیدار ۵۵۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۱۵
دم روباه بخش رضویه شهرستان مشهد دم روباه ۱۵۰ ۵ ۷ ۵ ۵
دندانه بخش مرکزی شهرستان مشهد دندانه ۱۵۰۰ ۳۵ ۱۲ ۱۰ ۳۸
ده ملا بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده ملا ۳۵۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۵ ۵
ده ملا بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده ملا ۱۱۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۲ ۲۵
دهنه چل بخش رضویه شهرستان مشهد دهنه چل ۱۴۰۰ ۵۰ ۲۵ ۵ ۵
دهنه چهل بخش رضویه شهرستان مشهد دهنه چهل ۴۰۰ ۳۰ ۵ ۲ ۴
دهنو بخش احمدآباد شهرستان مشهد دهنو ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۴ ۷ ۱۰
رازونگ بخش احمدآباد شهرستان مشهد رازونگ ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
رشقی بخش احمدآباد شهرستان مشهد ده سرخ ۱۷۰۰ ۶۰ ۱۲ ۳۰ ۴۰
روشنائی بخش احمدآباد شهرستان مشهد هادی‌آباد ۲۰۰ ۷۰ ۴ ۳ ۶
ریدر بخش احمدآباد شهرستان مشهد ابرش ۱۵۰ ۲۲ ۱۰ ۵ ۸
زاک بخش مرکزی شهرستان مشهد زاک ۳۰۰۰ ۴۰ ۲۷ ۱۵ ۵۰
زمان بخش احمدآباد شهرستان مشهد زمان‌آباد ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۴ ۵ ۳
زمان‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد زمان‌آباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۱۶ ۲ ۳
زیارت بخش احمدآباد شهرستان مشهد زیارت ۲۸۰ ۲۰ ۱۰ ۱۲ ۲۰
زیرجوب بخش احمدآباد شهرستان مشهد بازه حور ۴۰۰ ۲۰ ۱۴ ۱۲ ۲۰
سخره نو علیا بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
سرفرنگ پائین بخش مرکزی شهرستان مشهد گوش ۴۵۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۲۰
سروآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد سروآباد ۱۶۰۰۰ ۶۵ ۱۶ ۱۰ ۴۵
سرگوش بخش مرکزی شهرستان مشهد گوش ۹۵۰ ۳۰ ۱۵ ۲۰ ۵۰
سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد سلطان‌آباد ۶۰۰۰ ۲۵۰ ۷۰ ۷۰ ۱۴۰
سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد سلطان‌آباد ۷۰۰۰ ۷۰ ۶۵ ۹۰ ۱۵۰
سنجدک بخش رضویه شهرستان مشهد سنجدک ۳۰۰ ۱۲ ۸ ۴ ۵
سوراخ کوه بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۷۰۰ ۲۵ ۷ ۶ ۵
سوراخ کوهبالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۸۰۰ ۲۵ ۷ ۱۰ ۱۲
سیرزار بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد سیرزار ۴۵۰ ۲۴ ۶ ۵ ۱۰
سیره نو بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۱۵۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۳۵
شاهراه بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۶۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۰ ۲۰
شریف‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد شریف‌آباد ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۰ ۵ ۸
شور بخش احمدآباد شهرستان مشهد حسن‌آباد ۳۵۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۲۰ ۲۰
شور بخش احمدآباد شهرستان مشهد بررود ۱۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۳
شیر دره بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۱۵۰ ۵ ۴ ۳ ۳
شیر دره پائین بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۲۰۰ ۷ ۷ ۴ ۵
شیرین بخش احمدآباد شهرستان مشهد حسن‌آباد ۴۰۰ ۱۴ ۲۴ ۱۰ ۱۰
صالح خانی بخش رضویه شهرستان مشهد صالح خانی ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۱۰
صدقی بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن بالا ۲۰۰ ۷ ۶ ۴ ۸
ضابطیان بخش احمدآباد شهرستان مشهد سیر زال ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۴ ۶
ضابطیان بخش احمدآباد شهرستان مشهد سیر زال ۲۵۰ ۸ ۵ ۴ ۶
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد عباساباد ۳۵۰۰ ۶۰ ۳۴ ۱۵ ۴۰
عبدالرحمن بخش مرکزی شهرستان مشهد گوش ۴۵۰ ۱۸ ۸ ۱۵ ۳۰
عبدالمجید بخش احمدآباد شهرستان مشهد عبدالمجید ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۴ ۸ ۱۰
عبدل‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد عبدل‌آباد ۴۲۰۰ ۱۵۰ ۱۸ ۳۰ ۳۵
