لایحه فدرال رزرو

لایحه فدرال رزرو از جمله لوایح کنگره است که نظام بانک مرکزی آمریکا را تأسیس و به آن اقتدار قانونی را اعطا کرده است تا اسکناس چاپ کند. این لایحه را رئیس جمهور توماس وودرو ویلسون امضا کرد.

لایحه فدرال رزرو
نشان بزرگ ایالات متحده
تصویب‌شده توسط۶۳rd کنگره ایالات متحده
استنادها
حقوق عمومیخطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۶»
اساسنامهٔ بزرگch. 6, ۳۸ Stat. خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۳»
تاریخچه قانون‌گذاری
Federal Reserve

منابع ویرایش