باز کردن منو اصلی

مولکول‌های لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides (LPS)) مولکول‌های بزرگی که همچنین با عنوان لیپوگلیکان و اندوتوکسین هم معروفند. این مولکول‌ها در غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی یافت می‌شوند که پاسخ‌های ایمنی شدیدی را در حیوانات ایجاد می‌کنند. لیپوپلی ساکارید از سه جز آنتی ژن O، اولیگوساکارید مرکزی و لیپید A تشکیل شده است. زمانی که باکتری توسط سیستم ایمنی لیز می‌شود قطعاتی ازغشای باکتری که حاوی لیپید A هستند وارد گردش خون شده و منجر به بروز التهاب می‌شوند؛ مطالعات نشان می‌دهد التهاب در سیستم عصبی مرکزی می‌تواند منجر به بروز بیماری گوناگونی از جملهبیماری آلزایمر و دیابت میشود.