عبدل‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد عبدل‌آباد ۱۲۰۰۰ ۷۵ ۱۰ ۳۰ ۵۵
عسکریه بخش مرکزی شهرستان مشهد عسکریه ۷۰۰۰ ۸۰ ۶۵ ۱۲ ۵۵
علف شوران سفل بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۱
علی شاه سفلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد اوارشک ۳۰۰ ۲۵ ۱۱ ۷ ۱۵
علیشاه پائین بخش احمدآباد شهرستان مشهد ابرش ۳۵۰ ۱۶ ۸ ۸ ۱۵
علی‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد علی‌آباد ۱۱۰۰ ۴۲ ۱۸ ۱۲ ۱۲
علی‌آباد حاج بخش رضویه شهرستان مشهد علی‌آباد حاج رمض ۶۰۰ ۲۰ ۷ ۴ ۶
عن بوسان سفلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد فخر داود ۸۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴
عنایتان بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۱۷۰ ۵ ۸ ۲ ۲۰
غارقان بخش رضویه شهرستان مشهد غارقان ۷۰۰ ۲۵ ۱۰ ۵ ۷
غلامپور بخش احمدآباد شهرستان مشهد رباط سفید ۳۰۰ ۲۰ ۱۱ ۱۰ ۱۵
فتح‌آباد گرگها بخش مرکزی شهرستان مشهد فتح‌آباد گرگها ۴۰۰۰ ۱۴۰ ۳۵ ۱۰ ۱۴
فخرداوود بخش احمدآباد شهرستان مشهد فخرداوود ۲۳۰۰ ۶۰ ۱۸ ۳ ۲۰۰
فرزنی بخش احمدآباد شهرستان مشهد فرزنی ۱۴۰۰ ۵۰ ۱۲ ۶ ۶
قادرآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد قادرآباد ۳۰۰۰ ۳۰ ۲۷ ۵ ۳۰۰۰
قاسم‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد شریف‌آباد ۱۵۰۰ ۵۵ ۱۴ ۵ ۸
قرقروک بالا بخش رضویه شهرستان مشهد قرقروک بالا ۱۰۰ ۵ ۵ ۱ ۲
قرقروک بالا بخش رضویه شهرستان مشهد قرقروک بالا ۲۵۰ ۱۰ ۶ ۲ ۳
قرنه بخش رضویه شهرستان مشهد قرنه علیا ۳۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۱۰ ۲۰
قرنه بخش رضویه شهرستان مشهد قرنه سفلی ۱۲۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۱۰
قره که پنک بخش احمدآباد شهرستان مشهد فرزنی ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۳ ۳
قروچه بخش احمدآباد شهرستان مشهد سرنیش ۸۰۰ ۳۱ ۹ ۱۰ ۱۰
قزلقایه بخش مرکزی شهرستان مشهد قزلقایه ۲۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۵۵
قشلاق بخش رضویه شهرستان مشهد قشلاق ۱۵۰ ۵ ۵ ۱ ۲
قلعه بخش احمدآباد شهرستان مشهد شوراب سفلی ۷۰۰ ۲۵ ۸ ۸ ۸
ماشوره بخش رضویه شهرستان مشهد ماشوره ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۷ ۱۰
مامورآباد بخش مرکزی شهرستان مشهد مامورآباد ۳۰۰ ۲۰ ۱۵ ۸ ۲۰
مایان بخش مرکزی شهرستان مشهد مایان ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۶۰
محمودی بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۲۰۰۰ ۵۵ ۲۲ ۳۰ ۵۰
معصوم‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد معصوم‌آباد ۸۵۰ ۲۸ ۱۴ ۱۰ ۱۸
مغول کش بخش احمدآباد شهرستان مشهد مغول کش ۳۰۰۰ ۱۱۰ ۲۸ ۱۰ ۱۰
ملک‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد ملک‌آباد بالا ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۶ ۱۲ ۱۲
ملک‌آباد سفلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد ملک‌آباد ۲۵۰۰ ۸۵ ۲۴ ۱۰ ۱۰
منزل‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد منزل‌آباد ۷۰۰۰ ۴۵ ۶ ۵۰ ۱۱۰
نامعلوم بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۱۲۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۲ ۲۵
نظرآباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد نظرآباد ۷۰۰ ۲۴ ۱۶ ۲۰ ۲۰
هادی‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد هادی‌آباد ۲۵۰۰ ۹۰ ۲۸ ۱۵ ۱۵
هجه بخش احمدآباد شهرستان مشهد سرنیش ۲۵۰ ۹ ۵ ۱۰ ۲
هلالی بخش مرکزی شهرستان مشهد لالی ۱۲۰۰۰ ۱۱ ۰ ۶۰۰ ۶۰
هندل‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد هندل‌آباد ۱۲۰۰ ۴۵ ۱۴ ۱۰ ۲۰
ورود بخش احمدآباد شهرستان مشهد ورود ۴۰۰ ۱۳ ۸ ۵ ۵
پالوبید بخش احمدآباد شهرستان مشهد بالندر ۱۷۰۰ ۷۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
پای خاکشور بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۲
پری آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد پری‌آباد ۵۰۰۰ ۶۵ ۴۰ ۲۵ ۵۰
پشت رباط بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۳۵ ۱۸ ۱۴ ۱۰ ۱۵
پی قلعه بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوش ۲۰۰ ۶ ۸ ۶ ۷
پیش برق بخش احمدآباد شهرستان مشهد رباط سفید ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۳۰
پیش برق بخش احمدآباد شهرستان مشهد رباط سفید ۳۰۰ ۱۸ ۱۶ ۱۲ ۱۸
چای دره بخش مرکزی شهرستان مشهد چای دره ۳۰۰۰ ۴۵ ۲۵ ۳۵ ۵۶
چشمه روغن بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۵ ۵
چشمه روغن بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۵۰۰ ۱۷ ۸ ۷ ۷
چشمه میرعلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد چشمه میرعلی ۴۰۰ ۱۵ ۷ ۵ ۵
چلمه سنگ بخش رضویه شهرستان مشهد چلمه سنگ سفلی ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰
چلمه سنگ بخش رضویه شهرستان مشهد چلمه سنگ علیا ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۱۰
چهار طاقی بخش مرکزی شهرستان مشهد عبدل‌آباد ۸۵۰۰ ۳۰۰ ۰ ۹۰ ۱۰۰
چهارسوق بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۷۰۰ ۲۵ ۸ ۱۰ ۱۰
چهارسوق پائین بخش احمدآباد شهرستان مشهد پیوه ژن ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۵ ۵
چهچهه بخش مرکزی شهرستان مشهد چهچهه ۱۵۰۰ ۶۰۰ ۸۰ ۱۵ ۳۰
کاریز کال بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوش ۲۰۰ ۷ ۸ ۷ ۱۰
کاریزنو بخش احمدآباد شهرستان مشهد کاریزنو ۱۷۰۰ ۶۵ ۲۱ ۲۰ ۲۵
کاشکی بخش احمدآباد شهرستان مشهد سرنیش ۱۰۰ ۴ ۴ ۱ ۱
کال تخته رو بخش احمدآباد شهرستان مشهد بالندر ۵۰۰ ۱۸ ۸ ۱۰ ۸
کال نخودا بخش احمدآباد شهرستان مشهد بالندر ۴۵۰ ۱۶ ۸ ۹ ۷
کریم آباد بخش رضویه شهرستان مشهد کریم‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۶
کریم قنات بخش احمدآباد شهرستان مشهد کریم‌آباد مزرعه ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۵ ۱۰
کلات بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۵ ۵
کلاته تران بخش احمدآباد شهرستان مشهد کلاته تران ۶۰۰ ۲۰ ۹ ۷ ۱۰
کلاته حاجی‌عباس بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۲۰۰ ۷ ۸ ۱۰ ۷
کلاته سعدی بخش احمدآباد شهرستان مشهد قاسم‌آباد بزرگ ۷۵۰ ۳۰ ۴۰ ۱۰ ۱۵
کلاته سعید بخش احمدآباد شهرستان مشهد امان‌آباد ۱۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۳۵
کلاته عبدل بخش مرکزی شهرستان مشهد کلاته عبدل ۱۲۰۰ ۴۵ ۲۵ ۳ ۶۰
کلاته علیشاه بخش احمدآباد شهرستان مشهد گنبد دراز ۲۸۰۰ ۱۰۰ ۲۲ ۱۵۰ ۱۵۰
کلاته قدم بخش رضویه شهرستان مشهد کلاته قدم ۷۵۰ ۲۵ ۱۵ ۲ ۳
کلاته پی رباط بخش احمدآباد شهرستان مشهد بزوشک ۴۰۰ ۱۵ ۷ ۵ ۵
کمر دره بخش مرکزی شهرستان مشهد کمر دره ۱۲۰۰۰ ۷۰ ۱۱ ۳۰ ۴۵
کمیزدر بخش مرکزی شهرستان مشهد کمیزدر ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵ ۵۰
کمینگران بخش مرکزی شهرستان مشهد کمینگران ۱۵۰۰ ۳۵ ۱۴ ۱۰ ۳۵
کوشک‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد کوشک‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۶ ۲۰ ۳۰
گبنجوگ سفلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد گبنجوگ سفلی ۲۰۰۰ ۶۳ ۶۰ ۲۵ ۳۰
گلمی بالا بخش احمدآباد شهرستان مشهد گلمی بالا ۲۰۰۰ ۷۳ ۱۷ ۱۲ ۱۲
گلم‌آباد بخش احمدآباد شهرستان مشهد گلم‌آباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰ ۱۰
گناباد بخش مرکزی شهرستان مشهد گناباد ۱۲۰۰۰ ۴۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۱۴۰
گونجوگ سفلی بخش احمدآباد شهرستان مشهد گونجوگ سفلی ۲۰۰۰ ۶۵ ۲۵ ۱۵ ۲۵
گونجوگ علیا بخش احمدآباد شهرستان مشهد گونجوگ علیا ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۸ ۱۵ ۳۰
گیامی بخش رضویه شهرستان مشهد گیامی ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۷ ۱۰
یوسف زیارت بخش احمدآباد شهرستان مشهد امیرآباد ۷۰۰ ۶۰ ۱۲ ۶۰ ۲۵
یوسف زیارت بخش احمدآباد شهرستان مشهد زیارت ۱۰۰۰ ۳۴ ۱۲ ۵ ۵

منابع ویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.