فهرست قنات‌های شهرستان فردوس

فهرست

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
اباذر قاضی بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۶ ۱۰
ابدریک بخش مرکزی شهرستان فردوس انارستانک ۱۰۰۰ ۷۰ ۲۵ ۶ ۵
ابدکی بخش مرکزی شهرستان فردوس ابدکی ۵۰۰ ۱۲ ۱۵ ۴ ۵
امامی پایین‌ بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۱۸۰ ۱۰ ۲۵ ۲ ۳
امامی بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۲۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۳
امامی بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱ ۳
امرودکان پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس امرودکان ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۵
امرودکان بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس امرودکان ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ ۳۵
امرودکن بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰ ۳
ابراهیمی بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۱۵۰۰ ۷۰ ۶۰ ۵ ۱۰
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۴۵ ۷ ۱۰
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۰ ۶ ۱۰
استاد عباس بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۱ ۲
اسماعیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس خانکوک ۳۴۰ ۱۵ ۱۶ ۳ ۶
اصلی مهوید بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۷۰۰۰ ۶۰ ۱۲ ۱۵ ۲۵
اصلی افقو بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۴۰
اصلی برون بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۸۰۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۸۰ ۲۰۰
اصلی بیدسکان بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۴۵۰ ۲۰ ۴۵ ۲۰ ۳۵
اصلی خرو بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۱۰
افتالک بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۴۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱ ۲
النگ پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰ ۹ ۹ ۳ ۵
النگ بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۵ ۱۰
امامی پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۱۸۰ ۱۰ ۲۵ ۲ ۳
امامی بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۲۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۳
امامی بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱ ۳
امرودکان پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس امرودکان ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۵
امرودکان بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس امرودکان ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ ۳۵
امرودکن بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰ ۳
انارستانک بخش مرکزی شهرستان فردوس انارستانک ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۲۰ ۴۰
انارو بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۱۳۰ ۵ ۴ ۱ ۲
انگستان بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۱۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۲
اهنگران بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۱۰۰ ۵ ۷ ۲ ۵
باداموک بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۲۵۰ ۶ ۱۵ ۸ ۳۵
برگز بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۳۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵
برگستان بخش مرکزی شهرستان فردوس انارستانک ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۱۰
برگی بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۱۵۰۰ ۱۰ ۳ ۵ ۱۰
بزنگر بخش مرکزی شهرستان فردوس خانکوک ۴۰۰ ۱۶ ۱۸ ۳ ۸
بهرو بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۱۰۰۰ ۳۰ ۴۵ ۱۵ ۲۰
بکری پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس بکری ۲۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۲۰
بکری بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۱۵۰۰ ۹۰ ۴۰ ۲ ۱۰
بکری بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس بکری بالا ۱۵۰۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۱۰
بگرج بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۳۰۰ ۲۴ ۷ ۲ ۸
بی شک بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳ ۸
بیشه بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۲۵۰ ۱۰ ۳ ۲ ۲
بیغ و بیغچه بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۳۰۰ ۷ ۷ ۲ ۳
ترشیزوک بخش مرکزی شهرستان فردوس ترشیزوک ۲۰۰ ۱۲ ۱۵ ۷ ۲۰
تفل کوه بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۴۰۰ ۱۰ ۵ ۲ ۳
تنگل تجینان بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین‌آباد ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۱ ۲
تنگل چشمه بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۳
تک سنگ بست بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۲۰۰ ۹ ۱۰ ۳ ۹
تک سیاه کوهی بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۱۵۰ ۱۰ ۱۳ ۵ ۷
تک پشته گرد بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۳
تک چنار بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۱۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۳
تک کمری بخش مرکزی شهرستان فردوس تک کمری ۱۲۰ ۶ ۱۱ ۱ ۲
تک گز بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۶۰۰ ۵ ۱۲ ۳ ۳
تگ لون بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۷۰۰ ۱۵ ۸ ۴ ۶
تیغ سنگ بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۲۵۰ ۱۰ ۳۰ ۲ ۲
جزیته بخش مرکزی شهرستان فردوس مهران کوشک ۵٠٠ ١۵ ۱۵ ۵ ۵
جوان بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۲ ۳
حاجی زمان بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۳
حاجی عبدالله بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰۰۰
