لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۸

لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۸ سی و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور است که با حضور ۱۳ تیم از ۸ آبان ماه آغاز شد.[۱]

لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۸
فدراسیونفدراسیون والیبال ایران
لیگلیگ برتر والیبال ایران
ورزشوالیبال
زمان برگزاری۸ آبان ۱۳۹۸–اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازی‌ها۲۴ (در مرحله مقدماتی)
تعداد تیم‌ها۱۳
فصل‌های لیگ برتر والیبال ایران
← ۱۳۹۹

تیم‌هاویرایش

نتایجویرایش

هفته اول
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری گنبد ۳–۲ شهرداری ارومیه المپیک گنبد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شهرداری ورامین ۳–۰ پیام خراسان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
سایپا تهران ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شهروند اراک ۰–۳ پیکان تهران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ فولاد سیرجان ایرانیان شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کاله مازندران ۳–۲ شهداب یزد پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
استراحت
خاتم اردکان
هفته دوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۲ کاله مازندران شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
خاتم اردکان ۳–۲ راه‌یاب ملل مریوان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پیکان تهران ۲–۳ شهرداری ورامین خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
شهرداری ارومیه ۲–۳ سایپا تهران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
فولاد سیرجان ایرانیان ۳–۰ شهروند اراک گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
شهداب یزد ۰–۳ شهرداری گنبد شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
استراحت
پیام خراسان
هفته سوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۲ فولاد سیرجان ایرانیان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خاتم اردکان ۱–۳ شهرداری ارومیه آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
پیام خراسان ۱–۳ پیکان تهران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
سایپا تهران ۲–۳ شهداب یزد خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
کاله مازندران ۳–۰ شهروند اراک پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
فولاد سپاهان اصفهان ۲–۳ شهرداری گنبد شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
استراحت
راه‌یاب ملل مریوان
هفته چهارم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ شهرداری ارومیه زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
کاله مازندران ۰–۳ شهرداری ورامین پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
فولاد سیرجان ایرانیان ۰–۳ پیام خراسان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
سایپا تهران ۱–۳ فولاد سپاهان اصفهان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
شهروند اراک ۱–۳ شهرداری گنبد شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
خاتم اردکان ۱–۳ شهداب یزد آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
استراحت
پیکان تهران
هفته پنجم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۰ شهرداری گنبد گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
پیکان تهران ۳–۱ فولاد سیرجان ایرانیان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
شهداب یزد ۰–۳ راه‌یاب ملل مریوان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
پیام خراسان ۰–۳ کاله مازندران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۱ خاتم اردکان شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
شهروند اراک ۰–۳ سایپا تهران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
استراحت
شهرداری ارومیه
هفته ششم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ شهداب یزد غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کاله مازندران ۳–۲ پیکان تهران پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شهرداری گنبد ۳–۰ پیام خراسان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
خاتم اردکان ۳–۱ شهروند اراک آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
سایپا تهران ۳–۰ شهرداری ورامین خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
استراحت
فولاد سیرجان ایرانیان
هفته هفتم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
پیکان تهران ۳–۰ شهرداری گنبد ساپکو تهران ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پیام خراسان ۱–۳ سایپا تهران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شهرداری ورامین ۳–۲ خاتم اردکان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
فولاد سپاهان اصفهان ۱–۳ شهرداری ارومیه ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شهروند اراک ۱–۳ راه‌یاب ملل مریوان شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
کاله مازندران ۳–۰ فولاد سیرجان ایرانیان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
استراحت
شهداب یزد
هفته هشتم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۰ راه‌یاب ملل ورامین گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
خاتم اردکان ۰–۳ پیام خراسان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهرداری گنبد ۳–۱ فولاد سیرجان ایرانیان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهداب یزد ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهروند اراک ۱_۳ شهرداری ارومیه شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
سایپا تهران ۲–۳ پیکان تهران خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
استراحت
کاله مازندران
هفته نهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
کاله مازندران ۳–۰ شهرداری گنبد پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۱–۳ سایپا تهران گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


پیکان تهران ۳–۰ خاتم اردکان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
پیام خراسان ۳–۱ راه‌یاب ملل مریوان مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شهداب یزد ۲–۳ شهروند اراک شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شهرداری ارومیه ۰–۳ شهرداری ورامین غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
استراحت
فولاد سپاهان اصفهان
هفته دهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۱ کاله مازندران خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
شهروند اراک ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان شهیدان ثامنی اراک ۱۲۹۸/۰۹/۱۰
پیام خراسان ۲–۳ شهرداری ارومیه مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ پیکان تهران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
خاتم اردکان ۱–۳ فولاد سیرجان ایرانیان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
شهرداری ورامین ۳–۲ شهداب یزد گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
استراحت
شهرداری گنبد
هفته یازدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۱ شهرداری گنبد خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
فولاد سپاهان اصفهان ۲–۳ شهرداری ورامین شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
کاله مازندران ۳–۰ خاتم اردکان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شهداب یزد ۳–۲ پیام خراسان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۲–۳ راه‌یاب ملل مریوان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شهرداری ارومیه ۱–۳ پیکان تهران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
استراحت
شهروند اراک
هفته دوازدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۱ شهروند اراک گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
شهرداری گنبد ۳–۰ خاتم اردکان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ پیام خراسان ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
راه‌یاب ملل مریوان ۰–۳ کاله مازندران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
پیکان تهران ۳–۰ شهداب یزد ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فولاد سیرجان ایرانیان ۱–۳ شهرداری ارومیه گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
استراحت
سایپا تهران
هفته سیزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
خاتم اردکان ۰–۳ سایپا تهران آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
پیام خراسان ۱–۳ شهروند اراک مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
راه‌یاب ملل مریوان ۳–۰ شهرداری گنبد زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
پیکان تهران ۲–۳ فولاد سپاهان اصفهان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شهرداری ارومیه ۳–۱ کاله مازندران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شهداب یزد ۱–۳ فولاد سیرجان ایرانیان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
استراحت
شهرداری ورامین
هفته چهاردهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
پیام خراسان ۰–۳ شهرداری ورامین مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
راه‌یاب ملل مریوان ۰–۳ سایپا تهران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پیکان تهران ۳–۰ شهروند اراک ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شهرداری ارومیه ۳–۰ شهرداری گنبد غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۳–۲ فولاد سپاهان اصفهان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شهداب یزد ۰–۳ کاله مازندران شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
استراحت
خاتم اردکان
هفته پانزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۲ شهرداری ارومیه خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کاله مازندران ۳–۲ فولاد سپاهان اصفهان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهرداری گنبد ۳–۲ شهداب یزد المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ خاتم اردکان زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهرداری ورامین ۳–۰ پیکان تهران گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهروند اراک ۰–۳ فولاد سیرجان ایرانیان امام خمینی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استراحت
پیام خراسان
هفته شانزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ خاتم اردکان غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پیکان تهران ۳–۰ پیام خراسان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
فولاد سیرجان ایرانیان ۲–۳ شهرداری ورامین گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهداب یزد ۲–۲ سایپا تهران شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهروند اراک ۱–۳ کاله مازندران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهرداری گنبد ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
استراحت
راه‌یاب ملل مریوان
هفته هفدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهرداری ورامین ۳–۰ کاله مازندران گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
پیام خراسان ۲–۳ فولاد سیرجان ایرانیان مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهداب یزد ۳–۱ خاتم اردکان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۱ سایپا تهران ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهرداری گنبد ۳–۱ شهروند اراک المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
استراحت
پیکان تهران
هفته هجدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته نوزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیستم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و یکم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و دوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و سوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و چهارم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و پنجم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
هفته بیست و ششم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ

منابعویرایش

  1. «/استارت سی و سومین دوره لیگ برتر والیبال ایران». تسنیم. دریافت‌شده در ۸ آبان ۱۳۹۸.