فهرست قنات‌های شهرستان نیشابور

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آق داش بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۱۱ ۱۰ ۴ ۷
آق قایه بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۳۰۰ ۸ ۵ ۲ ۳
آق قایه علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۱۰۰ ۷ ۱۰ ۳ ۴
آق قلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور بوژمهران ۸۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
آق چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته میدان ۷۰۰ ۱۲ ۱۰ ۶ ۲۵
ااباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته حاج حسن ۸۰۰ ۲۵ ۱۵ ۶ ۱۲
اب شرب بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۳۵۰ ۱۰ ۷ ۳ ۰
اب عباس بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۵۰ ۱۲ ۱۵ ۳ ۵
اب عوض بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۵
اب چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۰۰ ۷ ۱۵ ۱ ۱
ابده بخش زبرخان شهرستان نیشابور اسحاق‌آباد ۶۰۰۰ ۱۲۰ ۶۵ ۸ ۲۰
ابراهیم گل بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۸ ۵ ۱۰
ابراهیم‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور برج ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۲۰ ۵۰
ابراهیم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کارجی ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۲۰
ابراهیم‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۵ ۸ ۲۰
ابقوی بخش مرکزی شهرستان نیشابور ابقوی ۲۵۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۵ ۱۰
ابوالفارسی بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۲۵۰۰ ۱۷۰۰ ۷۰ ۲۵ ۴۰
اتشگاه بخش زبرخان شهرستان نیشابور خسرو ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۲۵ ۳۵
اجقر بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۴۰۰ ۲۰ ۳۲ ۶ ۱۰
احمدآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور دانه کاشفیه ۲۵۰۰ ۷۵ ۹۰ ۲۰ ۳۰
ادریک بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۵۰ ۶ ۷ ۲ ۳
اردوس بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۸ ۴ ۸
ارناب بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۲۰۰ ۱۰ ۵ ۸ ۲۰
ازادمقدم بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه علیا ۸۰۰ ۱۵ ۱۰ ۴ ۳
ازفدک بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۴
اسفرنج بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۸۰۰ ۳۵ ۴۰ ۸ ۲۰
اسلام‌آباد(شاه بخش) بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور اسلام‌آباد(شاه بخش) ۶۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۵۰ ۳۰۰
اسماعیل‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور قلعه وزیر ۱۷۰۰ ۶۰ ۱۰ ۳۵ ۷۰
اسپندزار بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۱۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳ ۵
اش خانی بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۶۰۰ ۳۰ ۸ ۳ ۰
اقبالیه بخش مرکزی شهرستان نیشابور اقبالیه ۹۰۰۰ ۳۵۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
النگ بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه سفلی ۸۰۰ ۲۰ ۳ ۰ ۱۵
امرون بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۱۲۰۰ ۴۵ ۲۰ ۲۰ ۴۰
امیرخان بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۳ ۵
امین دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور تنگه علیا ۲۵۰ ۶ ۱۱ ۰ ۲۵
امین‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور صومعه ۲۵۰۰ ۱۸۰ ۳۵ ۱۰ ۲۵
امین‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور امین‌آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰
امین‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور امین‌آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۲ ۳۰
انجیدن بخش مرکزی شهرستان نیشابور انجیدن ۴۰۰۰ ۳۰۰ ۲۰ ۸ ۱۰
اندرقی بخش سرولایت شهرستان نیشابور بجنو علیا ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۲۰
انچگان بخش سرولایت شهرستان نیشابور انچگان ۷۰۰ ۲۵ ۸ ۱۰ ۳۰
اهوان بخش زبرخان شهرستان نیشابور اهوان ۴۰۰۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۸۰
اوزلوق بخش سرولایت شهرستان نیشابور طالبی ۴۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۲
اکبرآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو سفلی ۲۰۰۰ ۸۰ ۴۰ ۲۵ ۴۰
اکبرآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور نصیرآباد ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۳۰ ۸۰
باباخوجه بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲ ۳
باباقلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۴۰۰ ۱۲ ۱۱ ۲ ۲
بابوک بخش سرولایت شهرستان نیشابور تلی ۵۰۰ ۱۸ ۱۰ ۳ ۴
باریک آب بخش سرولایت شهرستان نیشابور گاوکش ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳ ۵
بازحیدر بخش زبرخان شهرستان نیشابور بازحیدر ۵۰۰ ۸ ۱۰ ۱۵ ۳۰
بازه سیب بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۹۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵
بازه نی بخش زبرخان شهرستان نیشابور قلعه وزیر ۶۰۰ ۲۰ ۱۷ ۱۵ ۳۰
بازه کلان بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره بیگ ۳۰۰ ۸ ۱۵ ۴ ۶
بازه گز بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۶۰۰ ۲۰ ۸ ۸ ۱۵
باسری بخش سرولایت شهرستان نیشابور چهارگوشلی ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲ ۳
باغشن بخش مرکزی شهرستان نیشابور باغشن گچ ۲۵۰۰ ۲۰۰ ۳۵ ۳۵ ۵۰
بالا ده بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۵۰ ۲۰۰
بجندلی بخش مرکزی شهرستان نیشابور عبیرآباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۸ ۸ ۲۰
بدیع‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور بدیع‌آباد ۹۰۰۰ ۳۰۰ ۴۵ ۱۲ ۱۵
بربقوز بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۴۰۰ ۱۵ ۳۰ ۵ ۱۰
برزتو بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۷ ۱۵
برف ریز سفلی بخش مرکزی شهرستان نیشابور برف ریز ۱۵۰ ۶ ۸ ۶ ۲۰
برف ریز علیا بخش مرکزی شهرستان نیشابور برف ریز ۲۵۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
برکوه سفلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور پوست فروشان ۲۵۰۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۱۰۰
برگ هی بخش سرولایت شهرستان نیشابور برگشاهی ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۵ ۸ ۲۰
بشرآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور بشرآباد ۱۵۰۰ ۸۰ ۱۲ ۱۲ ۳۰
بشکن بخش سرولایت شهرستان نیشابور بشکن ۲۰۰۰ ۸۰ ۶ ۳ ۵
بشکن بخش سرولایت شهرستان نیشابور بشکن ۵۰۰ ۱۰ ۵ ۱ ۵
بنی گز بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۷۰۰ ۳۰ ۱۲ ۰ ۲۰
بوجخک بخش مرکزی شهرستان نیشابور بوجخک ۶۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ ۲ ۳
بوقو بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۱۰
بوقی بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۲۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۵ ۱۰
بوژاباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور بوژاباد ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۸ ۱۵
بیدخان بخش سرولایت شهرستان نیشابور بیدخان ۳۰۰ ۱۲ ۲۰ ۲۵ ۴۰
تاخک بخش مرکزی شهرستان نیشابور تاخک ۵۰۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
تبریزآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور خواجه‌آباد ۵۰۰ ۱۲ ۷ ۳ ۵
تحت منتظر بخش مرکزی شهرستان نیشابور تحت منتظر ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۷ ۲۵ ۵۰
تخار بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته تخار ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۶ ۱۰
ترخا بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۵۰ ۶ ۸ ۲ ۴
ترشک بخش سرولایت شهرستان نیشابور قرونه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰
تلخ زنج بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۱۰۰۰ ۴۵ ۳۵ ۱۰ ۲۰
تلخ شور بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۵۰۰ ۲۰ ۳۰ ۵ ۱۰
تلخ چه بخش مرکزی شهرستان نیشابور برف ریز ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۸ ۲۰
تلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تلی ۵۰۰ ۸ ۲۰ ۶ ۱۲
تمنگان بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته حاجی ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۲ ۲۵
ته دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۵۰ ۱۲ ۱۵ ۲ ۲
توشتعال بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۴۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۶
تک چنار بخش سرولایت شهرستان نیشابور پیرشهباز ۱۰۰ ۳ ۸ ۲ ۲
تیجان بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیجان ۳۰۰۰ ۹۰ ۳۰ ۲۵ ۴۵
تیران بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۱۳۰۰ ۴۰ ۱۸ ۲۰ ۵۰
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور جعفرآباد ۳۰۰ ۷ ۲۵ ۵ ۸
جعفرآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور جعفرآباد ۶۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۳۰ ۵۰
جفت دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۵
جلو دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۳۰۰ ۶ ۵ ۲ ۳
جلگه زاوه بخش زبرخان شهرستان نیشابور جلگه زاوه ۸۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۱۲۰
جنت‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته اسداجان ۸۰۰ ۱۶ ۱۲ ۳ ۵
جنداب بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۱۰۰۰ ۳۰ ۹ ۶ ۷
جندلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور نوسرا ۱۵۰۰ ۶۰ ۱۵ ۱۵ ۵۰
جوی کاریز بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۱۰۰۰ ۳۵ ۸۰ ۲۵ ۵۰
جیران بخش مرکزی شهرستان نیشابور جیلو ۴۰۰۰ ۱۸۰ ۴۰ ۸ ۱۵
حاج بابا بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۰ ۰ ۴۰
حاج ربابه بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۷ ۵ ۱۰
حاج غلامرضا بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته حاج غلامرضا ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۶
حاجی‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۵ ۸ ۱۵
حاجی‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۲۰۰۰ ۰ ۹۰ ۳۵ ۱۵۰
حاجی‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۳۵
حریم‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حریم‌آباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۵۵ ۲۵ ۵۰
حسن آقا بخش سرولایت شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۱۵۰ ۴ ۵ ۰ ۱۵
حسن‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۲ ۲۰
حسن‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۵
حسن‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور قلعه وزیر ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۸
حسن‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۲۵۰ ۶ ۵ ۳ ۵
حسن‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰
حسن‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۵۰۰ ۱۸ ۱۵ ۱۰ ۲۰
حسین‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسین‌آباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
حسین‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کران ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۴۵ ۱۲۰
حسین‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته میدان ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۸ ۱۲ ۳۰
حسین‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حسین‌آباد ۵۰۰ ۳۰ ۵ ۴ ۷
حسین‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۱۶۰۰ ۷۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
حسین‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۲۰۰۰ ۳۳ ۱۵ ۰ ۴۰
حصار بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۱۰
حمیدآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور حمیدآباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۵ ۱۵ ۳۰
حودی بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۵۰ ۳ ۱۲ ۲ ۵
حوض پائین ده بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۰۰ ۵ ۱۰ ۳ ۵
حیدرقاق بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۲ ۰ ۲۰
خانه سفید بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۳۰۰ ۸ ۱۰ ۴ ۵
خانی بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۰ ۲۰
خانیاور بخش سرولایت شهرستان نیشابور فاضل‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۰ ۵ ۱۰
خرمبک بخش زبرخان شهرستان نیشابور کلاته خرمبک ۱۰۰۰ ۱۶ ۳۰ ۱۲ ۲۵
