لقمانی (نام خانوادگی)

نام خانوادگی

لقمانی (منسوب به لقمان) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: