لیو

(刘) نام خانوادگی

لیو یک نام چینی است.

لیو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: