عبداللطیف احمدی کارگردان اهل افغانستان است. وی رئیس شرکت افغان فیلم بود.

لطیف احمدی

منابع

ویرایش