در فیزیک ذرات مارپیچگی (Helicity) تصویر اسپین یک ذره در امتداد تکانهٔ آن است:

چرا که تصویر تکانهٔ زاویه‌ای مداری بر تکانه صفر است:

منابعویرایش