کیت دوم

(تغییرمسیر از لباس دوم)

معمولاً هرتیم برای هرفصل، یک کیت دوم یا پوشاک میهمان نیز آماده می‌کند که در هنگامی که کیت آن با کیت حریف رنگ یکسان یا مشابهی دارد، استفاده کند. با این وجود، گاهی در بازی‌های خانگی که هیچ نیازی به پوشیدن پوشاک میهمان نیست، تیم‌ها می‌توانند به انتخاب خودشان، از پوشاک میهمان خود، استفاده کنند و منع قانونی ندارد.

منابع