مارا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مارا در دین بودا دیوی‌ست که به هنگام رسیدن گوتاما بودا به مرحلهٔ "بیداری" و "فلسفه اشراق" کوشید تا بودا را بفریبد.

مارا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: