قوامی گنجوی

قوامی گنجوی، از شاعران قرن ششم است. او را استاد قوامی مطرزی و عموی نظامی دانسته‌اند[۱]

قوامی گنجوی
زادهگنجه
زمینه کاریشعر فارسی، بدیعیه

نمونه شعرویرایش

ای فلک راهوای قدر تو باروی ملک را ثنای صدر تو کار

منابعویرایش