خرم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور خرم‌آباد ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰
خرم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور چهارگوشلی ۳۰۰ ۱۰ ۶ ۳ ۵
خواجه حسن بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۸۰۰ ۲۰ ۱۸ ۶ ۱۳
خواجه حسن بخش سرولایت شهرستان نیشابور گاوکش ۷۰۰ ۲۰ ۱۳ ۲ ۵
خواجه‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۲۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰
خوجان بخش مرکزی شهرستان نیشابور خوجان ۷۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۸۰ ۲۰
خوشلاق بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۶ ۱۲
خونشا بخش مرکزی شهرستان نیشابور خونشا ۹۰۰۰ ۳۰۰ ۳۵ ۱۰ ۱۸
خیرآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور خیرآباد ۷۰۰ ۱۸ ۱۶ ۳ ۵
خیرجه بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۴۵۰ ۱۴ ۱۰ ۰ ۲۵
داراب پائین بخش زبرخان شهرستان نیشابور بوژ مهران ۵۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
دارالسلام بخش مرکزی شهرستان نیشابور دارالسلام ۱۰۰۰ ۵۰ ۵۰ ۸ ۱۵
داروغه بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۵۰
داس بخش زبرخان شهرستان نیشابور داس ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۴۰ ۱۰۰
داس سفلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور داس ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۸ ۲۰
دافی بخش سرولایت شهرستان نیشابور دافی ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰
دانه بخش زبرخان شهرستان نیشابور دانه کاشفیه ۲۵۰۰ ۸۰ ۶۵ ۱۵ ۳۰
دخشه بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۱۰۰ ۳ ۴ ۲ ۳
دربهشت بخش مرکزی شهرستان نیشابور دربهشت ۱۵۰۰ ۷۰ ۴۵ ۲۵ ۴۰
درخت بید بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته محمدجان ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
درخت سنجد بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۸۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۳۵
دروبخت بخش زبرخان شهرستان نیشابور دانه کاشفیه ۲۵۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۵ ۴۰
درودگران بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۴۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۳۰
درویش علی مقر بخش سرولایت شهرستان نیشابور گاوکش ۱۴۰۰ ۴۵ ۳۲ ۱۵ ۲۵
دریاره بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۵۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰
دریزدان بخش زبرخان شهرستان نیشابور سخدر ۳۰۰۰ ۹۰ ۷۵ ۷۵ ۲۰۰
دزخانه بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۰ ۱۵
دزق بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۴
دستگردان بخش مرکزی شهرستان نیشابور دستگردان ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۲۵ ۷ ۱۰
دشت بخش مرکزی شهرستان نیشابور دشت ۲۰۰۰ ۸۰ ۳۵ ۳ ۰
ده حاجی بخش زبرخان شهرستان نیشابور حسین‌آباد ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۰ ۲۰
ده حسینی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور ده حسینی ۵۰۰ ۱۰ ۶ ۳ ۰
ده زمان بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۵ ۱۰
ده سنگ بخش مرکزی شهرستان نیشابور ده سنگ ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۳۵ ۱۵ ۳۰
ده پشت بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور پاباز ۸۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۲ ۳۰
دهرآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۵۰۰ ۱۴ ۱۵ ۸ ۲۰
دهن دوابی بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۶ ۱۲
دهن دوابی چپ بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۳۰۰ ۱۰ ۷ ۷ ۱۵
دهنه جنداب بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۲۰۰۰ ۱۳۰ ۳۰ ۱۵ ۲۴
دهنو بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور دهنو ۳۰۰۰ ۷۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰
دهنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور علی‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳۵ ۶۵
دونخی بخش سرولایت شهرستان نیشابور چهارگوشلی ۵۰۰ ۱۵ ۱۵ ۳ ۴
دین دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیجان ۹۰۰ ۱۷ ۱۵ ۱۰ ۲۵
ذمه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور ذمه ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰
ربیق بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳ ۴
رحیم‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خسرو ۱۲۰۰ ۴۵ ۴۵ ۳۵ ۸۰
رحیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور رحیم‌آباد ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵
رستم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور خواجه‌آباد ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱۰ ۲۰
رضااباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور زرنده ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
رمچین سفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۷۰۰ ۲۰ ۱۳ ۵ ۱۰
رمچین علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۴۰۰ ۱۳ ۱۵ ۶ ۱۲
روتخت بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۷۰ ۲۰۰
روح‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور روح‌آباد ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴۰
روستا بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۱ ۰
روغن‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور باغشن ۴۰۰۰ ۱۸۰ ۷۰ ۴۰ ۱۵۰
رژنه بخش زبرخان شهرستان نیشابور خسرو ۱۰۰ ۳ ۵ ۵ ۱۰
ریزآب بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور ریزآب ۲۵۰ ۱۰ ۵ ۴ ۵
ریزدره بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۶۰۰ ۲۰ ۲۷ ۸ ۲۰
زغال کمن بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۷۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۵
زلفی بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو سفلی ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰
زهاب بخش سرولایت شهرستان نیشابور کارجی ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۴ ۲۵ ۴۵
زهاب بخش سرولایت شهرستان نیشابور برگشاهی ۷۰۰ ۲۵ ۲۰ ۴ ۱۰
زیراستانه بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۱۰۰ ۵ ۶ ۲ ۲
زیگ بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۳۶۰ ۷ ۵ ۱۰ ۲۰
ساج بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۲ ۵
ساربان چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۲۰۰ ۷ ۱۰ ۱۰ ۲۲
سالاری بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور سالاری ۳۵۰۰ ۳۰۰ ۴۰ ۳۰ ۴۰
ساچی بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
سربرج بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
سرخ تار بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته علیمراد ۵۰۰ ۱۵ ۱۱ ۸ ۱۵
سرخ چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۶۰۰ ۱۸ ۱۰ ۳ ۵
سرصومعه بخش مرکزی شهرستان نیشابور صومعه ۲۰۰۰ ۱۸۰ ۳۵ ۶ ۱۵
سرچاه بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۸۰۰ ۲۵ ۳۰ ۱۲ ۳۰
سرچاه بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۲۰۰ ۶ ۱۰ ۵ ۱۰
سرچاه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته شاهین ۳۰۰ ۸ ۵ ۴ ۱۰
سرچاه توچک بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۰ ۱۵ ۴۰
سرکاریز بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۵۰۰ ۱۵ ۲۵ ۴ ۸
سعدآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۱۲۰ ۴ ۵ ۲ ۳
سعدی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۸۰۰ ۲۲ ۱۲ ۶ ۱۲
سفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۵
سلطان علی‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۶ ۱۰
سلطانی بخش سرولایت شهرستان نیشابور سلطان میدان ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۱۵
سنگ سیاه بخش سرولایت شهرستان نیشابور خایسک ۳۰۰ ۱۵ ۳ ۰ ۱۵
سوقند بخش مرکزی شهرستان نیشابور سوقند ۸۰۰ ۲۰ ۳۰ ۲۵ ۴۰
سوهان بخش سرولایت شهرستان نیشابور ماروسک ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۲ ۱۰ ۲۰
سیدآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته اسداجان ۵۰۰ ۲۰ ۶ ۹ ۱۷
سیدآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۲ ۱۵ ۳۰
سیداقا بخش سرولایت شهرستان نیشابور بجنو سفلی ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۲ ۵
سیدعلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور برمهان ۲۰۰ ۴ ۸ ۰ ۲۰
سیلان کاریز بخش سرولایت شهرستان نیشابور ینکجه ۱۰۰۰ ۳۰ ۷ ۳ ۴
سینه اسب سفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیجان ۵۰۰ ۳۰ ۲۰ ۴ ۸
سینه اسب علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور سینه اسب ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
شاداب بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۶۰۰ ۳۰ ۲۵ ۱۲ ۳۰
شادمهرک بخش مرکزی شهرستان نیشابور شادمهرک ۳۵۰۰ ۲۲۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
شادمیانه بخش مرکزی شهرستان نیشابور شادمیانه ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵
شباغان بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۳۰۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۰ ۵۰
شتر سنگ بخش سرولایت شهرستان نیشابور شتر سنگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۴۵
شهر کهنه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور شهر کهنه ۷۰۰۰ ۳۵۰ ۴۵ ۲۰ ۴۰
شوراب بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۵۰ ۴ ۱۰ ۲ ۴
شیخ ابوالحسن بخش مرکزی شهرستان نیشابور شیخ ابوالحسن ۵۰۰ ۱۰ ۲۵ ۸ ۱۵۰
صالح‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور صالح‌آباد ۹۰۰۰ ۳۵۰ ۴۰ ۱۰ ۱۸
صفی‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور دارالسلام ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
صومعه بخش مرکزی شهرستان نیشابور صومعه ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰
طاقچه سفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰
طاقچه علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۲۵۰ ۸ ۸ ۵ ۱۰
طالبی بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۲۵۰ ۶ ۱۰ ۲ ۳
طبسی بخش زبرخان شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰۰
عباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱۲
عباس‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور عباس‌آباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۲۰ ۵۰
عباس‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حریم‌آباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۱۲ ۲۰
عبدا آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور عبدا آباد ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۰ ۸۰
عبیرآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور عبیرآباد ۶۰۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۳۰ ۶۵
عشق‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور عشق‌آباد ۲۰۰ ۷ ۳۰ ۸ ۲۵
عشق‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور عشق‌آباد ۸۰۰۰ ۲۵۰ ۴۵ ۲۰ ۳۵
علادی بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۸ ۱۵
علی نوس بخش سرولایت شهرستان نیشابور ذزق ۲۵۰ ۵ ۱۳ ۱ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور علی‌آباد ۱۰۰۰۰ ۳۵۰ ۴۵ ۱۰ ۲۵
علی‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۶ ۳ ۶
علی‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور علی‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۲۵ ۴۰
علی‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور علی‌آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۳۰ ۶۰
علی‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۸ ۱۵
عنبرستانک بخش سرولایت شهرستان نیشابور عنبرستانک ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۸۰ ۷۵
عنبرکه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور عنبرکه ۲۵۰۰ ۱۲۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰
عینک بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور گلبو سفلی ۱۲۰ ۱۲ ۶ ۴ ۵
غرقاب بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۳۵۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۸
غرقاب بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۳۰۰ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۳۰
غوش آقول بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور غوش آقول ۴۰۰۰ ۲۵۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
فهنه بخش سرولایت شهرستان نیشابور فهنه ۱۰۰۰ ۳۵ ۵ ۱ ۲
فیض‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور فیض‌آباد ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۰ ۳۰
فیض‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره بیگ ۱۰۰۰ ۱۳ ۳۰ ۵ ۸
فیلخانه بخش زبرخان شهرستان نیشابور اردوغش ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۳۰ ۶۰
قاره چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۱۵ ۱۵ ۳ ۶
قاسم کور بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۶ ۵ ۲ ۳
قاسمی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۶۰۰ ۱۱ ۵ ۴ ۴
قاسم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۴۰۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۱۵
قاسم‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۲۰۰ ۱۰ ۲۵ ۷ ۱۵
قاسم‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور قاسم‌آباد دهنه ۶۰۰۰ ۳۰۰ ۳۵ ۲۵ ۸۰
قدرت‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدرت‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
قدرت‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۵۰۰ ۲۲ ۲۵ ۱۰ ۲۵
قراگزل بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته میدان ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۳۰
قرقاب بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۶۰۰ ۳۰ ۶ ۱۵ ۳۰
قره استخر بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۳۰۰ ۶ ۵ ۱ ۱
قره بیگ بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره بیگ ۱۵۰۰ ۲۳ ۴۰ ۱۰ ۱۲
قره داش بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره داش ۲۰۰۰ ۷۰ ۶۵ ۳۵ ۲۰۰
قره داش بخش زبرخان شهرستان نیشابور بازحیدر ۳۰۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۳۰
قره داش بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۱۲۰ ۴ ۱۰ ۰ ۲۰
قره سماخ بخش سرولایت شهرستان نیشابور فاضل‌آباد ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۰ ۴ ۸
قره قوچی بخش سرولایت شهرستان نیشابور زرنده ۱۲۰۰ ۳۵ ۷ ۱ ۲
قره گل بخش سرولایت شهرستان نیشابور قره گل ۲۵۰۰ ۸۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰
قزل دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۲ ۵
قلعه بخش سرولایت شهرستان نیشابور حاجی‌آباد ۱۰۰ ۳ ۸ ۰ ۲۵
قلعه سرخ بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۰ ۲۰
قلعه شیشه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور قلعه شیشه ۶۰۰۰ ۲۸۰ ۳۰ ۲۵ ۴۵
قلقلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور باغشن ۳۵۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۱۲۰
قلمی بخش مرکزی شهرستان نیشابور اردگاه رجایی ۱۲۰۰ ۵۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
قلندرآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۰ ۲۵
قنات سبرو بخش زبرخان شهرستان نیشابور قلعه وزیر ۱۵۰۰ ۷۰ ۷ ۸ ۲۰
قوجقربالا بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۸ ۱۵
قوجقرپائین بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
قوش چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۷ ۵ ۲ ۳
قوله نی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور قوله نی ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۶ ۱۰
قوچ چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته علیمراد ۳۰۰ ۸ ۱۰ ۴ ۱۰
لار بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته علیمراد ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
لاغراب بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته شاهین ۵۰۰ ۲۰ ۵ ۱۰ ۳۰
لورسفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۵۰ ۳ ۸ ۲ ۴
لویدانی بخش زبرخان شهرستان نیشابور لویدانی ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۲ ۸ ۲۰
ماروس بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور ماروس ۸۰۰ ۱۵ ۱۰ ۴ ۰
مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور صومعه ۲۰۰۰ ۱۸۰ ۳۰ ۸ ۲۰
مجدآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور مجدآباد ۱۵۰۰ ۴۵ ۴۰ ۳۵ ۸۰
محبت بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۱۰۰۰ ۲۵ ۹ ۶ ۷
محمدآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور اسحاق‌آباد ۸۰۰۰ ۱۸۰ ۹۰ ۵ ۱۵
محمدآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۶۰ ۲۰۰
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور محمدآباد ۹۰۰۰ ۲۵۰ ۴۰ ۱۰ ۲۰
محمدجانی بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته محمدجان ۳۰۰ ۱۵ ۵ ۲۵ ۱۰
محیط‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور محیط‌آباد ۴۵۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۱۰ ۲۰
مزن دیز بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۳ ۷
مسجد بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه سفلی ۸۰۰ ۲۴ ۵ ۵ ۱۰
مسلم‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور مسلم‌آباد ۹۰۰۰ ۴۰۰ ۴۰ ۶ ۱۰
مسکان بخش زبرخان شهرستان نیشابور پوست فروشان ۱۰۰۰ ۷۰ ۸۰ ۲۰ ۵۰
مسک‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور مسک‌آباد ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۶۰ ۱۰ ۱۶
مشایخ بخش مرکزی شهرستان نیشابور مشایخ ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ ۰ ۱۰۰
مصنوع‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته میدان ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۵
مظفرآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور تلی ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۵ ۹
معدره بخش زبرخان شهرستان نیشابور داس ۳۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۲۵
ملاعبدا بخش سرولایت شهرستان نیشابور ینکجه ۱۵۰ ۳ ۳ ۱ ۱
ملاعبدا بخش سرولایت شهرستان نیشابور خواجه‌آباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۶
ملاعبدا علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور ینکجه ۱۰۰ ۲ ۲ ۱ ۱
ملک دره بخش زبرخان شهرستان نیشابور ملک دره ۱۰۰ ۶ ۹ ۴ ۱۰
ملک دره سفلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور ملک دره ۲۰۰ ۱۰ ۱۸ ۵ ۵
ملک دره علیا بخش زبرخان شهرستان نیشابور ملک دره ۱۵۰ ۶ ۷ ۶ ۱۰
منجبین علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۴۵۰ ۱۲ ۳۲ ۵ ۱۰
منجنیق بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۶ ۱۵ ۴ ۷
منصوریه بخش مرکزی شهرستان نیشابور منصوریه ۴۰۰۰ ۱۸۰ ۳۵ ۱۲ ۲۵
منصوریه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور اسلام‌آباد ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۳۰ ۳۰ ۶۰
مهدی‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور مهدی‌آباد ۵۰۰۰ ۲۵۰ ۴۰ ۲۰ ۵۰
مهلوی بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۶۰ ۴۰ ۹۰
مورنی بخش سرولایت شهرستان نیشابور خیرآباد ۶۰۰ ۳۰ ۱۳ ۸ ۱۵
موشان سفلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور کوشان ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۳۰ ۶۰
موشان علیا بخش زبرخان شهرستان نیشابور موشان ۲۰۰۰ ۷۰ ۴۵ ۵ ۷
موش‌آباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۵۰۰ ۱۲ ۷ ۳ ۶
میان دره بخش زبرخان شهرستان نیشابور ااباد ۲۵۰۰ ۸۰ ۷۵ ۳۵ ۸۰
میان دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۳۰۰ ۴۰ ۳۰ ۹ ۱۸
میان دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۷ ۱۲ ۶ ۱۲
میان دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۳۰۰ ۸ ۶ ۲ ۳
میان ده بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو سفلی ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۵ ۲۰ ۳۰
میان ده بخش زبرخان شهرستان نیشابور اسدآباد ۲۵۰۰ ۳۵ ۵۵ ۲۰ ۳۰
میانگاه بخش سرولایت شهرستان نیشابور فاضل‌آباد ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۰ ۲۰
میان‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور میان‌آباد ۸۰۰۰ ۲۸۰ ۴۵ ۲ ۵
میل آهک بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۱۵۰ ۵ ۱۰ ۱۲ ۳۵
میمنه بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۱۰ ۱۷ ۴ ۷
نجف بخش مرکزی شهرستان نیشابور گنداب ۸۰۰ ۱۲ ۳۵ ۳ ۶
نخدران بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۲۰۰۰ ۷۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰
نستانک بخش سرولایت شهرستان نیشابور خواجه‌آباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۵
نظرچشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۱۰۰۰ ۳۰ ۹ ۲ ۳
نهر رود بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۵۰۰ ۲۵ ۳۰ ۸ ۱۵
نهروند بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۱۲۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲ ۴
نهنه بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۶۰۰ ۱۳ ۳۰ ۲۵ ۴۰
نوبریز بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۳۵۰ ۸ ۱۰ ۸ ۲۱
نورآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور نورآباد ۶۵۰۰ ۱۸۰ ۴۰ ۳ ۵
نوروزکندی بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۲۵
نوسرا بخش سرولایت شهرستان نیشابور نوسرا ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۳۵ ۸۰
نوکلاته بخش سرولایت شهرستان نیشابور خیرآباد ۵۰۰ ۱۵ ۱۶ ۰ ۲۰
نیزار بخش زبرخان شهرستان نیشابور خسرو ۱۰۰۰ ۴۰ ۴۰ ۳۰ ۶۰
نیزارو بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۷ ۱۵
نینوا بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۳۰۰ ۱۰ ۲۰ ۲ ۳
هشتادکان بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۲۵
هشتادکان بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲ ۳
هلالی بخش مرکزی شهرستان نیشابور هلالی ۳۰۰۰ ۱۷۰ ۴۰ ۱۲ ۲۰
همایی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور همایی ۵۰۰۰ ۳۰۰ ۴۵ ۱۵ ۵۰
همت‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۲۰۰۰ ۴۵ ۸۰ ۳۰ ۶۰
همت‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره بیگ ۵۰۰ ۱۲ ۱۵ ۵ ۴
همت‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۱۳۰۰ ۴۵ ۴۵ ۳۵ ۷۵
هندآباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور هندآباد ۷۰۰۰ ۳۰۰ ۴۵ ۱۲ ۳۵
پائین دره بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۱۲۰۰ ۴۵ ۵۰ ۸ ۱۷
پاباز بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور پاباز ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۲۵ ۵۰
پاشان تپه بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۵۰ ۵ ۱۵ ۲ ۵
پاچنار بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۵ ۲۵ ۴۰
پشت دوز بخش سرولایت شهرستان نیشابور بیدخان ۲۰۰ ۸ ۶ ۱۰ ۲۰
پشترگرد سفلی بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۱۳۰۰ ۴۰ ۴۵ ۱۰ ۲۵
پشترگرد علیا بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۸۰۰ ۲۰ ۴۰ ۱۵ ۳۵
پهندر بخش سرولایت شهرستان نیشابور سیدآباد ۱۵۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۳۵
چاتنگلو بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چاتنگلو ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۴ ۵
چاه آبی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چاه آبی ۱۰۰۰ ۳۵ ۱۵ ۶ ۱۰
چاه سالار بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چاه سالار ۳۰۰ ۱۴ ۴ ۳ ۰
چاه طرق بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چاه طرق ۸۰۰ ۲۵ ۱۵ ۹ ۱۵
چاه غرقاب بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو سفلی ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
چاه قره بخش سرولایت شهرستان نیشابور کران ۵۰۰ ۱۰ ۵ ۰ ۱۰
چاه قره علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور کران ۹۰۰ ۳۰ ۷ ۳ ۱۵
چاه نسر بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چاه نسر ۵۰۰ ۱۸ ۱۰ ۴ ۶
چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلپین ۱۴۰ ۴ ۵ ۴ ۱۵
چشمه ارغش بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور ارغش ۲۰۰ ۸ ۹ ۳ ۶
چشمه خاتون بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۱۰
چشمه خسرو بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۸ ۱۵
چشمه درویش بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۱۰۰ ۳ ۵ ۴ ۷
چشمه زان بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه سفلی ۶۰۰ ۱۰ ۳ ۲ ۴
چشمه سینا بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۳۰۰ ۱۰ ۴ ۶ ۱۲
چشمه میان بخش سرولایت شهرستان نیشابور بجنو علیا ۱۵۰ ۹ ۹ ۵ ۱۰
چشمه کلنگ بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۳۰۰ ۱۰ ۴ ۲ ۳
چشمه گلاب بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۴۰
چشمه گلستان بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه گلستان ۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۲ ۲۰
چشمه یاقوت بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چشمه یاقوت ۱۵۰ ۵ ۶ ۷ ۱۲
چشمه یزدان بخش زبرخان شهرستان نیشابور سخدر ۴۰۰ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۵۰
چغندرآباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور خرو علیا ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۵۰ ۱۵۰
چلچلاب بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته محمدجان ۵۰۰ ۱۵ ۸ ۱۰ ۲۵
چنار بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۹۰۰ ۴۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
چناران بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۲۵۰ ۷ ۱۵ ۳ ۵
چهارباغ بخش سرولایت شهرستان نیشابور نوسرا ۱۲۰۰ ۷۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
چهارباغ بخش سرولایت شهرستان نیشابور نومیری ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۲۰ ۳۵
چهارگوشلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور چهارگوشلی ۵۰۰ ۹ ۵ ۸ ۱۵
چچعلی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور چچعلی ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۵
چین رنگ بخش زبرخان شهرستان نیشابور برج ۱۸۰۰ ۴۵ ۲۰ ۳۰ ۶۰
کاراکاریز بخش سرولایت شهرستان نیشابور ینکجه ۱۵۰۰ ۳۵ ۳ ۴ ۳
کارجی بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۱۰۰۰ ۴۰ ۳۵ ۱ ۲
کارجی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۸۰۰ ۲۲ ۱۶ ۸ ۱۶
کارجی درویش بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۲۵۰ ۷ ۳۵ ۳ ۵
کارجی سفلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۵ ۱۰
کارجی علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۴
کارجیج بخش مرکزی شهرستان نیشابور کارجیج ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲۵
کاریزبرون بخش سرولایت شهرستان نیشابور خایسک ۲۵۰ ۷ ۴ ۳ ۲
کاریزنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۶۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵
کاریزنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور قدمگاه ۱۵۰۰ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۵۰
کاریزنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور کاریزنو ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۱۵ ۵۵
کاریزنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور پوست فروشان ۱۰۰۰ ۶۰ ۸۰ ۵۰ ۱۵۰
کاریزپا’ین بخش زبرخان شهرستان نیشابور باغشن ۴۰۰۰ ۱۵۰ ۷۰ ۴۵ ۱۵۰
کاریزک بخش مرکزی شهرستان نیشابور کاریزک کال ۸۰۰۰ ۲۲۰ ۴۵ ۳ ۷
کاریزک کهنه بخش مرکزی شهرستان نیشابور کاریزکهنه ۸۰۰۰ ۲۵۰ ۴۰ ۵ ۱۰
کاریزگراب بخش سرولایت شهرستان نیشابور فاضل‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۸ ۳ ۵
کاشفیه بخش زبرخان شهرستان نیشابور دانه کاشفیه ۲۰۰۰ ۸۰ ۶۵ ۲۵ ۳۵
کال گز بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۲۰۰ ۵ ۶ ۳ ۷
کبوترخان بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته علیمراد ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۲۵
کبوترخان بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۶ ۱۰
کدلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور سرچاه ۴۰۰ ۲۰ ۱۳ ۵ ۷
کریم‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور کریم‌آباد ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۲۵ ۴۰
کشاده بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۵ ۱۰
کلاته بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳ ۵
کلاته بخش سرولایت شهرستان نیشابور شیخ مصطفی ۲۰۰ ۴ ۱۰ ۴ ۳
کلاته بخش سرولایت شهرستان نیشابور فهنه ۶۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱ ۰
کلاته بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه علیا ۱۰۰۰ ۳۵ ۲۰ ۶ ۲۵
کلاته احمد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور استایش ۲۰۰ ۱۸ ۵ ۴ ۵
کلاته اسماعیل بخش سرولایت شهرستان نیشابور تنگه علیا ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۶۰
کلاته اقبال بخش زبرخان شهرستان نیشابور کلاته اقبال ۱۶۰۰ ۱۰۰ ۱۸ ۸ ۲۰
کلاته اللهیار بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته حاج اللهیا ۳۰۰ ۲۰ ۱۰ ۷ ۸
کلاته باغ بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته باغ ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۳۰
کلاته بالا بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳ ۸
کلاته بلوچ بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۸ ۱۵
کلاته تاتار بخش مرکزی شهرستان نیشابور کلاته تاتار ۱۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۲۰ ۴۵
کلاته تیر بخش سرولایت شهرستان نیشابور ساقی بیگ ۲۵۰ ۵ ۱۵ ۶ ۱۲
کلاته حاج حسن بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته حاج حسن ۸۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۱۰
کلاته حاج ملا بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور زیراب ۱۰۰۰ ۳۰ ۵ ۴ ۳۰
کلاته حاجی بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته حاجی ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۳۵
کلاته حسن کمر بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۵
کلاته حسن‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۱۲۰۰ ۷۰ ۱۵ ۱۵ ۲۸
کلاته حسین آبا بخش زبرخان شهرستان نیشابور بازحیدر ۲۵۰ ۵ ۱۰ ۸ ۲۰
کلاته حصار بخش سرولایت شهرستان نیشابور بیدخان ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۴۵
کلاته خانی بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۲۵۰ ۵ ۶ ۲ ۲
کلاته دربند بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۶۰۰ ۲۰ ۱۸ ۳ ۷
کلاته رجبعلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۳۵۰ ۱۰ ۱۰ ۳ ۴
کلاته سبحانقلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور چکنه سفلی ۶۰۰ ۲۰ ۱۲ ۵ ۱۰
کلاته سرو بخش زبرخان شهرستان نیشابور کلاته سلطانی ۲۰۰۰ ۷۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵
کلاته سلطانی بخش زبرخان شهرستان نیشابور کلاته سلطانی ۲۵۰۰ ۸۰ ۳۰ ۱۲ ۳۰
کلاته سیدها بخش سرولایت شهرستان نیشابور فاضل‌آباد ۲۰۰۰ ۷۰ ۱۰ ۰ ۱۵
کلاته شور بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته شور ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۹ ۲۰
کلاته شیرمحمد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته شیرمحمد ۱۵۰۰ ۷۰ ۱۲ ۸ ۱۰
کلاته صادق بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۲۵۰ ۱۳ ۲۷ ۳ ۵
کلاته صادق بخش سرولایت شهرستان نیشابور تیران ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰
کلاته صمدآباد بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۴۰۰ ۱۲ ۱۵ ۳ ۵
کلاته صوفی بخش سرولایت شهرستان نیشابور نصیرآباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۵ ۴۰
کلاته طیب بخش سرولایت شهرستان نیشابور خواجه‌آباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳ ۵
کلاته عابد سفلی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته عابد ۵۰۰ ۳۰ ۱۰ ۴ ۱۰
کلاته عابد علیا بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته عابد ۴۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳ ۸
کلاته عبدا بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته عبدا ۱۵۰۰ ۵۰ ۸ ۳ ۱۰
کلاته علی اکبر بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور فدیشه ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۶ ۶
کلاته علی لنگ بخش سرولایت شهرستان نیشابور سلطان میدان ۱۰۰ ۳ ۵ ۲ ۸
کلاته علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور شیخ مصطفی ۱۰۰ ۳ ۷ ۸ ۱۸
کلاته علی‌آباد بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۵۰۰ ۱۰ ۵ ۶ ۸
کلاته علی‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۳۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۵
کلاته فشای بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته فشای ۲۵۰۰ ۸۰ ۱۸ ۱۰ ۲۰
کلاته فضل‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۵۰۰ ۱۵ ۷ ۲ ۲
کلاته قوله نی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور زیراب ۳۰۰ ۱۲ ۰ ۳ ۳
کلاته محمدجان بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته محمدجان ۴۰ ۲۰ ۸ ۵ ۱۰
کلاته مزه بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور دهنو ۳۰۰۰ ۸۰ ۳۰ ۲ ۵
کلاته مقری بخش سرولایت شهرستان نیشابور نصیرآباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۳۵ ۸۰
کلاته ملاعلی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور جنداب ۷۰۰ ۱۷ ۶ ۵ ۶
کلاته منجنیق بخش زبرخان شهرستان نیشابور اسدآباد ۱۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰
کلاته موسی بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۴۰۰ ۱۵ ۲۰ ۴ ۱۰
کلاته میرسراجی بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۲۰۰ ۸ ۱۵ ۲ ۲
کلاته نو بخش سرولایت شهرستان نیشابور زهان ۵۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۲۵
کلاته نو بخش زبرخان شهرستان نیشابور چشمه خسرو ۳۵۰ ۱۵ ۷ ۴ ۸
کلاته نو بخش زبرخان شهرستان نیشابور بازحیدر ۲۰۰ ۵ ۵ ۵ ۱۰
کلاته نو بخش سرولایت شهرستان نیشابور برزنون ۴۰۰ ۱۵ ۴۰ ۵ ۱۰
کلاته نوزردالو بخش زبرخان شهرستان نیشابور درود ۵۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۱۰
کلاته پیر بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته پیر ۵۰۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۲۰
کلاته کاریزنو بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۵۰۰ ۳۰ ۶ ۳ ۵
کلاته کلوخی بخش سرولایت شهرستان نیشابور گاوکش ۱۲۰۰ ۳۵ ۲۲ ۳ ۱۰
کلاته کلوخی بخش سرولایت شهرستان نیشابور گاوکش ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
کلاته گال بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور قوله نی ۱۵۰۰ ۷۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
کلاته گرگی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور کلاته گرگی ۸۰۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۱۵
کلاغ دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۱۵۰ ۴ ۶ ۳ ۵
کلاولی بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۲۰۰ ۶ ۱۲ ۳ ۵
کل‌آباد بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۲۰۰ ۸ ۶ ۲ ۲
کمرسیاه بالا بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۷۰۰ ۲۰ ۸ ۸ ۱۵
کمرسیاه پائین بخش زبرخان شهرستان نیشابور دیزباد ۸۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰
کنگ دره بخش سرولایت شهرستان نیشابور خایسک ۲۵۰ ۷ ۵ ۰ ۳۰
کهنه قلعه بخش سرولایت شهرستان نیشابور کوه سخت ۱۰۰ ۳ ۷ ۳ ۵
کوثر بخش زبرخان شهرستان نیشابور چناران ۲۰۰۰ ۸۰ ۵۵ ۲۵ ۴۰
کوخلی بخش سرولایت شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۲۰۰ ۱۰ ۱۵ ۶ ۲۷
کور علیا بخش سرولایت شهرستان نیشابور دزق ۲۵۰ ۷ ۷ ۲ ۴
کورچشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور آق قایه ۲۰۰ ۵ ۴ ۳ ۵
کوشک سفلی بخش مرکزی شهرستان نیشابور رود ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵
کوشک علیا بخش مرکزی شهرستان نیشابور رود ۸۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱۲ ۲۰
کچ زار بخش زبرخان شهرستان نیشابور قره بیگ ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۴ ۵
کچاه بخش زبرخان شهرستان نیشابور حصار ۱۵۰۰ ۷۰ ۳۵ ۱۵ ۲۰
کژدره بخش مرکزی شهرستان نیشابور غار ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۰ ۲ ۳
گج دره بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور استایش ۳۵۰ ۱۵ ۵ ۴ ۵
گراب بخش مرکزی شهرستان نیشابور گراب ۴۰۰ ۱۰ ۲۵ ۱ ۲
گرینه کهنه بخش زبرخان شهرستان نیشابور گرینه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۵
گزل کال بخش سرولایت شهرستان نیشابور خایسک ۲۰۰ ۶ ۳ ۰ ۱۰
گل کاریز بخش سرولایت شهرستان نیشابور کلاته ابوذر ۵۰۰ ۱۲ ۶ ۱۲ ۳۵
گل کاریز بخش سرولایت شهرستان نیشابور قاسمیه ۵۰۰ ۱۰ ۱۲ ۲۰ ۱۲۰
گلبو بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور گلبوی سفلی ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۸۰ ۶۰۰
گلستان بخش زبرخان شهرستان نیشابور حریم‌آباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۵ ۱۰
گلستان بخش مرکزی شهرستان نیشابور بوژاباد ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵۰ ۲۰
گنداب بخش مرکزی شهرستان نیشابور گنداب ۵۰۰ ۱۰ ۳۵ ۸ ۱۸
گنداب بخش مرکزی شهرستان نیشابور گنداب ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۸ ۳۰
گچی بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور حسن‌آباد ۱۸۰۰ ۱۲۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰
یان چشمه بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۴۰ ۳ ۳ ۲ ۳
یقلاق بخش سرولایت شهرستان نیشابور قزل قلعه ۳۰۰ ۶ ۸ ۲ ۵
یوسف‌آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور یوسف‌آباد ۶۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۱۸ ۴۰
یکه خباز بخش سرولایت شهرستان نیشابور زیگ ۲۵۰ ۱۰ ۶ ۲ ۳

منابعویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.