مؤیدالدین ریحان

مؤید الدین ریحان، یکی از وزیران و اتابکان معروف و مشهور سلجوقیان کرمان بود که در عهد طغرل‌شاه به مسند حکومت رسید و بعد از مرگ طغرل‌شاه، در رسیدن بهرام‌شاه به قدرت در جدال با برادرانش نقش مهم و بسزایی داشت. و یکی از رقیبان وی در مسند وزارت، اتابک قطب‌الدین محمد بزقش بود.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • روستا و محمودآبادی، جمشید و مهدیه (۱۳۹۲). «تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقه کرمان». پژوهش‌های علوم تاریخی.