حاجی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۵۰۰ ۳۵ ۲۸ ۲۰ ۱۰۰
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۱ ۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۲
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۴۰ ۵ ۷ ۱ ۱۰
خادم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فریدونی ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۴ ۶
خارتوت بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
خانکوک بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۶۰۰ ۱۳ ۱۰ ۱ ۲
خانیک بخش مرکزی شهرستان فردوس ترشیزوک ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰
خانیک بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۸ ۱۰ ۱۲
خروسنگ بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲ ۲
خندان بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۱۰۰ ۶ ۱۳ ۶ ۱۵
خوش منظر بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۲۰۰۰ ۶۰ ۶ ۱۵ ۱۵
دره بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰
دره ظهر بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۱۵۰ ۵ ۸ ۷ ۷
درگور بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۵
دلگشا بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱ ۳
دنگ دنگو بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۰۰ ۸ ۱۲ ۲ ۳
ده حاجی بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۵۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
دهنو بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۶ ۵
دهنو پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۴
دهنو بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳ ۳
دیرآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۵۰ ۱۰ ۱۴ ۸ ۱۱
رحمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین‌آباد ۲۱۰ ۰ ۲ ۲ ۲
رحمت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۱۷۰۰ ۵ ۱۵ ۱۴ ۲۰
رودسفید بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
زردان بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۴۰۰ ۲۵ ۱۰ ۲ ۵
زرکال بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۱۵۰ ۶ ۸ ۳ ۶
سربیشه بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۰
سرخ آویج بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۶۰۰ ۱۳ ۲۰ ۱۰ ۲۰
سعادت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۰۰۰ ۷۰ ۳۰ ۷ ۱۴
سعدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس اسلامیه ۱۸۰۰۰ ۱۵۰ ۹۰ ۱۵ ۲۰
سمبل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۷۰۰ ۱۴ ۲۵ ۳ ۵
سیدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۳
سیدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۲
شاهرضا بخش مرکزی شهرستان فردوس خانکوک ۲۰۰ ۵ ۸ ۲ ۲
شنوچه بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۱۵۰ ۷ ۱۵ ۳ ۵
شورآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۲
شیرارک بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۴۰۰ ۹ ۲۰ ۴ ۱۱
شیرعباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۹ ۱۰ ۲ ۲
شیرعلی بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲ ۲
طلا آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس انارستانک ۱۵۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۵
ظهر بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۷۰۰ ۳۳ ۱۲ ۸ ۱۲
ظهر بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۷۰۰ ۳۵ ۳ ۶ ۱۸
ظهروج بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۳
ظهروچشم بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۳۰۰ ۱۲ ۵ ۱ ۲۰۵
عاقل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۴۶۰ ۲۵ ۱۷ ۵ ۸
عاقل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس عاقل‌آباد ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۱۵۰ ۱۶ ۱۱ ۳ ۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس ظهر ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۲
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین‌آباد ۲۰۰ ۱۲ ۸ ۲ ۳
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۲۰۰ ۱۹ ۲۰ ۲ ۲
عبدالله آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۶ ۸
عبدالرحمن بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین‌آباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۸ ۲ ۳
عبدل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۵
عبدل‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۲۰۰ ۹ ۱۰ ۸ ۱۵
عزم بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۱۰۰ ۸ ۶ ۴ ۱۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۸۰۰ ۱۵ ۱۸ ۴ ۸
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۷۰۰ ۲۰ ۳۰ ۸ ۱۳
عیش‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۲۸۰۰ ۸۰ ۸ ۵ ۸
فتح‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۲۰۰۰ ۴۰ ۴۵ ۲۰ ۲۰
فرخنده بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰۰ ۴۰ ۴۵ ۶ ۶
فرسنگ بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۳ ۴
فریدونی بخش مرکزی شهرستان فردوس فریدونی ۵۰۰۰ ۲۵۰ ۸۵ ۱۲ ۲۰
فنود پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۶ ۱۰
فنود بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۵۰۰ ۲۵ ۱۳ ۱۵ ۳۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۱۵۰ ۱۵ ۱۰ ۲ ۳
قنات اصلی بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۲۵۰ ۱۶ ۱۸ ۱۰ ۱۲
قنات نو بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۲ ۲۰
قنوات بلده بخش مرکزی شهرستان فردوس قنوات بلده ۸۰۰۰ ۳۵۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰۰۰
قنوات بلده بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۸۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۱۲۰ ۲۰۰۰
لجنو بخش مرکزی شهرستان فردوس لجنو ۱۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰
لطف‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰
ماهیچ خانیک بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۱۵
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰ ۴ ۱۰ ۲ ۵
محک برگستان بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۳۰۰ ۱۵ ۱۴ ۲ ۳
مشک‌آباد پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۵۰ ۱۵ ۱۵ ۳ ۳
مشک‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۷۰۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۲
میرزا محمد بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۰۰ ۶ ۱۰ ۴ ۵
میرزامحمدعبدی بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۱۴ ۱۰ ۱ ۱
نادعلی بخش مرکزی شهرستان فردوس گسنج ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۱ ۱۰
نشم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس خانگوگ ۳۰۰ ۱۸ ۱۵ ۲ ۲
نصیرآباد پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۵۰۰ ۲۰ ۵ ۳ ۶
نصیرآباد بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۵۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۳
نو خرو بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۳ ۳
نوچ بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۶۰۰ ۲۰ ۲۰ ۵ ۱۰
نیو پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰ ۱۲ ۱۵ ۲ ۱۰
نیو بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۳۰۰ ۳ ۶ ۲ ۰
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۴۰۰ ۱۲ ۷ ۲ ۲
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۲۰۰ ۶ ۸ ۲ ۵
هنگام بخش مرکزی شهرستان فردوس مهران کوشک ۳۲۰ ۱۳ ۱۵ ۲ ۵
پتک بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۷۰۰ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵
پتگ پایین بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰ ۶ ۳ ۱ ۳
پنوده بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۳۵۰ ۱۴ ۵ ۲ ۲
پوران جعفر بخش مرکزی شهرستان فردوس باداموک ۳۰۰ ۱۴ ۱۰ ۳ ۳
پیوال زرد بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۵۰ ۸ ۶ ۲ ۲
چاهوش بخش مرکزی شهرستان فردوس خانکوک ۱۵۰ ۸ ۹ ۲ ۵
چشمه بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۷ ۳
چشمه کبک بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۵۰۰ ۱۲ ۲۰ ۵ ۶
چشمه گاو بیلی بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۲۰۰ ۱۵ ۸ ۶ ۵
کال زرشک بخش مرکزی شهرستان فردوس خرو ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کرآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۴۰۰ ۳۰ ۲۴ ۵ ۱۰
کروکی بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۶۰ ۵ ۷ ۱ ۲
کریم‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۱۰۰ ۶ ۷ ۲ ۵
کلاته آرامی بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۲۰۰ ۵ ۱۲ ۲ ۱
کلاته برجک بخش مرکزی شهرستان فردوس کلاته برجک ۲۸۰ ۶ ۱۰ ۲ ۸
کلاته حاجی بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۲ ۲
کلاته حسن بیگ بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۵۰۰ ۱۷ ۱۵ ۴ ۵
کلاته خار بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۱
کلاته سفید بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۲۰۰ ۵ ۸ ۲ ۲
کلاته سید بخش مرکزی شهرستان فردوس کلاته سید ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۴ ۵
کلاته شاهراه بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۵۰۰ ۱۸ ۷ ۲ ۳
کلاته شاه‌آباد بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۴ ۱۰
کلاته عرب بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین آباد ۵۰۰ ۱۸ ۲۰ ۷ ۷
کلاته علی بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۴ ۳
کلاته فرخی بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۳۰ ۴ ۲ ۲ ۲
کلاته قصاب بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۱۰۰۰ ۲۵ ۸ ۱۰ ۱۰
کلاته قنبر بخش مرکزی شهرستان فردوس حسین‌آباد ۲۰۰ ۸ ۱۲ ۱ ۲
کلاته محمدآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۱۰۰ ۷ ۳ ۱ ۱
کلاته محمود بخش مرکزی شهرستان فردوس برون ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۷ ۱۵ ۳۳
کلاته معزی بخش مرکزی شهرستان فردوس خانکوک ۹۰۰ ۴۵ ۱۶ ۲۰ ۳۰
کلاته نجف بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۲۰۰ ۵ ۴ ۱ ۰
کلاته نصرآباد بخش مرکزی شهرستان فردوس کلاته نصرآباد ۳۰۰ ۱۳ ۱۰ ۱ ۳
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۸۰۰ ۳۰ ۱۸ ۴ ۱۰
کلاته نو بخش مرکزی شهرستان فردوس مهویه ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱ ۵
کلاته پسیم بخش مرکزی شهرستان فردوس کلاته پسیم ۲۰۰ ۶ ۵ ۲ ۲
کلاته یعقوبعلی بخش مرکزی شهرستان فردوس کلاته یعقوبعلی ۷۰۰ ۱۴ ۱۳ ۱۰ ۶
کم نظم بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۱۰۰۰ ۲۵ ۲۵ ۸ ۱۰
کوران بخش مرکزی شهرستان فردوس کوران ۸۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۵
گاو بیلی بخش مرکزی شهرستان فردوس فتح‌آباد ۱۵۰۰ ۴۰ ۶۰ ۱۲ ۱۵
گاورسک بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۵۰۰ ۲۵ ۸ ۴ ۶
گاورسک بالا بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۵ ۳ ۳
گاوگوزن بخش مرکزی شهرستان فردوس گستج ۲۵۰ ۲۰ ۲۲ ۳ ۳
گروئی بخش مرکزی شهرستان فردوس باغستان ۲۰۰ ۱۳ ۳۰ ۳ ۲
گزمشک بخش مرکزی شهرستان فردوس مهوید ۵۰۰ ۱۶ ۱۴ ۳ ۱۰
گزوبر بخش مرکزی شهرستان فردوس بیدسکان ۷۰۰ ۲۰ ۷ ۸ ۱۰
گفتار جعفر بخش مرکزی شهرستان فردوس افقو ۵۰۰ ۸ ۶ ۲ ۳
گل پخوان بخش مرکزی شهرستان فردوس گل پخوان ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۸ ۳ ۲
گوده بخش مرکزی شهرستان فردوس خانیک ۴۵۰ ۲۵ ۵۰ ۳ ۳

منابع ویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.